PL ściągnąć
volume_up
{verb}

1. allmänt

ściągnąć (även: ściągać)
volume_up
to draft in {tran. vb} [GBR] (experts, personnel)
ściągnąć (även: ściągać)
volume_up
to draw in {vb} (background, detail)
Słuchaj, nie chcemy robić niczego, co mogłoby ściągnąć na nas uwagę.
Look, we don't want to do anything to draw attention to ourselves.
ściągnąć na siebie ogień kogoś
to draw sb’s fire
Więc każdy kto przyjdzie później po prostu ma dostęp do bazy danych i może ściągnąć informacje, których potrzebuje o czymkolwiek co miało miejsce.
So anyone coming along later simply accesses the database and can draw down the information they need about anything that has taken place.
ściągnąć (även: zbierać, zebrać, ściągać)
ściągnąć (även: składać, złożyć, ściągać, dziergać)
ściągnąć (även: nakładać, nałożyć, ściągać, pobierać)
volume_up
to levy {tran. vb} (tax, duty, payment)
ściągnąć (även: ściągać, marszczyć, zmarszczyć)
volume_up
to pucker {tran. vb}
(Śmiech) Ma podobnie ściągnięte usta jak kobiety z lat 40-tych.
(Laughter) But who does it really look like, the Virgin Mary? (Laughter) It has that sort of puckered lips, 1940s-era look.
ściągnąć (även: ściągać, zerwać, zrywać)

2. "tłumy, turystów"

ściągnąć (även: ściągać, przyciągać, przyciągnąć)
volume_up
to pull in {vb} (attract)
Mogliśmy ściągnąć takie dane z różnych miejsc na twarzy.
And so we could choose numbers of positions on the face to pull that data from.
Drugą ręką ściągnąć szarą nasadkę („ 1 ”) prostym ruchem i wyrzucić nasadkę.
With your other hand, pull the grey cap (1) straight off and discard cap.
Trzymaj kapsułkę pionowo, pokrywką do góry, a następnie ściągnąć pokrywkę z podstawy kapsułki.
Hold the capsule vertically with the cap facing up and pull the cap away from the body of the capsule.

3. "ubranie"

ściągnąć (även: zerwać, zrywać, obnażyć, rozbierać się)

4. "z czegoś"

ściągnąć (även: ściągać)
volume_up
to tap {vb} (from sth)

5. IT

ściągnąć (även: ściągać, pobierać, pobrać)
Można wejść na naszą stronę, ściągnąć projekty i samemu je wykonać.
You can go on the website, download all the design files, make them yourself.
Możecie dziś ściągnąć produkt z sieci przy pomocy takiego jak ten programu, obejrzeć produkt w 3D.
You can today download a product with software like this, view the product in 3D.
Girl 2: And then you can download onto your iPod.

6. vardagligt

volume_up
to palm {tran. vb}
ściągnąć (även: zerżnąć, ściągać, zrzynać)
volume_up
to rip off {vb} [vard.] (idea)

Användningsexempel för "ściągnąć" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishOd tej chwili nie można już było tych inżynierów ściągnąć z powrotem na łódź.
From then on, you could not get these engineers back in the boat.
PolishPowinniśmy wspierać wysiłki, w rezultacie których książki będzie można przeszukać, przeczytać i ściągnąć.
We should support efforts to make books searchable, readable and downloadable.
PolishNie musimy mieć tutaj rzemieślniczych kramów, żeby ściągnąć ludzi.
We don't have to have a craft fair here to get people to come here.
PolishOstrożnie ściągnąć z igły obie nasadki ochronne.
Carefully remove both protective caps from the needle by pulling gently.
PolishZatem rzekł do niego Dawid: Jakożeś się nie bał ściągnąć ręki twej, abyś zabił pomazańca Pańskiego?
And David said unto him, How wast thou not afraid to put forth thy hand to destroy Jehovah's anointed?
PolishW ubiegłym roku, ci naukowcy byli w stanie ściągnąć wszystkie komórki z serca, pozostawiając jedynie chrząstki.
Last year, this group was able to take all the cells off a heart, leaving just the cartilage.
Polish. ~~~ Nawet wykombinowałem sposób, w jaki można ściągnąć ich rodziców.
We have smoked salmon at the art openings, we have a formal printed invitation, and I even have figured out a way to get their parents to come.
PolishTe mury są znacznie wyższe i dużo trudniejsze do obalenia; mogą ściągnąć na ludzkość ogromne problemy, a także wojny.
These walls are much higher and much more difficult to bring down; they may cause major problems for humankind as a whole, as well as wars.
PolishI rzekł do mężów swoich: Uchowaj mię tego Panie, żebym to uczynić miał panu memu, pomazańcowi Pańskiemu, żebym miał ściągnąć nań rękę moję, ponieważ jest pomazańcem Pańskim.
So David checked his men with these words, and suffered them not to rise against Saul.
PolishBędziemy mogli to ściągnąć, ale możliwe, że ten mały pojazd zaprowadzi nas do celu większego -- (Śmiech) -- większego niż kiedykolwiek.
We can probably get it down, but it's possible it's gone up to a greater destiny up there -- (Laughter) -- than it ever had.
Polishściągnąć na siebie całą uwagę
Polishściągnąć do pomocy
PolishNie stwarzajmy teraz - motywowani potrzebą reagowania na pilne wyzwania - problemów, które mogą ściągnąć nam na głowę poważniejsze problemy w przyszłości.
Let us not, motivated by the need to respond to urgent challenges, now create issues which could bring up more significant problems for us in the future.
PolishTedy uchowaj mię Panie, abym miał ściągnąć rękę moję na pomazańca Pańskiego; ale weźmij proszę włócznią, która jest u głów jego, i kubek od wody, a odejdźmy.
Jehovah forbid that I should put forth my hand against Jehovah's anointed: but now take, I pray thee, the spear that is at his head, and the cruse of water, and let us go.
PolishI znaleźli napisane, że oznajmił Mardocheusz zdradę Bigtana i Teresa, dwóch komorników królewskich z tych, którzy strzegli progu, że szukali ściągnąć rękę na króla Aswerusa.
And it was found written, that Mordecai had told of Bigthana and Teresh, two of the king's chamberlains, of those that kept the threshold, who had sought to lay hands on the king Ahasuerus.