"iemand nodig" - Engelsk översättning

NL

"iemand nodig" på engelska

Se exempelmeningar för "iemand nodig" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "iemand nodig" på engelska

iemand substantiv
iemand adjektiv
English
iemand preposition
English
iemand pronomen
nodig adjektiv
nodig adverb

Användningsexempel för "iemand nodig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchJe chequeboekje trekken en vragen hoeveel iemand nodig heeft is niet wat ik onder onderhandelingen versta.
Opening your cheque book and asking how much is not my idea of negotiation.
Dutch(Applaus) Voelt iemand zich bedreigd, heeft iemand het echt nodig?
(Applause) Anybody feels threatened, anybody really need it?
DutchHelaas, ik heb iemand nodig die het in 60 seconden kan doen.
Unfortunately, I need someone to do it in 60 seconds.
DutchEn inderdaad, hebben we iemand nodig die voor ons kan bemiddelen om een ervaring met het spirituele goddelijke te hebben?
And indeed, do we need anyone to intermediate for us in order to have an experience with a spiritual divine?
DutchLaat me jullie dit vertellen: je weet pas echt wie je bent als je je vrienden belt en zegt: "Ik denk dat ik iemand nodig heb.
Let me tell you something: you know who you are when you call your friends and say, "I think I need to see somebody.
DutchIk heb iemand nodig... die ik kan vertrouwen.
DutchWij hebben iemand nodig die door Raad en Commissie samen wordt aangesteld voor defensie en met name voor het militaire aankoopbeleid.
We need the Council and the Commission jointly to appoint a person responsible for defence, and in particular for military procurement.
DutchAls in Brussel een portefeuille wordt gestolen kan dat een individuele daad van een crimineel individu zijn, iemand die geld nodig heeft, misschien om drugs te kopen.
If a briefcase is stolen in Brussels, this may be an individual act by a criminal who wants money, perhaps to buy drugs.
DutchIn Noord-Zweden bijvoorbeeld, waar ik vandaan kom, is er bijna nooit iemand die het nodig vindt dat de Commissie meer zeggenschap krijgt of dat de WEU in de EU opgenomen moet worden.
I come from northern Sweden and the calls for a stronger Commission, or for the integration of the WEU, are few and far between.
DutchJE: Als je plots deze oproep kreeg -- Tony is echt verlegen -- en er was heel wat gepalaber nodig om iemand zo bescheiden als Tony zover te krijgen om Luke naar hier te halen.
JE: When you got this call out of the blue -- Tony's really shy, and it took a lot of convincing to get somebody as modest as Tony to allow us to bring Luke.
DutchEn toen, toen ze al dat borduurwerk van het dorp naar de markt moest transporteren, had ze iemand nodig om haar te helpen met het transport, en dus huurde ze haar man in.
And then, when she had to transport all of the embroidery goods from the village to the marketplace, she needed someone to help her do the transport, so she hired her husband.
DutchDat is precies het soort voorzitter van de Commissie dat wij nodig hebben: iemand die uit elke situatie voordeel weet te putten en die kansen weet te benutten zodra deze zich voordoen.
That is just the sort of President of the Commission we need: someone who can take advantage of any situation and exploit windows of opportunity when they are open.
DutchIk had iemand nodig die in mijn hoofd kon kijken, iemand die echt zou kunnen mijn "merkpersoonlijkheid" helpen begrijpen Ik vond een bedrijf Olson Zaltman in Pittsburg.
I needed somebody who could get inside my head, somebody who could really help me understand what they call your "brand personality." ~~~ And so I found a company called Olson Zaltman in Pittsburg.

Lär dig andra ord

Dutch
  • iemand nodig

I det tysk-svenska lexikonet hittar du fler översättningar.