"majątek" - Engelsk översättning

PL

"majątek" på engelska

PL majątek
volume_up
{maskulinum}

1. juridik

majątek
volume_up
things {plur.}
. ~~~ Ale to był cały majątek Anglii.
When King Henry of England died, he had 18,000 things in his house, but that was the entire wealth of England.

2. annat

majątek (även: posiadłość, osiedle, stan)
volume_up
estate {substantiv}
Jest to przede wszystkim kwestia moralna, a nie polityczna, kwestia zwrotu mienia prawowitym właścicielom: 1411 majątków pierwotnie należało do Włochów.
It is primarily a moral issue rather than a political one, a matter of returning property to its rightful owners: 1 411 estates originally belonged to Italians.
majątek (även: szczęście, fortuna, powodzenie, krocie)
volume_up
fortune {substantiv}
majątek
volume_up
demesne {substantiv}
volume_up
manor {substantiv}

Användningsexempel för "majątek" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishTa różnorodność jest czymś, co powinniśmy szanować; jest to nasz największy majątek.
That diversity is something that we should respect; it is our greatest asset.
PolishMajątek rodzin Ben Alich i Trabelsich należy nie tylko poddać kontroli, ale i zamrozić.
The assets of the Ben Ali and Trabelsi families must not only be monitored; they must be frozen.
PolishByć może dlatego, że można na nich zbić mniejszy majątek polityczny?”
Maybe because there is less political capital to be made from it?'
PolishNadszedł czas poszanowania tych, którzy pracują i tworzą majątek.
It is time to respect the dignity of those who work and create wealth.
PolishDla wielu wierzycieli poważnym problemem jest to, że majątek dłużnika trafia do innego kraju.
The removal of the debtor's assets to another country has become a major problem for many creditors.
PolishJedną ręką obciążacie budżety publiczne, drugą zaś chronicie majątek prywatny.
You are placing a burden on the public coffers and budgets on the one hand and protecting private assets on the other.
PolishTak też się stało, ale - - tego dziś by się nie powiedziało - to amerykanin zbił na tym duży majątek.
And as he said -- we would never print this today -- but basically, the American man has become very rich.
PolishIgnorujemy zwykle majątek publiczny, po prostu dlatego, że należy do wszystkich. ~~~ Oto przykład z Tajlandii.
We tend to constantly ignore public wealth simply because it is in the common wealth, it's common goods.
PolishPierwsi w Dolinie Krzemowej zbili majątek.
The first set of people in Silicon Valley got very, very rich.
PolishPrzestrzeń kosmiczna to naturalnie wspólny majątek, a nie własność jednego narodu czy społeczności.
Ladies and gentlemen, space is a natural shared asset and not just the property of one nation or community.
PolishEuropa musi przekształcić swą bogatą kulturową tradycję i majątek etyczny w konkurencyjną przewagę swoich produktów.
Europe must translate its rich cultural tradition and ethical assets into a competitive advantage for its products.
PolishCo znaczy że odziedziczy cały mój majątek.
Which means it will inherit my entire wealth.
PolishKosmos stanowi nasz wspólny, światowy majątek.
PolishTwój majątek jest powiązany z twoim stadem.
Your assets are tied up in your flocks.
PolishInwestycje muszą w tej nowej ekonomii, zabezpieczać i pielęgnować majątek ekologiczny, od którego zależy nasza przyszłość.
Investment has to be, in the new economy, protecting and nurturing the ecological assets on which our future depends.
PolishW istocie przedmiotowy dokument nie obejmuje wielu europejskich strategii wymierzonych w majątek grup przestępczości zorganizowanej.
In fact, the document does not deal with a series of European strategies to attack the assets of organised crime.
PolishI nawet za cały majątek Anglii, król Henryk nie mógł kupić antybiotyków.
And with that entire wealth of England, King Henry could not buy any antibiotics, he could not buy refrigeration, he could not buy a trip of a thousand miles.
PolishPodobnie należy zagwarantować ochronę majątku kościoła, natomiast majątek pozyskany nielegalnie trzeba zwrócić.
Similarly, there must be a guarantee of the protection of church property, and property that has been seized illegally must be returned.
PolishPo drugie, to symbol nie tylko jego tożsamości; to symbol jego dochodu, ponieważ cały jego majątek jest powiązany z owcami.
Second, it's a symbol of not only his identity; it's a symbol of his income, because all of his assets are tied up in sheep.
PolishProblem można rozwiązać, jeżeli dłużnik posiada majątek w Unii i jeżeli możliwe jest odnalezienie go i wszczęcie postępowania sądowego.
The problem can be resolved where the debtor has assets in the EU and it is possible to trace them and bring legal proceedings.