"izba" - Engelsk översättning

PL

"izba" på engelska

PL izba
volume_up
{femininum}

izba (även: komórka, komora, pokój, komnata)
volume_up
chamber {substantiv}
Niemniej jednak ta Izba zawsze głosuje za wspólną polityką rolną.
Nonetheless, this Chamber always votes in favour of the common agricultural policy.
Poza tą Izbą równość oznacza prawo obywateli do tego, aby byli traktowani w jednakowy sposób.
Outside this Chamber, equality means the right of people to be treated the same.
Izba Lordów nie musi ich weryfikować ustęp po ustępie.
They do not use the Lords as a revising chamber, paragraph by paragraph.
izba (även: komórka, cela)
volume_up
cell {substantiv}
volume_up
room {substantiv}
Jednak dla nich więcej Europy nie oznacza tego, o czym wiele z nas w tej Izbie może myśleć.
But more Europe, to them, does not mean what a lot of us inside this room might think.
Nowa większość w amerykańskiej Izbie Reprezentantów zapewne dodatkowo ograniczy pole manewru prezydenta Obamy.
The new majority in the US House of Representatives is likely to limit President Obama's room for manoeuvre even further.
Obudzi was i poinformuje, żebyście zabrali swój zadek do izby przyjęć, bo inaczej będzie kłopot.
It'll wake you up and tell you to get your tail to the emergency room when the thing goes off because, if you don't, you're in deep doo-doo.

Synonymer (polska) till "izba":

izba

Användningsexempel för "izba" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishRównocześnie jednak ta Izba stale domaga się zwiększenia wydatków na szczeblu UE.
At the same time, this House constantly demands increased expenditure at EU level.
PolishTeraz ta Izba ma okazję zrobić coś, co jest słuszne, sprawiedliwe i właściwe.
Now is the opportunity for the House to do that which is right and just and good.
PolishNie zgadzamy się ze sposobem, w jaki ta Izba manipuluje kwestią praw człowieka.
We do not agree with the way that this House manipulates the issue of human rights.
PolishPonadto nasza Izba wzbudza większe zaufanie niż Europejski Bank Centralny.
In addition, this House inspired more confidence than the European Central Bank.
PolishMyślę, że rola, jaką ma do odegrania ta Izba i my, jej posłowie, jest zasadniczo trojaka.
I think that this House, and we, its Members, have three essential roles to play.
PolishCzy Izba ta naprawdę pragnie oficjalnie stwierdzić, że terroryzmu nie da się zwalczyć?
Can this House really make it official that terrorism cannot be eradicated?
PolishPytam więc, czy wypiera się on odpowiedzialności przed izbą za negocjacje z WTO?
I am asking whether he is refusing to be accountable to the House for the WTO negotiations.
PolishZdecydowanie sprzeciwiłbym się takim posunięciom, a Izba jednogłośnie popiera to stanowisko.
I would vigorously oppose any such move, and the House is united on that stance.
PolishMuszę przyznać, że jest to jedyny obszar, w którym Izba ta przemawia jednym głosem.
I have to say this is one area where this House speaks with one voice.
PolishUważam, że hańbą jest, iż Izba pozwoliła na głosowanie nad taką poprawką.
I think it is a shame for this House to have allowed such an amendment to be voted on.
PolishDopiero co zaczęliśmy odchodzić od tego systemu, a Izba przegłosowała jego przywrócenie.
We were just beginning to get away, and now this House has voted to bring it all back.
PolishWe wrześniu Izba głosowała za udostępnieniem kwoty 600 milionów euro.
The House voted last September that EUR 600 million should be made available.
PolishOczywiście Izba może w to uwierzyć, ale wtedy trzeba przestać mówić o Europie socjalnej.
You might of course believe this, but you must then stop talking about a social Europe.
PolishW obliczu tak miażdżącej oceny, jak Izba może poprzeć taki budżet?
In view of such a damning assessment, how can this House approve such a budget?
PolishTa Izba zawsze była bardzo krytyczna wobec kwestii wykorzystywania i przekazywania danych PNR.
This House has always been highly critical of the use and transfer of PNR data.
PolishKolejnym krokiem muszą być ułatwienia wizowe, o które Izba kilkakrotnie apelowała.
The next step must be visa facilitation, for which this House has called on several occasions.
PolishTa Izba musi popierać wolność wypowiedzi i wyrażania opinii w mediach.
This House must support freedom of speech and freedom of media expression.
PolishTa Izba - Parlament - wie, jak trudna i jak beznadziejna wydawać się może sytuacja.
This House - Parliament - knows just how difficult and how intractable the situation may seem.
PolishChciałbym także podzielić się z Izbą moimi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi tych kwestii.
I would also like to share with you my doubts and questions over other points.
PolishTo bardzo ważny krok i jestem dumny, że nasza Izba wysłała taki przekaz w świat.
This is a most important move and I am pleased that we in this House have sent out such a signal.