"mówić" - Engelsk översättning

PL

"mówić" på engelska

PL mówić
volume_up
[mówię|mówiłbym] {verb}

Mogą państwo się nie zgadzać, lecz trudno mówić, że strategia jest nieznana.
You may not be in agreement, but it is very difficult to say that it is not known.
Nie trzeba mówić, że Komisja będzie w dalszym ciągu rozważać te kierunki.
Needless to say, the Commission will continue to consider these orientations.
Nie wystarczy mówić, że pragniemy dalekowzrocznego przemysłu.
It is not enough to say that we want a forward-looking industry.
Dziś chcę mówić w imieniu tych, którzy sami nie mogą wyrazić swojej opinii.
I want this afternoon to speak for those who cannot speak for themselves.
Kwestią indywidualną jest natomiast moment, w którym samodzielnie zaczynają mówić.
When they start to speak themselves is an individual matter, however.
Oczywiście możemy mówić o praktykach dzikiego zachodu dominujących rynki finansowe.
Of course we can speak about Wild-West practices in the financial markets.
By mówić o sprawach globalnych, trzeba mówić po angielsku.
Now, when you talk global you have to talk English.
Mieliśmy jednak mówić o możliwych rozwiązaniach i pewnych dobrych wiadomościach.
But we're here to talk about possible solutions and some good news.
Nie możemy jedynie mówić o zmianach klimatycznych, musimy w tej kwestii działać.
We cannot just 'talk the talk' on climate change; we have to 'walk the walk' on climate change.
W związku z tym mamy, jako Europejczycy, prawo mówić innym, aby nie szli tą drogą.
We Europeans therefore have the right to tell others not to take that path.
I przykro mi to mówić, ale jesteś jak pokerzysta -- coś cię zdradza.
And I'm sorry to tell you, you're like a poker player, you have a tell.
Bo jak inaczej wytłumaczyć, że musi się mówić ludziom, że coś jest faktycznie gorące?
Because why would you have to tell people that something was actually hot?

Användningsexempel för "mówić" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishChcemy wymiany dobrych doświadczeń, nie chcemy mówić, co powinno się zrobić.
We want to have an exchange of good practice, but we do not to be prescriptive.
PolishNie możemy mówić o zarządzaniu programami wieloletnimi bez udziału Komisji.
We cannot have administration of multiannual programmes outside the Commission.
PolishTo mnie bardzo uderzyło, mówić tym ludziom, którzy byli tak doświadczeni.
That hit me so hard, telling these people that had been through this experience.
PolishPostaram się mówić krótko.
on behalf of the PSE Group. - (DE) Mr President, I will keep this very brief.
PolishO tym właśnie powinniśmy mówić w Europie i to musi obowiązywać w całej Europie.
That is what we should be talking about in Europe and it must apply throughout Europe.
PolishZaprawdę miałbyś mówić do Boga: Przepuść; poniosę, a nie będę się wzbraniał.
For hath any said unto God, I have borne [chastisement], I will not offend [any more]:
PolishDzisiejszy wymiar pozwala nam mówić o końcu tego powojennego dziedzictwa.
As things now stand we can state that part of our post-war legacy has gone forever.
PolishW przeciwnym wypadku nie ma sensu mówić, że pragniemy demokratycznej Europy.
Otherwise, there is no point in saying that we want a democratic Europe.
PolishProszę zachować czujność wobec zagrożeń stojących przed Egiptem i nami oraz mówić o nich.
Madam Ashton, be alert to the dangers which await Egypt and us and communicate them.
PolishCzy możemy dalej mówić o wspólnej z Rosją przestrzeni bezpieczeństwa?
Can we really go on referring to a common area of security shared with Russia?
PolishI nie przestawaliśmy mówić ludziom w Londynie że Linus Pauling zacznie zajmować się DNA.
And we kept telling the people in London that Linus Pauling's going to move on to DNA.
PolishChcemy mówić po angielsku, francusku i może nawet po chińsku, a mamy zdolności językowe".
We want to know English and French and perhaps Chinese, and we're good at languages."
PolishOczywiście już w oparciu o ten przykład można mówić o wzroście wydajności.
Of course these productivity gains can be drawn already on this example.
PolishMam zaledwie minutę, dlatego będę mówić bardzo krótko.
(SV) Mr President, as I only have one minute, I will be very brief.
PolishOczywiście Izba może w to uwierzyć, ale wtedy trzeba przestać mówić o Europie socjalnej.
You might of course believe this, but you must then stop talking about a social Europe.
PolishPrzy takim rozmiarze jak Wielki Mur Chiński, trudno mówić, że to niewidzialna struktura.
About the size of the Great Wall of China, this would hardly be an invisible structure.
PolishRównież postaram się mówić tak zwięźle, jak tylko potrafię.
Member of the Commission. - Mr President, I will also try to be as brief as I can.
PolishJeśli teraz nie będziemy o tym mówić, to sprawiedliwość zakryje ciemna noc.
It is still two hours to midnight now, but we are building the future.
PolishJest to coś, co powinniśmy przyjąć z zadowoleniem, i powinniśmy o tym głośno mówić.
This is something we should welcome, and we should spread the news.
PolishBędę mówić bardzo krótko. Pragnę gorąco podziękować za wszystkie cenne uwagi.
I would like to thank you very much for all your valuable comments.