"gesubsidieerd" - Engelsk översättning

NL

"gesubsidieerd" på engelska

volume_up
gesubsidieerd {adj.}

NL gesubsidieerd
volume_up
{adjektiv}

gesubsidieerd
Ze moet financiële steun krijgen, omdat ze als openbaar orgaan een sociale taak heeft en daarvoor gesubsidieerd moet worden.
It must be financed, because it is a public service with a social mission requiring subsidy.
Activiteiten die niets met de werkzaamheden van de instelling te maken hebben, mogen niet met subsidies uit de begroting van het Parlement worden gesubsidieerd, maar moeten zichzelf kunnen bedruipen.
Facilities that are not connected with the institutions ' activities should not be financed with subsidies from Parliament's budget but should be self-financing.
gesubsidieerd
volume_up
funded {adj.}
Dat onderzoek is verricht door een stichting die door de EU wordt gesubsidieerd.
That is a study carried out by a foundation funded by the European Union.
Bovendien is een dialoog op gang gekomen ter voorbereiding op migratieprojecten die in het kader van het MEDA-programma gesubsidieerd worden.
In addition, a dialogue to prepare the MEDA-funded projects related to migration has been established.
Er was een project -- gesubsidieerd door de National Science Foundation, die stuurde een aantal scanners, en de bibliotheken in de VS moesten boeken opsturen.
And there was a project with, funded by the National Science Foundation -- sent a bunch of scanners, and the American libraries were supposed to send books.
gesubsidieerd
volume_up
subsidised {adj.} [GBR]
Omdat dit een graansoort is die bijzonder zwaar gesubsidieerd wordt.
Because this is a cereal which is particularly heavily subsidised.
Het is een bedrijfstak die niet wordt gesubsidieerd door het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
It is an industry that is not subsidised by the common agricultural policy.
In welke mate worden hernieuwbare energiebronnen gesubsidieerd?
How much are renewable energy sources being subsidised?
gesubsidieerd
Het werd gesubsidieerd, waardoor we er teveel van zijn gaan gebruiken.
It's subsidized, which is one of the reasons we used too much of it.
Ik vraag me werkelijk af de Europese Unie, schijnbaar onbewust, een gedeelte gesubsidieerd heeft van wat neerkomt op een grote militaire basis op de Hebriden.
I seriously wonder whether in fact the European Union has, unwittingly it seems, partly subsidized what amounts to a major military base in the Outer Hebrides.
Aangezien er na 1999 geen subsidie meer zal zijn, zullen de reiskosten per bus of auto stijgen, aangezien deze niet langer gesubsidieerd kunnen worden door belastingvrije verkoop.
In particular, since it will no longer subsidized after 1999, the cost of travelling by coach or car will go up, as it can no longer be subsidized by duty-free sales

