"marginaal" - Engelsk översättning

NL

"marginaal" på engelska

NL marginaal
volume_up
{adjektiv}

marginaal
volume_up
fringe {adj.}
Voor de politici en beleidsmakers in de hoofdsteden zijn ze vaak een marginaal probleem, dat zich aan de randen van hun land, van hun centrum afspeelt.
To the politicians in the capital cities, these people are often treated as a marginal issue that takes place at the national fringes, away from the hub.
marginaal
Het aandeel hiervan in de totale energieproductie is slechts marginaal.
Their role in the whole energy-producing scenario is only marginal.
De wisselkosten zijn in dit verband per saldo marginaal.
In spite of everything, conversion costs are marginal in this context.
De functie van het EP is hier marginaal, aangezien de Raad de benoemende instelling is.
The EP's role in this instance is marginal, since the Council is the designated institution.

Användningsexempel för "marginaal" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchMinder vaak zitten daarin ook milieuzaken en meestal slechts marginaal mensenrechten.
Ecological issues are seldom dealt with, while human rights are a peripheral issue.
DutchDe vervoerssector wordt slechts marginaal getroffen door de richtlijn.
The transport sector is only marginally affected by the directive.
DutchDit is geen probleem van een minderheid of een marginaal thema.
This is by no means a minority problem or a peripheral subject in Europe.
DutchProbeer iemand anders niet marginaal te verbeteren, want daar kom je niet erg ver mee.
Don't try to improve a little bit on what somebody else is doing, because that doesn't get you very far.
DutchAls de kosten echter niet stijgen wordt de concurrentiekracht niet aangetast en kan die zelfs marginaal verbeteren.
But if the costs are kept down, competitiveness will not be affected and may even improve.
DutchOp deze gebieden is het Europees beleid marginaal gebleven.
European policy on these matters has been inadequate.
DutchEen ander gebrek van dit verslag is dat deze interessante aspecten slechts een marginaal facet van het drugsprobleem vormen.
As Mrs Pailler said, there are references to a 'drug-free society ', which is absurd.
DutchDe benoemingskwestie wordt in de Raad behandeld als een A-punt en de rol van het Europees Parlement is marginaal.
The issue of appointment is taken as an ‘ A’ item in the Council debate and the European Parliament has a very limited role.
DutchDe kranten beconcurreren elkaar op het ogenblik slechts zeer marginaal over de landsgrenzen heen.
Newspapers are not in competition with one another across the Member States ' borders to anything other than a very limited extent at the moment.
DutchIn dat geval zal het EOF afgezwakt worden tot een marginaal hulpmiddel -- de woordkeuze is misschien wat overdreven.
In that case, even if my choice of term is a little strong, the EDF will be reduced to the status of a minor instrument of aid.
DutchEn helaas, mevrouw Pailler, hoe kan je als marginaal leven zonder te vervallen in praktijken die geleidelijk misdadig kunnen worden?
And how can anyone live on the margin, Mrs Pailler, without having the misfortune to lapse into practices that may become criminal?
DutchDit is werkelijk het meest perfecte voorbeeld van het creëren van ontastbare toegevoegde waarde, zonder het product ook maar marginaal te veranderen.
Now this is the most perfect case of creating intangible, added value, without changing the product in the slightest.
DutchDeze nieuwe mentaliteit zou de beste garantie zijn om ervoor te zorgen dat intolerantie en haat een marginaal verschijnsel blijven.
This will enable a high level of identification with the same values across Europe, which, in turn, may represent the basic connective tissue of Europe.
DutchHet vierde kaderprogramma richt zich met name op transportefficiency en slechts marginaal op preventie en veranderingen in modale verdeling.
The fourth framework programme is directed particularly to transport efficiency and only marginally to prevention and changes in modal distribution.
DutchWe denken dan bijvoorbeeld aan de vliegtuigen met een hush-kit, die maar net voldoen aan de norm voor hoofdstuk 3-vliegtuigen, de zogenaamde marginaal conforme vliegtuigen.
One thinks of the so-called marginally conforming aircraft, which are equipped with hush-kits that only marginally comply with the standard for Chapter 3 aircraft.
DutchIk had een belachelijk lage snelheid van 1,3 knopen, zij hadden een marginaal minder belachelijke snelheid van 1,4. ~~~ Het was net een paringsritueel van twee slakken.
I was doing a pathetically slow speed of about 1.3 knots, and they were doing only marginally less pathetic speed of about 1,:,4: it was like two snails in a mating dance.
DutchDe ministeriële bijeenkomst van 27 oktober heeft het terrein van de werkzaamheden uitgebreid tot de vraagstukken die tijdens vorige bijeenkomsten niet of slechts marginaal waren behandeld.
The Ministerial Meeting of 27 October expanded the range of the discussion to include matters not addressed, or addressed only marginally, at previous meetings.
DutchHier zie ik in de toekomst de grootste moeilijkheden voor de lidstaten opdoemen, en ik hoop dat in de debatten over de structuurfondsen de visserij niet alleen maar marginaal ter sprake komt.
I foresee the greatest difficulties for Member States here, and I hope that fisheries will be discussed in the structural fund debates, and not just at the margin.