"onderwijs" - Engelsk översättning

NL

"onderwijs" på engelska

NL onderwijs
volume_up
{het}

volume_up
education {substantiv}
Ik ben van mening dat ' onderwijs, onderwijs, onderwijs ' het echte antwoord op armoede is.
I believe that 'education, education, education ' is the real answer to poverty.
Hier dalen we met onderwijs, pokken, beter onderwijs, gezondheidszorg.
Here we come down with the eradication of smallpox, better education, health service.
Dames en heren, onderwijs is de allerbelangrijkste toekomstinvestering in Europa!
Ladies and gentlemen, education is the number one investment in the future.
volume_up
instruction {substantiv}
Verder moet de burger een Europees bewustzijn krijgen, dat gepromoot moet worden door onderwijs in onze zogenaamde gemeenschappelijke geschiedenis en cultuur.
Furthermore the citizen must gain a European consciousness, which must be encouraged through instruction in our so-called common history and culture.

Användningsexempel för "onderwijs" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchDat is een goed begin, maar er moet langdurig in onderwijs worden geïnvesteerd.
This is a good start, but there has to be long-term investment in training.
DutchWe moeten niet alleen kijken naar de bedragen die we aan ons hoger onderwijs besteden.
China and India are developing their university sector in an extraordinary way.
DutchTen derde: Hoe zit het met de programma's op het gebied van onderwijs en educatie?
And thirdly, what is happening about educational and training programmes?
DutchIn heel Europa is er in het onderwijs namelijk een tekort aan tienduizenden docenten.
There are, in effect, tens of thousands of unfilled teaching posts throughout Europe.
DutchOnze burgers moeten goed onderwijs krijgen en daarmee genoeg kennis vergaren.
Our citizens must receive sufficient training and so achieve good skills.
DutchDit is dus een heel eenvoudig systeem om het onderwijs bij hen te krijgen door een bus.
Well, this is a very simple scheme to get the learning to them through a bus.
DutchIn deze tijd van informatica en kennis is onderwijs inderdaad van fundamenteel belang.
Moreover, in the age of information technology and knowledge, it is absolutely basic.
DutchOnderwijs kan deze mensen, mannen en vrouwen, hoop geven - en wie weet een laatste kans.
This gives enormous hope to them all, men and women, and perhaps a last chance too.
DutchEr zijn kredieten nodig voor de oprichting van bedrijven, voor onderwijs en infrastructuur.
Loans are needed for firms to be started up, for training and for infrastructure.
DutchSlecht onderwijs leidt tot onzekerheid, wantrouwen en uiteindelijk alleen maar tot angst.
Lack of information results in uncertainty, mistrust and, in the end, only anxiety.
DutchWij moeten ook meer inspanningen leveren op het gebied van onderwijs en levenslang leren.
We also need to do more in terms of lifelong learning and training for our citizens.
DutchIn het onderwijs vinden wij het belangrijk dat de jongeren vakbekwaamheid opdoen.
Our purpose in training is to see that young people gain experience.
DutchAls je een meisje onderwijs geeft, dan heeft ze meestal beduidend minder kinderen.
When you educate a girl, she tends to have significantly fewer kids.
DutchIn het dunbevolkte Australische binnenland is onderwijs via de radio al lange tijd ingeburgerd.
Lessons over the radio have always been a way of life in the Australian outback.
DutchDe Unie moet een meerwaarde kunnen geven aan het onderwijs dat de lidstaten verzorgen.
The Union must provide an add-on extra to the educational provision by the Member States.
DutchVooral op het terrein van opleiding, onderwijs en cultuur zijn er positieve ontwikkelingen.
In fact we have some positive feedback for you on the educational and cultural front.
DutchVerder verwijzen deze verslagen naar de ontwikkeling van inhoud voor het onderwijs.
These reports also point to the development of educational content.
DutchWant wie garandeert uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs?
For when all is said and done what is it that guarantees the quality of teaching?
DutchHet fenomeen onderwijs en scholing tijdens het gehele leven vereist veel middelen.
Lifelong learning is a phenomenon requiring a lot of resources.
DutchDe hervorming van het onderwijs begint in september van dit jaar.
The reform of the educational system is due to take effect in September of this year.