"fundament" - Engelsk översättning

PL

"fundament" på engelska

PL fundament
volume_up
{maskulinum}

fundament (även: baza, podłoże, fundacja, podkład)
volume_up
foundation {substantiv}
Stanowi ono fundament pod dalsze budowanie skutecznych strategii politycznych.
It is the foundation on which to build effective policies.
. - Prawa człowieka stanowią fundament demokracji.
in writing - (PL) Human rights are the foundation of democracy.
Jest to w istocie fundament naszej wspólnej przyszłości.
In fact, this is the foundation of our common future.
fundament (även: oparcie)
volume_up
buttress {substantiv} [bild.]
fundament (även: siła napędowa)
volume_up
lifeblood {substantiv}
Ponadto edukacja dzieci i opieka zdrowotna na obszarach wiejskich stanowi fundament tych społeczności.
In addition, children's education and healthcare services in rural areas are the lifeblood of these communities.
MŚP to - jak wczoraj stwierdził w Parlamencie komisarz Tajani - "fundament” rozwoju gospodarczego.
SMEs are, as Commissioner Tajani described them in Parliament yesterday, the 'lifeblood' of economic development.
Sytuacja jest kłopotliwa, ponieważ odpowiedni poziom współpracy między Parlamentem i Radą stanowi fundament owocnej polityki europejskiej.
The situation is an awkward one because good levels of cooperation between Parliament and the Council are the lifeblood of fruitful European policy.

Användningsexempel för "fundament" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishCechuje ich zawziętość i wolność które uważam za fundament nowego paradygmatu.
They have a fierceness and a freedom that I believe is the bedrock of a new paradigm.
PolishDrugim celem pozostaje ochrona praw podstawowych, stanowiących fundament Europy.
The second objective remains the protection of fundamental rights on which Europe is built.
PolishCieszę się, że mamy wspólną rezolucję i wspólny fundament działania.
I am pleased that we have a joint resolution and a joint basis for action.
PolishPrasa jest od tego, żeby informować ludzi i to jest istotnie fundament demokracji.
The press is there to provide people with information, which is a real cornerstone of democracy.
PolishTo stwarza obiecujące perspektywy i fundament do dalszych działań.
That, at least, is very promising, and something on which we can build.
PolishNależy postrzegać lasy jako fundament zwalczania zmiany klimatu.
Forests should be thought of as fundamental to combating climate change.
PolishUfam rządowi Stanów Zjednoczonych i wielkiej demokracji, która stanowi fundament tego kraju.
I trust the government of the United States and the great democracy by which it is established.
PolishPorozumienie to zapewnia mocny fundament do rozpatrywania obaw przedstawionych przez ten Parlament.
This agreement provides a strong basis to address the concerns expressed by this Parliament.
PolishReforma zarządzania gospodarczego stanowi fundament naszej trwałej odbudowy i wiarygodności.
The reform of our economic governance is a cornerstone of our sustainable recovery and our credibility.
PolishJest ona także dowodem, że demokracja stanowi żywy fundament Europy.
It also proves that Europe is based on active democracy.
PolishSolidarność to fundament dzisiejszej Europy.
Solidarity is one of the fundamental pillars on which today's Europe rests.
PolishKultura i jej wyrażanie to fundament wartości i tożsamości społeczeństwa.
author. - Madam President, culture and cultural expressions underpin people's values and identity.
PolishDostęp do wysokiej jakości usług medycznych i opieki profilaktycznej stanowi fundament modeli społecznych w UE.
Access to quality medical treatment and preventive care is a cornerstone of EU social models.
PolishPraca musi znów stać się centralną osią Europy, by odgrywała należną jej rolę jako fundament demokracji.
Labour must then be restored to its central place in Europe, to play its due role as the founder of democracy.
PolishPowinny one stanowić fundament dla stworzenia międzynarodowych reguł przyjętych przez wszystkie państwa członkowskie.
These should lead to the creation of a bedrock of international rules shared by all Member States.
PolishJestem przekonany, że uda się nam jutro znaleźć wspólne rozwiązanie, ponieważ wspólny szeroki fundament ma duże znaczenie.
I believe we shall find a common solution tomorrow, as it is important to have a common broad base.
PolishTo ono stanowi fundament i bardzo jasno stanowi, że w kwestii praw człowieka na Kubie muszą dokonać się pewne zasadnicze zmiany.
This provides the basis and it is very clear that there should be some basic changes in human rights in Cuba.
PolishPrawo do życia, prawo do swobody wypowiedzi i myśli stanowi fundament integracji europejskiej i naszej wizji świata.
The right to life, the right of free expression and thought form the bedrock of European integration and our world vision.
PolishWymaga to od nas strategicznego rozważenia, co powinniśmy uczynić, a sprawozdanie Barniera stanowi tego fundament.
That requires us to consider strategically what we should be doing, and the Barnier report provides the backdrop to do that.
PolishStanowi to fundament tego, kim jesteśmy.
It's totally fundamental to who we are.