"verwerven" - Engelsk översättning

NL

"verwerven" på engelska

volume_up
verwerven {tran. vb}

NL verwerven
volume_up
[verwierf|verworven] {verb}

Ook wij moesten onze democratische normen in een moeizame strijd verwerven.
We too found it difficult to achieve our democratic standards.
Dat zou betekenen dat wij de kans om de door ons gewenste concurrentiepositie te verwerven de rug toekeren.
That would be turning our back on the opportunity to achieve the competitiveness that we desire.
Het Socrates-programma vormt voor veel jongeren het instrument om Europese vaardigheden te verwerven.
The Socrates programme in all its parts is the instrument for many young people to achieve a European capability.
verwerven (även: bereiken, doen, maken, behalen)
Het verwerven van deze bevoegdheden was een historisch moment voor het Europees Parlement.
Getting those powers was a historic moment for the European Parliament.
Vrouwen hebben lagere lonen dan mannen, het lukt ze minder goed om leidende posities te verwerven en om promotie te maken.
Women have lower wages than men, they find it more difficult to get management appointments and have difficulty in gaining promotion.
Als wij echter de benodigde steun voor de Grondwet willen verwerven, zullen wij eerst absolute duidelijkheid moeten scheppen over onze politieke koers.
It is, however, necessary to get the political direction firm in order to get the Constitution supported in the way that it should be.
Daardoor zullen wij minder concurrentievermogen verwerven dan wij hadden kunnen verwerven.
This means that we shall obtain less competitiveness than we might otherwise have had.
Nu dienen we wellicht meer informatie te verwerven in verband met het op gang brengen van de procedures.
We will now perhaps need to obtain more information regarding the opening of the procedures.
Het nieuwe bestaat erin te zoeken en kennis te verwerven.
It will be new to search for things, to obtain knowledge.

Användningsexempel för "verwerven" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchDe jongste jaren beginnen we dus inzicht te verwerven in het geluk van de twee ikken.
So in recent years, we have begun to learn about the happiness of the two selves.
DutchOok bij de visserij proberen wij een dergelijke goede positie te verwerven.
We are fighting for a similarly positive status for the fisheries sector, too.
DutchWat we aan het doen zijn, is controle verwerven over onze evolutionaire toekomst.
What we're doing is we are seizing control of our evolutionary future.
DutchEthische commissies kunnen nooit zoveel autoriteit verwerven als de nationale overheden.
Ethics committees can never carry as much authority as national governments.
DutchInvloed verwerven we niet alleen met het geld dat we voor de regio beschikbaar stellen.
The money that we are making available to the region will not by itself win us influence.
DutchZij verwerven daardoor een voorsprong in de onderhandelingen met reisbureaus.
So that gives them an advantage in negotiations with travel agents.
DutchDe hoop van de Mari op het verwerven van dezelfde rechten als de Russen werd de grond ingeboord.
The Mari nation ’ s hope for enjoying equal rights with Russians was shattered.
DutchHet laat zien hoe de WTO transparanter kan worden en meer legitimatie kan verwerven.
It shows how the WTO must become more transparent and legitimate.
DutchHet verwerven van deze bevoegdheden was een historisch moment voor het Europees Parlement.
Getting those powers was a historic moment for the European Parliament.
DutchIk zeg: laten we meer kennis verwerven en deze kwestie ophelderen.
So, I say, "Let's study more, let's shed light on this issue, let's do whatever we can."
DutchAls u me vraagt of ik verwacht dat de multinationals een groot aandeel zullen verwerven, dan zeg ik: nee.
If you ask me if I expect multinationals to have a large share, the answer is No.
DutchHet is niet zo moeilijk om de steun van slechts dertien lidstaten te verwerven.
The support of just 13 Member States is an easy task.
DutchWe proberen ons een plaats te verwerven op een manier die een zinvolle discussie mogelijk maakt.
We are trying to position ourselves in a manner which makes a meaningful discussion possible.
DutchHet lijkt mij essentieel dat wij meer inspraak verwerven over het bevriezen of ontdooien van de hulp.
It seems essential to me that we have more of a say in the freezing or unfreezing of aid.
DutchOok moet Europa zich een plaats verwerven op de snelgroeiende markt van de milieutechnologieën.
It must also carve itself a niche in the rapidly expanding market of environmental technologies.
DutchEr zijn middelen om binnen de Europese Unie belastinginkomsten te verwerven, zelfs geharmoniseerde.
There are ways of obtaining tax revenue, even harmonised revenue, within the European Union.
DutchTen eerste moeten zij een aandeel kunnen verwerven in hun landbouweconomie.
Firstly, to have a stake in their rural economies.
DutchHeeft men al iets voorzien waarmee dit systeem echte operationele autonomie kan verwerven?
Is there some sort of provision which will allow the system as a whole to have this administrative autonomy?
DutchLoekasjenko probeert nu, door middel van dit referendum, het recht te verwerven president voor het leven te worden.
He now seeks the right, through the referendum, to become President for life.
DutchWaar is de steun die onze KMO's zou moeten helpen een plaats op de internationale markten te verwerven?
Where are the funds that were supposed to encourage our SMEs to set up in international markets?