"marzyć" - Engelsk översättning

PL

"marzyć" på engelska

volume_up
marzyć {imperf. vb}

PL marzyć
volume_up
[marzę|marzyłbym] {verb}

1. allmänt

Dowodzi pan, że nawet w ponurym czasie recesji można marzyć o Utopii.
You show that even in the dark days of recession, one can dream of Utopia.
., 27 państw członkowskich UE wciąż mogło marzyć o idealnym świecie.
At the 2007 spring summit, the EU27 was still free to dream of an ideal world.
Było to tak pozbawione realizmu, że nawet nie śmiałem o tym marzyć.
It was so devoid of realism that I did not even dare dream of it.

2. "o kimś/czymś"

volume_up
to moon [mooned|mooned] {intran. vb} (over sb/sth)

Synonymer (polska) till "marzyć":

marzyć

Användningsexempel för "marzyć" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishSą jedynymi, którzy nie mogą marzyć o podwójnym obywatelstwie.
They are the only ones who cannot harbour dreams of dual citizenship.
PolishMarzyć o celu przed nami. ~~~ Mieć nadzieję, nawet gdy umrą marzenia.
For who can ask more of a man than giving all within his span.
PolishOn dał nam szansę, by marzyć i spełniać marzenia.
He has given us the possibility to have dreams and to make true the dreams.
PolishBez zachęty ze strony instytucji wspólnotowych nie można byłoby nawet marzyć o wymianie dobrych praktyk.
The exchange of good practice would be unimaginable without encouragement from Community institutions.
PolishZamiast marzyć o utopii eurosuperpaństwa, czas rozpocząć debatę na temat praw narodów.
I submit that instead of dreaming about an unattainable European superstate, we should launch a debate on the rights of the nations.
Polishnigdy nie przestawaj marzyć
Polishmarzyć o tym, żeby coś zrobić
PolishW tym względzie niektórzy fińscy politycy i lobbyści powinni zatem przestać marzyć, przeczytać dyrektywę i poprzestać na jej faktycznym tekście.
So in that respect some Finnish politicians and Finnish lobbyists should stop dreaming, read the Directive and stick to the actual text.
Polishmarzyć o dziecku
PolishW ostatnim pięćdziesięcioleciu nasza ludzka rodzina doświadczyła olbrzymiego skoku cywilizacyjnego w zakresie osiągnięć technologicznych, o których nasi przodkowie nie mogli marzyć.
In the past 50 years, our human family has experienced leaps of technological achievement undreamed of by our forebears.
PolishO dokładności, jaka jest potrzebna w architekturze ze względu na siłę przyciągania czyli prawa natury, można w zakresie co prawda marzyć, ale nigdy jej się nie osiągnie.
The accuracy which is essential in architecture because of the force of gravity, in other words the laws of nature, can be aspired to in language but never attained.
PolishMamy teraz ambitny konsensus, o którym nikt nie mógł nawet marzyć kilka miesięcy temu, kiedy zwołałem grupę ekspertów wysokiego szczebla pod przewodnictwem pana de Larosière'a.
We now have an ambitious consensus that no one could have hoped for a few months ago when I convened a group of high-level experts under the chairmanship of Mr de Larosière.
PolishEuropa powinna jednak również ustanawiać przykład, jeśli chodzi o uznawanie skutecznych rodzajów rehabilitacji i terapii, aby dzieci mogły znów marzyć i optymistycznie patrzeć na życie.
However, it should also set an example in recognising the most effective forms of rehabilitation and therapy so that children can begin to hope again and face life with optimism.