"korzystać" - Engelsk översättning

PL

"korzystać" på engelska

volume_up
korzystać {imperf. vb}

PL korzystać
volume_up
[korzystam|korzystałbym] {imperfekt verb}

1. allmänt

korzystać
korzystać (även: wykorzystać)
Ważne jest, aby bezrobotni mogli korzystać z rynku wewnętrznego.
It is important that the unemployed can make use of the internal market.
Nauczmy naszych obywateli korzystać z dobrodziejstw UE.
Let us teach our citizens to make use of the benefits offered by the EU.
Musimy inwestować w alternatywne źródła energii i korzystać z nich.
We must invest in and make use of alternative energies.
Ważne jest, aby bezrobotni mogli korzystać z rynku wewnętrznego.
It is important that the unemployed can make use of the internal market.
Nauczmy naszych obywateli korzystać z dobrodziejstw UE.
Let us teach our citizens to make use of the benefits offered by the EU.
Musimy inwestować w alternatywne źródła energii i korzystać z nich.
We must invest in and make use of alternative energies.
korzystać (även: barykadować, zapomnieć)
Farmaceuta udzieli informacji jak właściwie korzystać z takiej strzykawki.
Ask your pharmacist for instructions on how to use the syringe correctly.
Z instytucji europejskich winniśmy korzystać tylko wówczas, gdy potrzebujemy współpracy.
It is when we need cooperation that we must use the European institutions.
W praktyce pozostają inne dźwignie polityczne, z których możemy korzystać.
What remains in practice are other political levers that we can use.

2. "z"

korzystać (även: nawiązywać)

3. "zyskiwać"

Musimy korzystać ze zdobytego doświadczenia i uczyć się na jego przykładzie.
We must build on and learn from the experience we have gained.
Wiemy także, że korzystano z fałszywych oskarżeń jako narzędzia rozwiązywania prywatnych sporów lub dla osobistych zysków.
We are also aware that false accusations have been used as a tool to settle private disputes or for personal gain.
W tym przypadku odpowiedź uzyskać można, zadając stare jak świat pytanie, kto na tym korzysta, czyli po łacinie cui bono.
The old question of who gains, or as the Latin puts it cui bono, helps provide an answer here.
Autoryzowany przedsiębiorca będzie korzystać z przewidzianych w kodeksie ułatwień.
The Authorised Economic Operator will benefit from the facilitations envisaged in the Code.
Nowe zasady pozwolą konsumentom szybciej korzystać z wyrobów innowacyjnych.
These new rules would allow consumers to benefit more readily from innovative products.
Po pierwsze na tym, żeby zechciał korzystać z inteligentnego samochodu.
Firstly, he should want to benefit from an intelligent car.
W konsekwencji oznacza to "tworzenie zapasów żywności, tak aby ceny rosły, a wy abyście mogli z tego korzystać”.
By implication, this means 'create a food shortage so that prices will rise and you can make a profit'.
Nie jest wykluczone również, że z tej pomocy korzysta Hamas.
It is also possible that Hamas is profiting from this aid.
Ten sam budżet, a trochę mniej dla tych, którzy korzystają z systemu i trochę więcej dla Europejczyków: nikt nie może temu zaprzeczyć!
A little less money for those who profit from the system, a little more money for Europeans, with a constant budget: one cannot argue with that!

Synonymer (polska) till "korzystać":

korzystać

Användningsexempel för "korzystać" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishAle uważam też, że możemy korzystać z doświadczeń innych i rozbudowywać nasz system.
But I think that we can learn from the others and further build up our system.
PolishCi inni ludzie nie będą mogli korzystać z tych samych praw człowieka i obywatela.
These other people will not be entitled to the same human and civil rights.
PolishBardzo komplikuje to życie osób, które muszą z takich aktów prawnych korzystać.
That is very confusing for people who have to deal with this legislation.
PolishTo właśnie żelazna kurtyna nie pozwalała w Europie korzystać z wolności.
It was this iron curtain that made it impossible to exercise freedom in Europe.
PolishPo drugie, parlament, który sam siebie traktuje poważnie, musi z tego prawa korzystać.
Secondly, a parliament that takes itself seriously must exercise this right.
PolishPowinniśmy z niej korzystać jedynie wówczas, gdy nie pozostało nam nic innego.
We should only resort to it when there is no other course left to take.
PolishNic nie wskazuje na to, że przestanie korzystać z koncesji GSP w przyszłości.
There are no indications that it would stop benefiting from GSP arrangements in the future.
PolishNależy korzystać z zalet, ale nie można rozwiązywać problemów, tworząc nowe.
The advantages are to be benefited from and not for solving problems by creating new ones.
PolishMamy moralny obowiązek dopilnowania, aby wszyscy mogli z tych praw korzystać.
We have a moral duty to ensure that everyone can enjoy these rights.
PolishDzieci mają prawo korzystać z pomocy i usług państw członkowskich oraz Unii.
Children have the right to receive help and services from Member States and from the Union.
PolishA zatem należy szeroko rozpowszechniać potrzebne informacje i korzystać z nich.
The information required therefore needs to be diffused and used.
PolishNie ma potrzeby korzystać w tej chwili ze wsparcia europejskiego mechanizmu ochrony ludności.
It does not currently require support from the European Civil Protection Mechanism.
PolishMogą nadal korzystać ze swoich środków, chociaż nie będą w przyszłości uprawiać bawełny.
They can continue with their money, although they are not producing cotton in the future.
PolishNasze dzieci bardzo wcześnie uczą się czytać i korzystać z maszyn.
So actually, now the temes are forcing our brains to become more like teme machines.
PolishNiemniej państwa demokratyczne zbyt często muszą korzystać z zarządzania kryzysowego.
Too often, nonetheless, democracies are run by crisis management.
PolishKiedy obywatele tych krajów będą mogli korzystać z systemu bezwizowego?
When will the citizens of these countries be able to take advantage of the visa free regime?
PolishJeśli chcemy osiągnąć te cele, musimy teraz korzystać z okazji.
If we wish to achieve these objectives, we must seize the opportunities now.
PolishMimo to trzeba z takich danych korzystać, by ustalić wysokość całkowitych dopuszczalnych połowów.
Nevertheless, these estimates must be used to establish the total allowable catches.
PolishSamochody stają się , ponieważ ludzie mają korzystać z autobusów.
Cars are being rendered unaffordable, as people should be taking the bus.
PolishMusimy korzystać ze zdobytego doświadczenia i uczyć się na jego przykładzie.
We must build on and learn from the experience we have gained.