NL verwanten
volume_up
{de}

verwanten (även: massa, natie, gemeenschap, familie)
volume_up
people {substantiv}
Wij betuigen ook ons medeleven met zijn familie en verwanten en met het Ierse volk.
We also extend our condolences to his family and relatives and to the Irish people.
Honderdduizenden mensen verloren het leven, miljoenen verloren nauwe verwanten en hun broodwinning.
Hundreds of thousands of people lost their lives, millions lost close relatives or their livelihoods.
verwanten
volume_up
kinfolk {substantiv}

Användningsexempel för "verwanten" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchNiet alleen in hedendaagse mensen maar ook in onze verre verwanten de neanderthalers.
Lightly pigmented skin evolved not just once, not just twice, but probably three times.
DutchIk hoop dat de Commissie onze verwanten in Latijns-Amerika niet vergeet.
I hope that the Commission does not forget our family in Latin America.
DutchCohortgenoten zijn verwanten van dieren die ziek zijn.
These are siblings of animals that are sick.
DutchHet aanbod inzake advies en behandeling van risicopersonen en verslaafden en hun verwanten moet worden uitgebreid en gedifferentieerd.
We need to offer improved and more specific counselling and treatment for those who are in danger from, or dependent on, drugs, and their families.
Dutchtezamen met hun echtgenoten en de te hunnen laste zijnde verwanten vrijgesteld van immigratiebeperkingen en vreemdelingenregistratie;
together with their spouses and dependent members of their families, not be subject to immigration restrictions or to formalities for the registration of aliens;
DutchHoe kunnen de mensen nog rustig slapen als zij weten dat de moordenaars van hun vrienden en verwanten weldra vrijkomen en opnieuw over de moordwapens zullen kunnen beschikken?
How can they lie in their beds when they know that those who murdered their kith and kin are to be released on to the streets with access to the weapons of murder.
DutchDe Franse communistische afgevaardigden en politieke verwanten vragen de opschorting van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en Mexico.
French Communist and allied Members have declared themselves in favour of the suspension of the partnership and cooperation agreement between the European Union and Mexico.
DutchHet feit blijft dat deze begroting ervoor moet zorgen dat de uitbreiding een succes wordt en dat we de toetredende landen als gelijken behandelen en niet als tweederangs verwanten.
The fact is that this budget has to ensure that enlargement is a success and that we treat the applicant countries as equal partners and not as second-class cousins.
DutchDe lidstaten worden opgeroepen om de slachtoffers beter te beschermen en te ondersteunen, omdat zij en hun verwanten in heel veel gevallen te maken krijgen met geweld en intimidatie.
It calls upon Member States to provide more protection and support for the victims, since victims and their families are at extreme risk of violence and intimidation.
DutchWe worden nu geconfronteerd met het gebruik van enkele nauwe verwanten van de mens als onderzoeksobjecten en in de Europese Gemeenschap zijn we al bijna zo ver dat embryo's kunnen worden gekloond.
We are now faced with some members of our human family being used as objects for research, and the cloning of children at the embryonic stage is imminent within our own European Community.