"geleiden" - Engelsk översättning

NL

"geleiden" på engelska

volume_up
geleid {perf. part.}
EN

NL geleiden
volume_up
[geleidde|geleid] {verb}

Helaas hebben de besprekingen in Rio niet tot een substantiële doorbraak geleid.
Unfortunately, the talks in Rio did not lead to a significant breakthrough.
Het is jammer dat dit standpunt van de Raad in juli niet tot een akkoord heeft geleid.
It is unfortunate that this position by the Council in July did not lead to an agreement.
Toen hebben we dezelfde discussie gehad, maar die heeft tot niets geleid.
The same debate was conducted then, and it did not actually lead to anything.
Zulke poriën geleiden elektrische stroom and zijn verantwoordelijk voor alle communicatie in het zenuwstelsel.
Pores like these conduct electrical current and are responsible for all the communication in the nervous system.
Maar suikerdeeg geleidt de elektriciteit bijna niet .
Well now if I take that sugar dough, the sugar dough doesn't want to conduct electricity.
Toen hebben we dezelfde discussie gehad, maar die heeft tot niets geleid.
The same debate was conducted then, and it did not actually lead to anything.
We zagen dat als we interageren, als we proberen iemand te tonen hoe iets gedaan wordt, we hun visuele aandacht geleiden.
We saw when we're interacting, we're trying to show someone how to do something, we direct their visual attention.
Als ik me niet vergis, is dit de eerste keer dat een dergelijk verzoekschrift heeft geleid tot directe actie van de Commissie.
If I am not mistaken, this is the first time that such a petition has led to direct action by the Commission.
De economische voordelen van deze riskante praktijken vallen in het niet vergeleken bij de gigantische schade waar ze rechtstreeks toe geleid hebben.
The economic advantages of doing this pale into insignificance compared with the devastation that has been the direct result of this risky practice.
Mijn leven wordt geleid door twee passies. ~~~ De eerste is auto's.
My life is guided by two great passions, and the first is automobiles.
De onlusten in Bahrein worden veroorzaakt door sjiitisch extremisten die door de Iraanse autoriteiten worden geleid.
Shiite extremists, guided by the Iranian authorities, are responsible for the unrest one has seen in Bahrain generally.
Mijn dank geldt ook mevrouw Redondo Jiménez, die deze commissie uiterst tactvol, rustig en op zeer constructieve wijze geleid heeft.
I am equally grateful to Mrs Redondo, who guided the committee very constructively and with great diplomacy and calmness.
Slechts weinige ondernemingen worden door een vrouw geleid.
Companies headed or founded by women are still in an all too obvious minority.
Zoals de commissaris al zei, in de praktijk heeft het op andere terreinen nog nooit tot moeilijkheden geleid.
In order to actually tackle discrimination head on, it is extremely important - if not imperative - that this shared burden of proof enter into force.
De studie wordt geleid door de Italiaanse regering en er werken nog drie of vier andere landen van de Europese Unie aan mee, onder meer Spanje.
This study is headed by the Italian Government with the cooperation of three or four other EU countries, including Spain.
Zo zijn er verschillende mogelijkheden ontstaan, hetgeen tot een daling van de luchtvaarttarieven heeft geleid.
Other companies, on the other hand, employ third-party service providers.
De voordelen van de economische activiteit die tot de schade heeft geleid komen daarentegen bij het bedrijf terecht.
The benefits of the economic activity that has led to the damage, on the other hand, fall to the business.
Als de rechtsgrondslag betrekking had gehad op vervoer, zou dit tot een medebeslissingsprocedure hebben geleid.
The legal basis relating to transport, on the other hand, would have resulted in a codecision procedure.

Användningsexempel för "geleiden" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchDie draden geleiden 13 duizend ampères toen de machine op volle kracht werkten.
Those wires carry 13 thousand amps when the machine is working in full power.
DutchDus op min 271 graden, kouder dan de ruimte tussen de sterren, kunnen die draden die stroom geleiden.
So at minus 271 degrees, colder than the space between the stars, those wires can take that current.
DutchSamen vormen deze een geïntegreerd geheel voor het geleiden van de menselijke ontwikkeling in het Anthropoceen, met dien verstande dat de planeet een complex zelfregulerend systeem is.
Together, these form an integrated whole for guiding human development in the Anthropocene, understanding that the planet is a complex self-regulating system.