"leidinggevende" - Engelsk översättning

NL

"leidinggevende" på engelska

NL leidinggevende
volume_up
{de}

leidinggevende
volume_up
executive {substantiv}
In het bedrijfsleven bekleden vrouwen nagenoeg geen leidinggevende functies.
In business, women are largely absent from executive positions.
Daarin kan en moet Europa een leidinggevende rol spelen.
Europe can and must play an executive role in this.
Dat dit nu wordt uitgebreid tot de opleiding voor hogere, leidinggevende functionarissen, is een welkome aanvulling.
That this is now being extended to include training for higher-ranked, executive officers is a welcome addition.
leidinggevende (även: beheerder, bestuurder, administrateur, directeur)
volume_up
manager {substantiv}
Hier moeten alle leidinggevende personen, alvorens zij een leidinggevende positie kunnen innemen, een cursus gender training volgen.
There, all senior managers have to undergo gender training before they can occupy a senior position.

Användningsexempel för "leidinggevende" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchVrouwen moeten dus worden voorbereid op leidinggevende taken - dat moet prioriteit krijgen.
The preparation of women for leadership duties must, therefore, be a priority.
DutchNog opvallender is het percentage vrouwen in leidinggevende posities.
What is more striking still is the proportion of women in leading positions.
DutchDegene die een leidinggevende functie krijgt, moet knapper zijn dan zijn ondergeschikten.
Anyone who occupies a managerial position must be more capable than those beneath him.
DutchDat is de reden waarom wij op wereldvlak een ondergeschikte en geen leidinggevende positie innemen.
This is why we are increasingly followers and no longer leaders in world policy.
DutchDat staat gelijk met het ontwijken van zijn Europese leidinggevende verantwoordelijkheid.
This is tantamount to shirking its responsibility to lead Europe.
DutchDe Europese Unie heeft duidelijk te kennen gegeven dat zij in dit proces een leidinggevende rol wenst te spelen.
The European Union has offered clear signs of its desire to lead this process.
DutchDe oude leidinggevende klasse in Venetië had een bijna uniek ontwikkelingsmodel tot stand gebracht.
The rulers of Venice in former times succeeded in creating a virtually unique model of development.
DutchDe Unie en de Raad speelden daar een leidinggevende rol.
The European Union and the Council played a leading role in this.
DutchJe ziet maar hoogst zelden vrouwen in leidinggevende functies - de maatschappij aanvaardt dat eenvoudigweg niet.
It is frankly difficult to find a woman sitting at the table: the social system rejects it.
DutchDit betekent dat er leidinggevende ambtenaren moeten worden benoemd, waar u ook al naar verwees, commissaris.
This involves the appointment of senior officers, something to which you referred, Commissioner.
DutchHet is zeer belangrijk dat de Europese Unie haar leidinggevende rol in deze onderhandelingen behoudt.
It is extremely important that the European Union should maintain its leading role in these negotiations.
DutchVrouwen zijn ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies.
Women are under-represented in senior management.
DutchIn feite is de leidinggevende rol van de Verenigde Staten niet zo probleemloos als deze volgens sommigen lijkt.
In fact, the leading role played by the United States is not as unproblematic as some might think.
DutchIn leidinggevende functies zijn mannen oververtegenwoordigd.
Men are over-represented in more senior positions.
DutchDit orgaan moet een daadwerkelijk leidinggevende functie hebben, zodat de conventie goede resultaten voor de toekomst oplevert.
This body must exercise real leadership, taking the Convention into a better future.
DutchEen van de doelstellingen van dit plan van maatregelen is het aantal vrouwen in leidinggevende posities te verhogen.
One of the goals of those programmes is to increase the number of women in managerial positions.
DutchIn Frankrijk, Italië en Zweden is een kwalitatief onderzoek naar vrouwen in leidinggevende posities verricht.
A qualitative study of women in decision-making positions has been carried out in France, Italy and Sweden.
DutchAlleen op die manier kan men het Europees model uitvoeren en een leidinggevende rol spelen op de wereldmarkt.
Only thus will it be possible for the European model to be exported and to play a leading role in the global market.
DutchIn leidinggevende posities zijn er twee keer zo veel mannen als vrouwen, in topposities zelfs drie keer zo veel.
Men are twice as likely to occupy positions of leadership and three times as likely to be at the top of companies.
DutchWij verwachten van de Commissie dat zij ook een coördinerende en leidinggevende rol speelt, ook voor maatregelen op korte termijn.
We expect the Commission to play a coordinating and supervisory role for short-term measures too.