Användningsexempel för "gesubsidieerd" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchDe schapenteelt bijvoorbeeld, wordt momenteel het meest gesubsidieerd.
For example, the sector that currently receives the most aid is sheep farming.
DutchDe verschillende vervoersmodi mogen niet kruiselings worden gesubsidieerd.
There must be no cross-subsidization of the various types of transport.
DutchDus de mensen aan de Golf hebben ons allen gesubsidieerd door een minder schoon milieu.
So the people of the Gulf have essentially been subsidizing the rest of us through a less-clean environment.
DutchOp dit moment worden de industrie en de landbouw vaak gesubsidieerd met geld van de belastingbetalers.
Nowadays, taxpayers often have to subsidise industry and farming.
DutchOok de Europese Unie is hierbij betrokken, omdat het een TEN-project is, dat door de EU wordt gesubsidieerd.
The European Union is also involved because this is a TEN project which is receiving subsidies from the EU.
DutchDaarom vinden wij ook dat het openbaar vervoer moet worden gesubsidieerd en op alle mogelijke manieren moet worden gestimuleerd.
This is why we also think that public transport must be supported and encouraged in a variety of ways.
DutchAls er een tegenvoorstel zou zijn dat goed genoeg was om gesubsidieerd te worden, zou dat ook in aanmerking komen.
If there was a counter-proposal which on its own merit meant that it qualified for public money, then it would qualify.
DutchDeze organisaties worden door de Europese Unie en het Parlement al vele jaren gesteund en gesubsidieerd.
These organisations have been backed and supported by the European Union and the Parliament over many years by grants voted by Parliament.
DutchHet is bijvoorbeeld ongelofelijk dat men graan van de vrije markt en gesubsidieerd graan in dezelfde opslagruimten heeft kunnen opslaan.
It is, for example, quite unbelievable that free market grain and intervention grain could have been stored together.
DutchDit betekent dat ontwikkeling van nieuwe kerncentrales niet gesubsidieerd mag worden, noch door de nationale overheid noch door Europa.
This means that there can be no subsidising of new nuclear power stations, either by national governments or by Europe.
DutchMaar duurzame energie kan gesubsidieerd worden juist vanwege het schone karakter ervan en de verminderde uitstoot.
We can, however, support renewable energies, precisely because they are obviously based on respect for the environment and on reducing emissions.
DutchHet gecumuleerde tekort van de SNCF, die door de staat gesubsidieerd wordt, dat wil zeggen door de belastingbetaler, bedraagt 175 miljard Franse frank.
The cumulative deficit of the SNCF, which is supported by the State, that is the taxpayer, is FF 175 billion.
DutchHet staat niet ter discussie dat er zoveel mogelijke nieuwe initiatieven uit de beschikbare begrotingsmiddelen gesubsidieerd dienen te worden.
There is no question but that we want to promote as many new initiatives as possible from the existing budget allocations.
DutchLiberalisering moet voor alle energiesectoren gelden, dus zeker ook voor de nucleaire sector die door bepaalde landen zwaar wordt gesubsidieerd.
Liberalization should apply to all energy sectors, particularly the nuclear sector where there are huge subsidies from some states.
DutchAls niet-rookster en landbouwer vind ik het belangrijk te wijzen op de dubbele moraal in de manier waarop tabak thans wordt gesubsidieerd.
As a non-smoker and farmer myself, I think it is important to recognise the double standards involved in the present form of tobacco subsidy.
DutchPreventie- en wederopbouwmaatregelen kunnen op EU-niveau worden gesubsidieerd vanuit de structuurfondsen en het Cohesiefonds, of vanuit landbouwfondsen.
At EU level, prevention and reconstruction measures can be supported by the structural funds and the Cohesion Fund, or by agricultural funds.
DutchHiermee kun je de gewenste concurrentie bereiken terwijl je dit soort diensten toch aanbiedt binnen een gesubsidieerd maar volkomen transparant systeem van aanbesteding.
This permits desirable competition in providing these services under a publicly-supported but fully transparent franchise system.
DutchHierdoor worden niet alleen de betrokken werknemers benadeeld en in gevaar gebracht, maar wordt een het milieu belastende vervoersdrager ook voortdurend gesubsidieerd.
This not only harms and endangers the drivers in question but also involves constant subsidization of an environmentally detrimental form of transport.
DutchProjecten die belangrijk zijn voor het regio-beleid en milieubeleidsprojecten zoals de Botnische spoorweg en de Atlantische spoorweg kunnen worden gesubsidieerd.
It ought nevertheless to be possible to support projects such as the Bothnia and Atlantic lines, which are based on regional and environmental considerations.
DutchEen compleet beleid ter bestrijding van de crisis in de wijnbouw moet erop gericht zijn te vermijden dat wijngaarden zich verplaatsen naar gebieden die door de EU worden gesubsidieerd.
A comprehensive policy to combat the crisis in the wine sector must aim to ensure that vineyards do not relocate to areas receiving EU subsidies.