"dzień" - Engelsk översättning

PL

"dzień" på engelska

PL dzień
volume_up
{maskulinum}

dzień (även: doba)
volume_up
day {substantiv}
Dzień pierwszy, dzień drugi, dzień trzeci, dzień czwarty, dzień piąty, dzień szósty.
Day one, day two, day three, day four, day five, day six.
W poniedziałek obchodziliśmy Dzień Europy, dzień europejskiej wspólnoty.
On Monday, we remembered Europe Day, a day in celebration of the European Union.
Dzień w dzień podejmujecie decyzje o ratowaniu banków, a tymczasem Irlandia tonie.
Day in day out you decide to save banks; meanwhile, the Irish are sinking.
dzień (även: świt, brzask, zorza, jutrzenka)
volume_up
dawn {substantiv}
Otwiera się o świcie i zmroku każdego dnia.
Opens up at dusk and dawn every day.
Ale ścieszka sprawiedliwych jako światłość jasna, która im dalej tem bardziej świeci, aż do dnia doskonałego.
But the path of the righteous is as the dawning light, That shineth more and more unto the perfect day.
Ale dnia siódmego wstali rano na świtaniu, i obeszli miasto tymże sposobem siedem kroć; tylko dnia tego obeszli miasto siedem kroć.
And it came to pass on the seventh day, that they rose early at the dawning of the day, and compassed the city after the same manner seven times: only on the day they compassed the city seven times.
dzień (även: świt, światło dzienne)
volume_up
daylight {substantiv}
Co więcej, wszystko to dzieje się w biały dzień i jest udokumentowane przez dziennikarzy.
What is more, all this is taking place in broad daylight, documented by journalists.
Wydaje mi się, że jest to nieprawda, bowiem długość dnia słonecznego się nie zmienia w żaden sposób.
It seems to me that this is not so, as the amount of daylight does not change in any way.
Dziennikarze byli zastraszani, a nawet uprowadzani w biały dzień na ulicy.
We have journalists who have been intimidated and abducted from the street in broad daylight.

Användningsexempel för "dzień" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Polish„Gdyby mur nie upadł, musiałabym po dziś dzień ogrzewać mieszkanie węglem.”
”If the Berlin Wall hadn’t gone down, I’d still be heating my place with coal.”
PolishDroga jest długa i trudna, a założeń nie uda się spełnić z dnia na dzień.
It is a long and difficult road and the objective will not be achieved overnight.
PolishDzisiejszy dzień to pierwszy dzień naszej współpracy, ale z pewnością nie ostatni.
Today marks the beginning of our collaboration, but certainly not the end.
PolishMówiąc realistycznie, nie możemy po prostu z dnia na dzień wprowadzić zakazu odrzutów.
Realistically speaking, we simply cannot bring about a discard ban overnight.
PolishNaszym zdaniem ta konkretna kwestia nie jest jeszcze gotowa na dzień dzisiejszy.
As far as we are concerned, today, this particular matter is not ready.
Polish., 5. dzień leczenia; strzykawka ze skalą 0, 25 ml)
yellow, with the number “ 1” (treatment days 1, 3 and 5; 0.25- ml syringe marking),
PolishDane na dzień dzisiejszy są dokładnie takie same, jak dane sprzed 20 lat.
The figures from today are exactly the same as the figures from 20 years ago.
PolishAby przebrnąć przez dzisiejszy dzień, zdyscyplinuję się 18-minutowym przemówieniem.
So to try and get through today, I've kind of disciplined myself with an 18-minute talk.
PolishPrzez cały dzień urągają mi nieprzyjaciele moi, a naśmiewcy moi przeklinają mię.
For I have eaten ashes like bread, And mingled my drink with weeping,
PolishSkurczyłem się, i skrzywiłem się bardzo, na każdy dzień w żałobie chodzę.
For my loins are filled with burning; And there is no soundness in my flesh.
Polish., 17. dzień leczenia; strzykawka ze skalą 0, 75 ml)
green, with number “ 3” (treatment days 13, 15 and 17; 0.75- ml syringe marking)
PolishBóg jest sędzią sprawiedliwym; Bóg obrusza się co dzień na niezbożnego.
If a man turn not, he will whet his sword; He hath bent his bow, and made it ready.
PolishPamiętam dzień 14 lutego 2009 r. podczas poprzedniej kadencji parlamentarnej.
I remember 14 February 2009, during the previous parliamentary session.
PolishNa dzień dzisiejszy Szwecja nie spełnia kryteriów dla wprowadzenia euro.
For the time being, Sweden does not fulfil all the criteria for introducing the euro.
PolishAle nie potrzebowałeś jej do opisania dużych przedmiotów otaczających nas na co dzień.
But you didn't need it to describe the large, everyday objects around us.
PolishWielu naszych obywateli na co dzień kwestionuje wartość dodaną Europy.
Many of our citizens question the added value of Europe in their daily lives.
PolishBył dzień 21-szego, a my wiedzieliśmy, że trzeba to wykonać do 28-go.
And I think this was the 21st, and we knew this had to be built and up by the 28th.
Polish., 11. dzień leczenia; strzykawka ze skalą 0, 5 ml)
red, with number “ 2” (treatment days 7, 9 and 11; 0.5- ml syringe marking)
PolishPoprawa nie nastąpi z dnia na dzień ale na tym etapie możemy jeszcze zapobiec katastrofie.
Improvement will not happen overnight, but at this point we can still avert disaster.
PolishZ punktu widzenia Komisji jest to lepszy kierunek na dzień dzisiejszy.
From the Commission's position, we see this today as the better course in front of us.