"nadrzędny" - Engelsk översättning

PL

"nadrzędny" på engelska

volume_up
nadrzędny {adj. mask.}

PL nadrzędny
volume_up
{adjektiv maskulinum}

1. allmänt

nadrzędny (även: ważny, istotny, rozkazujący, dużej wagi)
Sprawą nadrzędną jest zapewnienie ludziom bezpieczeństwa - a Unia Europejska ma tutaj kluczową rolę do odegrania.
The imperative is to keep people safe - and Europe has a key role to play here.
To prawda, rolnictwo to sektor strategiczny, a bezpieczeństwo żywnościowe ma wartość nadrzędną.
Yes, the agricultural sector is a strategic sector and food security is an imperative.
Ku tej (w granicach możliwości) stosunkowo pomyślnej operacji kierowały nas m.in. nadrzędne względy humanitarne, nie miejmy jednak złudzeń.
Imperative humanitarian and other reasons have led us to what has, within the limits of what is possible, so far proved to be a relatively successful operation, but let us not have any illusions.
nadrzędny
nadrzędny
Właśnie to musi być nadrzędnym celem definiującym działania Komisji.
This must be the overriding priority defining the Commission.
Nadrzędne wyzwanie dla rządu - pojednanie narodowe i rozwój gospodarczy - jest oczywiste.
The overriding challenge for the Government - national reconciliation and economic development - is obvious.
Podkreślam nadrzędną potrzebę humanitarną zezwolenia tym agencjom na dalsze prowadzenie prac ratujących życie.
I stress the overriding humanitarian need to allow the agencies to continue with their lifesaving work.
nadrzędny (även: najważniejszy)
Drugi filar WPR ma nadrzędne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich.
The CAP's second pillar is of paramount importance for rural development.
Bez wątpienia, bezpieczeństwo zabawek jest kwestią nadrzędną także dla grupy PPE-DE.
The safety of toys is paramount for the PPE-DE Group, too.
Skuteczna obrona jest nadrzędnym prawem państw członkowskich UE.
Effective defence is the paramount right of the EU Member States.
nadrzędny
Oczywiście najważniejszym i nadrzędnym celem powinna pozostać stabilność euro.
The stability of the euro must, of course, remain the crucial and overarching goal.
Po pierwsze, nadrzędnym celem tej strategii jest stworzenie bardziej dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki.
Firstly, the overarching goal of the strategy is to create a more dynamic and competitive economy.
Oczywiście jesteśmy zadowoleni z tego, że Turcja nadal traktuje integrację z Europą jako jeden ze swoich nadrzędnych celów.
We are, of course, pleased that Turkey continues to have European integration as an overarching objective.
nadrzędny (även: ponadprzeciętny, wyższy, przełożony)
Podważyłaby jedynie nadrzędne przepisy krajowe w wielu państwach członkowskich UE.
It would only undermine superior national regulations in many EU Member States.
Ma on znaczenie nadrzędne wobec pozostałych modeli, lecz jest nieodpowiedni.
It is superior to other models, but inadequate.
Prawo europejskie jest nadrzędne wobec prawa krajowego, nawet prawa konstytucyjnego.
European law is superior to national law, even constitutional law.

2. IT

nadrzędny
volume_up
master {adj.}
nadrzędny
volume_up
parent {adj.}

3. språkvetenskap

nadrzędny
ustanowienia nadrzędnych ram prawnych w tym obszarze.
and the establishment of a superordinate legislative framework in this area.
Kryzys pokazał również, że najbardziej zróżnicowane kraje są w stanie współpracować, jeżeli na szali ważą się większe, nadrzędne cele.
The crisis also shows that the most varied of States are able to cooperate when there are larger, superordinate objectives at stake.

