"refereren" - Engelsk översättning

NL

"refereren" på engelska

NL refereren
volume_up
{verb}

1. "aan"

refereren
volume_up
to refer {vb} (to)
Ik wil vooral refereren aan de richtsnoeren zoals deze zijn goedgekeurd door de Raad.
In particular, I want to refer to the guidelines as approved by the Council.
We refereren voortdurend aan de resoluties die zijn aangenomen door het Europees Parlement.
We refer constantly to the resolutions which are adopted by the European Parliament.
Deze verslagen zijn de afgevaardigden niet onbekend, en hieraan zal ik in dit betoog refereren.
I would refer Members to those reports, with which they will be familiar.

Användningsexempel för "refereren" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchIk zou graag willen refereren aan een aantal punten in het verslag van mevrouw Zimmermann.
I would like to make reference to a couple of points in Mrs Zimmermann's report.
DutchIk geloof niet in polarisatie, om nog even te refereren aan het vorige debat.
I do not believe in polarization, to hark back to the previous debate.
DutchHet onderzoek waaraan wij refereren, is interessant en belangrijk.
The study to which we are referring here is interesting and important.
DutchDit brengt mij nu als rapporteur in de bevoorrechte positie dat ik uw voorstel hier kan refereren en motiveren.
I am, therefore, in a position to report on your proposal here and to explain it.
DutchAan welk artikel van het Reglement wilt u refereren, geachte collega?
On which item of the agenda do you wish to speak, sir?
DutchKomt dat omdat de auteurs van het amendement refereren aan het feit dat zij lang en blond zijn en blauwe ogen hebben?
Do the authors of the amendment mean that they must be tall, blond and blue-eyed?
DutchIk wil ook expliciet refereren aan het Caribische gebied, inzonderheid aan Cuba, zoals hier vanochtend overigens wel vaker is gedaan.
I would also like to make a special reference to the Caribbean and, specifically, to Cuba, as have other Members this morning.
DutchHet belastingrecht vindt zijn oorsprong in het Duitse belastingrecht en de besluiten van de overheid en van de rechtsmacht refereren aan de Duitse jurisprudentie.
Tax law originates in German tax law, and the decisions both of the government administration and the courts are made with reference to German jurisprudence.
DutchToen ik mij afgelopen najaar aan het Parlement presenteerde heb ik beloofd dat ik specifiek zou refereren aan GGO's in het Witboek over milieuaansprakelijkheid.
When I made my presentation to Parliament in the autumn I promised that I would make particular reference to GMOs in the White Paper on environmental liability.
DutchIk zou nog een hele tijd door kunnen gaan met citeren uit en refereren naar allerlei bronnen die de problemen voor China aangeven, maar ik denk dat ik genoeg voorbeelden heb gegeven.
I could go on at length quoting and referring to different sources indicating the difficulties for China, but I think these examples suffice.
DutchLaat mij refereren aan het feit dat de Raad Algemene Zaken op 11 juni een rapport heeft goedgekeurd over het stabilisatie- en associatieproces, inclusief een beoordeling van Kroatië.
Let me point out that the General Affairs Council of 11 June approved a progress report on the Stabilisation and Association Process, including an assessment of Croatia.
DutchMotorrijders worden over het algemeen oud, wanneer zij althans weer van die motor afstappen, maar mevrouw Larive wilde niet refereren aan 82-jarige motorrijders, maar aan 82 decibel.
Motor cyclists are usually on the elderly side when they hang up their helmets for good, but Mrs Larive was not referring to 82-year-old motorcyclists, but to 82 decibels.