"waarderen" - Engelsk översättning

NL

"waarderen" på engelska

volume_up
waarderen {tran. vb}

NL waarderen
volume_up
[waardeerde|gewaardeerd] {verb}

Wij waarderen met name de nadruk die zij legt op de kwaliteit van het werk.
We particularly appreciate the emphasis she places upon the quality of work.
Zo blijft de wijn behouden zoals wij hem uit de Europese regio's kennen en waarderen.
This means the wine from Europe's regions that we know and appreciate will be preserved.
Ik hoop en verwacht ook dat zij melk zijn gaan waarderen en melk zullen blijven drinken.
I also hope and trust that they will begin to appreciate and to continue to drink milk.
Eén reden om iets te waarderen, is de bruikbaarheid.
So one reason why you might like something is its utility.
Deze mensen waarderen datgene dat ze bezitten meer, maar ze weten niet dat ze het bezitten.
These people like better the one they own, but they don't know they own it.
Onze vastberadenheid is echter groter dan ooit, en we waarderen de solidariteit van vrienden zoals u.
But our determination is stronger than ever, and we value the solidarity of friends like you.
Ik hoop dat wij de betrouwbaarheidsverklaring blijven waarderen.
I hope that we will continue to value the statement of assurance.
Hij weet hoezeer de Japanners dat werk en het werk van het Parlement in feite waarderen.
He knows how the Japanese actually value that work and the work of the Parliament.
Wij waarderen het deel van uw programma, dat over gezondheid en consumentenbeleid gaat.
We value that part of your programme concerning health and consumer policy.
Als ik de heer Lannoye, die ik zeer waardeer, zou beschrijven als een " industriële Belg ", zou dat een nietszeggende uitdrukking zijn.
If I were to describe Mr Lannoye, whom I hold in esteem as an 'industrial Belgian ', it would be a meaningless phrase.
Wij verzoeken de nationale regeringen niet alleen ambtenaren, hoewel we die ten zeerste waarderen, naar de conventie te sturen, maar ook politici, die een regeringsmandaat hebben.
We call on the national governments not only to send civil servants - whom we esteem highly - to this convention, but also politicians who have mandates from their governments.
De vergelijkingen die we maken bij het waarderen van iets, waar we proberen in te schatten hoe goed ons iets zal bevallen, zijn andere vergelijkingen dan die we maken tijdens het consumeren zelf.
The comparisons we make when we are appraising value, where we're trying to estimate how much we'll like things, are not the same comparisons we'll be making when we consume them.
waarderen (även: taxeren, schatten, begroten)
Dan vragen we om een hoop dingen te waarderen, inbegrepen hoeveel het kietelt.
And then we're going to ask them to rate a bunch of things including ticklishness.
En door het te waarderen en de bronnen ook te waarderen kunnen we verfijnde resultaten krijgen en gewogen resultaten.
And by rating it and by rating the different people who submit information, we can get refined results and weighted results.
De heer Florenz heeft ook zeer veel werk verricht, ook al waardeer ik een deel van zijn werk op andere gebieden meer dan op dit gebied.
Mr Florenz has also done his work well, although I would actually rate his work in other areas more highly than in this one.
waarderen

Användningsexempel för "waarderen" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchIk zou het erg waarderen als u zich over deze drie punten concreet uitsprak.
I would be most grateful to you if you could answer these three specific points.
DutchIk zou het waarderen als de voorzitter niet afhamert voordat mijn tijd op is.
I would be grateful if the President did not use the gavel before my time was up.
DutchHij is een erkende specialist op dit gebied en ik vind dat wij dat moeten waarderen.
He is an acknowledged expert in this area, and I believe we must recognise that.
DutchDit effect is zeer aangenaam voor de geest, en het helpt om de zin te waarderen.
And this effect is very pleasant on the mind, and it helps the sentence to feel right.
DutchIk zou het waarderen als de Commissie hierover vandaag nog even iets zou kunnen zeggen.
I would be pleased if the Commission could briefly comment on this again today.
DutchIk wil graag benadrukken dat wij het werk van de ombudsman zeer waarderen.
Let me emphasise that we set great store by the work carried out by the Ombudsman.
DutchIk zou het waarderen als u het Parlement zo spoedig mogelijk te woord staat.
I would be grateful if you would kindly respond to Parliament as a matter of urgency.
DutchWij, liberalen, waarderen het dat er in ieder geval iemand is die durft en kan optreden.
We Liberals are glad that there is at least one party which dares to and can act.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik meen te mogen zeggen dat wij u allemaal ten zeerste waarderen.
Mr President, I think I can assure you that we all have great respect for you.
DutchHet valt te waarderen dat het voorzitterschap het opneemt voor een lidstaat.
The Presidency's action on behalf of a Member State is to be welcomed.
DutchDat is een belediging van de werklozen en van de minima en zij zullen dit waarderen.
That is an insult to unemployed people and those on low incomes and they will realize that.
DutchMet name de verlaging van het ambitieniveau kan ik niet waarderen.
In particular, I cannot commend the Council for the way it has lowered its sights.
DutchWij waarderen die ten zeerste en beschouwen die zeker niet als vanzelfsprekend.
Both qualities are deeply appreciated and not taken for granted.
DutchDat mogen we niet vergeten en dat moeten we ook zonder enige zelfgenoegzaamheid waarderen.
That is something we should note and celebrate without being complacent.
DutchMijnheer Schultz, ik ben ervan overtuigd dat de heer Dell'Utri uw goede zorgen zeer kan waarderen.
Mr Schulz, I am sure that Mr Dell ' Utri will listen carefully to your concerns.
DutchWe waarderen de gedrevenheid waarmee commissaris Monti te werk gaat.
We welcome the dynamism which Commissioner Monti has brought to his brief.
DutchDus ging ik me afvragen: Hoe kunnen we leiders het ontastbare leren waarderen?
So I started asking myself the question: How can we get leaders to start valuing the intangible?
DutchIk ging ze waarderen omdat ze leven aan de rand van de maatschappij.
But I took a liking to them because they dwell on the fringes of society.
DutchHet creëert een levendige, energieke gemeenschap waarin mensen elkaar waarderen en respecteren.
It creates a vibrant, energetic community where people admire and respect each other.
DutchDoor het waarderen van de complexiteit, worden ze meer tolerant, en tolerantie leidt tot hoop.
And by appreciating complexity, they become more tolerant, and tolerance leads to hope.