4. biologi

nadrzędny

Användningsexempel för "nadrzędny" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishTo jest nasz cel nadrzędny, a dziś podejmujemy krok na drodze do jego realizacji.
That is the big prize and today is a step on the road towards that.
PolishTworzenie nowych miejsc pracy musi być postrzegane jako cel nadrzędny.
The creation of new jobs must be seen as the most important goal.
PolishZabezpieczenie dostaw energii nadal stanowi nadrzędny cel po obu stronach Oceanu Atlantyckiego.
Security of energy supply continues to be the primary objective on both sides of the Atlantic Ocean.
PolishIch celem jest zamknięcie przemysłu jądrowego i jest to ich cel nadrzędny.
Would she not admit that this is actually true?
PolishJest to nadrzędny cel trwającego obecnie przeglądu.
This is a key objective of the ongoing review process.
PolishUnia musi określić strategiczne priorytety dotyczące relacji z tymi państwami biorąc za cel nadrzędny bezpieczeństwo ludzkie.
The EU must determine strategic priorities for relations with those states with human security as the overall goal.
PolishMówiąc w skrócie, rozumiemy że pokój to nasz nadrzędny interes, i jesteśmy przekonani, że nie ma alternatywy dla pokoju.
In short, we understand that peace is in our supreme interest, and we are convinced that there is no alternative to peace.
Polish. - W zeszłym roku Komisja uznała naukę i technologię morska za nadrzędny priorytet.
Member of the Commission. - Throughout the past year the Commission has recognised that marine science and technology is a cross-cutting priority area.
PolishMożna więc pomyśleć, że my, jako nadrzędny gatunek na tej planecie - wy, ja, wszyscy - będziemy naprawdę dobrzy w decydowaniu o tych kompromisach.
So you'd think that us, as a successful species on the planet -- you, me, everybody -- would be really good at making these trade-offs.
PolishDecydenci europejscy uświadomili sobie ten fakt i dlatego inicjatywa inteligentnego samochodu stanowi teraz nadrzędny projekt w ramach inicjatywy i2010.
European decision-makers have recognised this, and this is why the Intelligent Car Initiative is a flagship project within the i2010 initiative.
PolishŚrodki, które Komisja usiłuje zastosować mają nadrzędny cel deregulacji, a tym samym liberalizacji, sektora mleczarskiego w Europie.
The measures which the Commission is trying to apply have the ultimate objective of deregulation, and therefore liberalisation of the dairy farming sector in Europe.
Polishwspierania trwałego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz w zakresie środowiska naturalnego państw rozwijających się, przyjąwszy za nadrzędny cel likwidację ubóstwa,
foster the sustainable economic, social and environmental development of developing countries, with the primary aim of eradicating poverty;
PolishTo nasz nadrzędny obowiązek. Kwestia tego, co UE zrobiła z ciężko zarobionymi pieniędzmi podatników, jest istotna z punktu widzenia przyjęcia projektu integracji europejskiej.
The question of what Europe has done with taxpayers' hard earned money is crucial for the acceptance of the European integration project.
PolishJeżeli jest jakiś nadrzędny przepis, zgodnie z którym Parlament może zadecydować o przeprowadzeniu głosowania imiennego, to byłbym wdzięczny za wskazanie numeru artykułu.
If there is another rule which supersedes this and says a roll call can be decided by Parliament, would you please tell us what the number is.
PolishZwalczanie przemocy wobec kobiet stanowić będzie również istotny nadrzędny cel nowej strategii, która nastąpi po planie działania i która jest w trakcie opracowywania.
Combating violence against women will also be an important priority of the new strategy, which will follow the road map and which is currently being drafted.
PolishPolityka gospodarcza i polityka energetyczna powinny mieć jeden nadrzędny cel: postęp społeczny i poprawę warunków życia naszych obywateli; dzieje się jednak coś odwrotnego.
Economic policy and energy policy should have a central goal: social progress and improving our peoples' living conditions; however, what is happening is the opposite.
PolishÓw element strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz tworzenie wysokiej jakości miejsc zatrudnienia stanowią zatem nadrzędny cel hiszpańskiej prezydencji i całej Europy.
This element of the strategy for sustainable development and the creation of quality employment is therefore a central objective of the Spanish Presidency and the whole of Europe.