"następny" - Engelsk översättning

PL

"następny" på engelska

volume_up
następny {adj. mask.}
PL

następny {adjektiv maskulinum}

volume_up
następny (även: drugi, nowy, nowe, nowa)
Kolejnym punktem porządku obrad na następny szczyt jest strategia lizbońska.
Another agenda item for the next summit is the Lisbon Strategy.
Będzie następny Bombaj, jak powtórzyły się inne wcześniejsze katastrofy.
There will be another Mumbai, just as past disasters have been repeated.
Następny ogromny problem dotyczy działu 4 (EU jako partner globalny).
Another huge problem area relates to heading 4 (EU as a global partner).
Następny mówca zabierze głos w imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej...
The next speaker, on behalf of the Group of the European People's Party ...
Następny ruch miał na celu maksymalne zwiększenie rozmiaru tych sześciokątów.
The next move was that we wanted to try and maximize the size of those hexagons.
Następny szczyt europejski odbędzie się w doniosłym momencie.
Mr President, the next European Summit takes place in momentous times.
Wiemy, jak ważna jest data 24 marca i następny poniedziałek.
We know how important the date of 24 March and the following Monday are.
Argumentacja wygląda następująco: »Drogi uczniu, spójrz na następny tekst.
'Dear student, take a look at the following text.
Następny punktem jest oświadczenie Komisji w sprawie sytuacji na Tajwanie po przejściu tajfunu.
The next item is the Commission's statement on the situation in Taiwan following the recent typhoon.
Bardzo rygorystycznie mierzyliśmy nasz postęp, więc mogę Wam powiedzieć jak daleko zaszliśmy w następnych 12 latach.
So I can tell you how far we have come in the ensuing 12 years.
Nie wykonano odpowiedniego badania oceniającego skuteczność paliwizumabu podawanego pacjentom powtórnie (drugi kurs leczenia) w czasie następnego sezonu występowania zakażeń RSV.
The efficacy of palivizumab when administered to patients as a second course of treatment during an ensuing RSV season has not been formally investigated in a study performed with this objective.
Misja Unii Afrykańskiej w Somalii i każda następna misja pokojowa ONZ musi być upoważniona do ochrony ludności cywilnej, w tym kobiet, dzieci i osób wewnętrznie przesiedlonych.
The African Union Mission in Somalia and any succeeding UN peacekeeping mission must be mandated to protect civilians, including women, children and internally displaced persons.
następny (även: kolejny, dalszy, dalsze, dalsza)
Uważam, że należy o tym powiedzieć, zanim zrobimy następny krok.
I think it is important to state this, before going any further.
Należy koniecznie podjąć odpowiednie działania i naprawić ten stan rzeczy, abyśmy mogli zrobić następny krok.
It is imperative to proceed and improve the situation so as to go further.
Kolejne sprawozdanie z tego pakietu, które dotyczy mikrokredytów, stanowi oczywiście następny krok w tym samym kierunku.
The next report in this package, relating to micro-credit, further supports this, of course.

Användningsexempel för "następny" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishInnymi słowy, każdy kolejny krok oznacza następny rząd wielkości w skali wydajności.
In other words, every step here represents an order of magnitude in performance scale.
PolishNastępny to europejska statystyczna metoda szacowania gospodarczych skutków sportu.
A European statistical method for measuring the economic impact of sport.
PolishNastępny pokaz, jeśli chcecie go zobaczyć, wykonam przy użyciu cylindrów.
Sometimes what happens in life affects my choice of objects that I try to work with.
PolishOczyścili społeczność, następny będzie Hyderabad, a potem całe Indie!
First they have cleaned the society, then it will be Hyderabad, and soon India.
PolishNastępny wiersz ma tytuł "Pragnienie" Wiele, a w zasadzie większość moich utworów to poezja miejska.
This is called "Thirst." ~~~ Many -- most of my poems actually are urban poems.
Polish~~~ Właśnie projektujemy następny łazik, który poleci na Marsa.
EB: We have to build large amounts of autonomy into the spacecraft so that it can land itself safely.
PolishTak więc, w dniu 21 listopada następny ruch będzie należał do Rady.
Thus, on 21 November, the ball will be in the Council's court.
PolishInny przykład, jeśli zepsujesz jeden ze swoich przedmiotów, odsyłasz go kurierem i dostajesz następny, nowy.
And OK, if you break one of these things here, you return it to the carrier.
PolishBardzo wiele udało nam się razem osiągnąć, więc musimy następny raz zdobyć zaufanie naszego elektoratu.
We have achieved a great deal together and we must once again gain the trust of our electorate.
PolishI następny powód do nadziei - przyroda jest niezwykle odporna.
To see change that we must have if we care about the future.
PolishRok następny będzie czasem wielu zmian i wyzwań, które stoją przed Parlamentem Europejskim.
(PL) Mr President, 2009 will bring many changes and challenges for the European Parliament.
PolishNastępny krok to projekt zamiennych komputerów.
A step after that is a project on fungible computers.
PolishNastępny po nim traktat lizboński stanowi wyraz politycznego kompromisu.
The Lisbon Treaty that has followed on from it represents a political compromise and it is a balanced and good document.
PolishNastępny obrazek pokazuje rotującą wersję 3D.
Do you see the fan-like scans made across the sky?
PolishNastępny ruch należy do władz polskich.
Now the ball is in the court of the Polish authorities.
PolishI następny, oczywiście, jest Donald Rumsfeld, który powiedział: "Są znane wiadome - rzeczy, które wiemy, że wiemy.
And the other one, of course, is Donald Rumsfeld, who said, "There are the known knowns, the things we know we know.
Polishczasie, co następny raport okresowy.
In addition, an updated RMP should be submitted
PolishNastępny wiersz jest nowszy, zupełnie nowy.
This is a newer poem, a brand new poem.
PolishNastępny komunikat będzie zawierał więcej szczegółów na temat podejścia do dwóch omawianych tu subregionów naszego sąsiedztwa.
The forthcoming communication will offer more detail on the approach towards the two sub-regions of our neighbourhood.
PolishNastępny proszę!" "Opowiada pan bzdury!