"levensduur" - Engelsk översättning

NL

"levensduur" på engelska

NL levensduur
volume_up
{de}

volume_up
life {substantiv}
We moeten de afvalstroom dus indijken en producten met een lange levensduur eisen.
We therefore need to stem the flood of rubbish and demand a longer life for products.
De levensduur kan daarom vermoedelijk flink worden verlengd.
Their remaining life is therefore considered to be significant.
Onze levensduur wordt bijna één jaar langer voor elk jaar dat verstrijkt.
Our life longevity is going up almost a year for every year that passes.
levensduur
volume_up
life span {substantiv}
Ik ben de overtuiging toegedaan dat Europa een maximale levensduur voor schepen zou moeten invoeren.
It is my conviction that Europe should introduce a maximum life span for ships.
Aangezien de levensduur van vliegtuigen ongeveer dertig jaar is, laat het effect van deze technische verbeteringen lang op zich wachten.
Since the life-span of aircraft is about thirty years, the effect of these technical improvements are not felt for a long while.
Verlenging van de overgangstermijn maakt het mogelijk dat de huidige bussen tot het eind van hun levensduur goed worden gebruikt.
Extending the transitional period makes it possible to make sensible use of the current stock of buses until the end of their life-span.
levensduur
volume_up
lifespan {substantiv}
Dat zou stellig de levensduur verkorten en niet verlengen.
That would certainly shorten rather than extend their lifespan.
Dat is waarom wij de lange levensduur niet zien optreden, behalve bij de daf-2-mutant.
That's why we don't see the long lifespan, until we have the daf-2 mutant.
Het zal waarschijnlijk de menselijke levensduur veranderen.
It's going to probably change the human lifespan.
levensduur
volume_up
life time {substantiv}
levensduur (även: levenstijd, mensenleven)
volume_up
lifetime {substantiv}
Die boormachine wordt zo'n 12 tot 13 minuten gebruikt gedurende zijn hele levensduur.
That power drill will be used around 12 to 13 minutes in its entire lifetime.
De levensduur van de producten ligt vaak rond de drie jaar of nog korter.
The lifetime of a product is often around three years or even shorter.
Het kan dus de helft van de levensduur in beslag nemen voordat goedkeuringsregels zijn ingevoerd.
It can therefore take half its lifetime to arrive at rules for approval.

Användningsexempel för "levensduur" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchMaar, ondanks hun wonderbaarlijke levensduur, worden ze nu met uitsterven bedreigd.
But despite this amazing longevity, they're now considered critically endangered.
DutchHet is uiteraard echter niets vergeleken met de levensduur van machines.
Yet this is no time at all in comparison to the service lives of machinery.
DutchIk denk dat dat de menselijke levensduur in een ander perspectief plaatst.
I think that really puts human lifespans into a different perspective.
DutchDaar komt nog bij dat dit verarmd uranium een levensduur heeft van duizenden jaren.
Also, depleted uranium takes several thousand years to decay.
DutchDit corrosiewerend product zorgt voor een langere levensduur van de voertuigen.
Firstly, the usefulness of this material is indisputable.
DutchDe ervaring leert dat dit soort papier slechts een levensduur van enkele tientallen jaren heeft.
Experience shows that this type of paper only lasts several decades.
DutchHij zal je het bbp per hoofd van de bevolking laten zien, bevolking, levensduur, dat is het zo'n beetje.
So it'll show you GDP per capita, population, longevity, that's about it.
DutchDeze stoffen hebben een lange levensduur en bioaccumulatieve eigenschappen.
These substances are long-lived and bio-accumulative.
DutchDat betekent misschien wel dat, als we er een beetje aan morrelen, we de gezondheid en levensduur van mensen kunnen vergroten.
And that means that, maybe if we tweak it a little bit, we can increase the health and longevity of people.
DutchWe waren echt optimistisch dat we iets zouden kunnen vinden want er bestond een rapport over een mutant met een lange levensduur.
And we were really optimistic that we could find something because there had been a report of a long-lived mutant.
DutchEn de statistieken tonen aan dat werkloosheid één van de ernstigste risico's voor de menselijke gezondheid en levensduur vertegenwoordigt.
The statistical evidence confirms that one of the biggest dangers to human health and longevity is unemployment.
DutchIk vind het daarnaast ongepast om in het kader van dit verslag uitspraken te doen over verlenging van de levensduur van kerncentrales tot 50 à 60 jaar.
I do not see either that it is appropriate in this report to talk about 50 to 60 years ' extension of nuclear power plants.
DutchDat suggereert dat ergens in deze genen, ergens in het DNA, genen voor veroudering zijn, genen die hen een verschillende levensduur geven.
So that suggests that somewhere in these genes, somewhere in the DNA, are genes for aging, genes that allow them to have different lifespans.
DutchWij weten dat de Bank normaliter te maken krijgt met grote infrastructuurprojecten waar de zekerheid zeer groot is en waar de levensduur van elk project vele jaren bedraagt.
We know it generally deals with major infrastructure projects where levels of security are very high and each project's timescale is measured over many years.
DutchDaarbij gaat het in eerste instantie om het beheer van eindafval en brandstof: sterke mate van bewerking en omzetting in steeds minder radioactieve producten met een steeds kortere levensduur.
They consist, firstly, of managing ultimate residues and spent fuels: advanced reprocessing and transmutation into products that are less and less radioactive and have shorter and shorter lives.