"lokken" - Engelsk översättning

NL

"lokken" på engelska

volume_up
lokken {tran. vb}

NL lokken
volume_up
[lokte|gelokt] {verb}

Hij heeft ook een kleine kin-voeldraad met blauw luminescent lokaas eraan die hij kan gebruiken om prooi te lokken van veraf.
It's also got a little chin barbel here with a blue luminescent lure on it that it can use to attract prey from a long way off.
Bovendien vissen de vaartuigen in kwestie vaak met de drijvende beug, waarbij visafval voor het vaartuig in zee wordt gegooid om meer vissen te lokken.
Furthermore, these vessels often use the longline method whereby fish waste is thrown in front of the vessel to attract more fish.
Dus ze heeft een lokaas dat ze uitsteekt voor deze levende muizenval van naaldachtig scherpe tanden, om nietsvermoedend prooi te lokken.
So, she's got a lure that she sticks out in front of this living mousetrap of needle-sharp teeth in order to attract in some unsuspecting prey.
lokken
♫ ♫ Mijn voeten zweven erheen, ♫ ♫ mijn ogen lokken en gloeien.
♫ ♫ My feet, they glide and float, ♫ ♫ my eyes, they lure and glow.
Wij mogen echter niet vergeten dat wij geen kennis hierheen mogen lokken ten koste van derde landen.
We have to remember, however, that skills and know-how should not be lured here at the expense of third countries.
Hij heeft ook een kleine kin-voeldraad met blauw luminescent lokaas eraan die hij kan gebruiken om prooi te lokken van veraf.
It's also got a little chin barbel here with a blue luminescent lure on it that it can use to attract prey from a long way off.
lokken

Användningsexempel för "lokken" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchUitbundige verpakkingen zijn tegenwoordig een vorm van reclame om kopers te lokken.
These days, outrageous packaging is a form of advertising in order to entice buyers.
DutchIn plaats van alleen met informatie te werken, kunnen we er misschien kennis uit lokken.
And, instead of dealing just with information, we can tease out knowledge.
DutchDoor zo'n crisis uit te lokken heeft Rusland zijn status van stabiele en betrouwbare partner verspeeld.
By provoking such a crisis, Russia has forfeited its status as a stable and reliable partner.
DutchDat is precies de val waarin de terroristen het Russische volk en de Russische regering wilden lokken.
This is precisely the trap that the terrorists wanted the Russian people and government to fall into.
DutchEn... als ze ons nu naar buiten lokken om neer te knallen?
What if they just want to get us outside just to shoot us?
DutchAls wij die kwijting niet verlenen, lokken wij misschien een nieuw debat over Lomé IV en de financiering uit.
If we do not grant this discharge, we may spark off a fresh debate about Lomé IV and financing.
DutchZe moeten bestuivers proberen aan te lokken om aan hun trekken te komen.
And they get up to all sorts of tricks.
DutchDe lid-staten lokken de fraude in zekere zin zelf uit.
The Member States invite this fraud in a certain sense.
DutchPedofielen organiseren netwerken om informatie uit te wisselen en kinderen in hun smerige wereld te lokken.
Paedophiles are organizing networks to exchange information and entice children into their sordid world.
DutchWij mogen echter niet vergeten dat wij geen kennis hierheen mogen lokken ten koste van derde landen.
We have to remember, however, that skills and know-how should not be lured here at the expense of third countries.
DutchIk geeft nu de heer Theonas voor 15 seconden het woord, en ik vraag hem geen incidenten uit te lokken.
I am going to give Mr Theonas the floor for 15 seconds and I would ask him not to cause a parliamentary incident.
DutchJongeren maken veel gebruik van internet en juist het stemmen via internet kan meer jongeren naar de stembus lokken.
The young are avid Internet users and voting this way could draw more young people to the ballot box.
DutchIn de tweede plaats willen wij de werknemers en dan vooral de jongeren in de EU opnieuw naar de maritieme sector lokken.
Secondly, we want to encourage more workers back into the industry, particularly EU young people.
DutchHandelskwesties lokken desalniettemin altijd uitvoerige debatten uit en het is nodig dit debat te voeren.
Nevertheless, trade issues always give rise to extensive debate, and there is good cause for having such a debate.
DutchToch lokken de MOI-onderhandelingen bij sommigen in sommige lidstaten nog heftige reacties uit.
Nonetheless, of course, the MAI negotiations continue to generate strong feelings in some quarters and in some Member States.
DutchDe vrouwen wordt van alles voorgespiegeld om ze naar Duitsland te lokken, en daarna worden ze met geweld tot prostitutie gedwongen.
These women will be enticed to Germany with false promises and then forced into prostitution.
DutchDe strategie die aan de pensioenfondsen wordt toegekend is vooral bedoeld om spaartegoeden naar de financiële markten te lokken.
The set pension fund strategy essentially aims to drain savings away toward the financial markets.
DutchToch lokken de MOI-onderhandelingen bij sommigen in sommige lidstaten nog heftige reacties uit.
' I am aware, nonetheless, that the MAI negotiations continue to generate strong feelings in some quarters and in some Member States.
Dutchlipstick, mascara zelfs, het haar in glooiende lokken, zelfs zij konden niets anders dan handenwringend smeken om de lieve vrede,
even in lipstick and mascara, their hair aflow, could only stand wringing their hands, begging for peace,
Dutch(Gelach) Ze gebruiken de bioluminescentie, de lichtjes, om een partner aan te trekken, om prooi te lokken, en om te communiceren.
(Laughter) The bioluminescence -- they use the lights for attracting mates and attracting prey and communicating.