NL borg
volume_up
{de}

borg (även: borgtocht, waarborgsom)
volume_up
bail {substantiv}
We just made your bail.
borg
volume_up
vouch {substantiv}
Ik zeg dit omdat het Parlement de Commissie zal vragen of zij borg kan staan voor de gegevens waarop zij haar aanbeveling baseert.
I say this because Parliament will ask the Commission whether it can vouch for the data on which it bases its recommendation.
volume_up
warrant {substantiv}
borg
volume_up
warranty {substantiv}
borg (även: garant)
volume_up
guarantor {substantiv}
De fabrikant staat borg voor levensmiddelen van hoge kwaliteit waar we vertrouwen in mogen hebben.
Manufacturers are the guarantors of high-quality food, in which consumers can have confidence.
Het is beter borg te staan voor een vreedzame toekomst dan gevangenen te blijven van het verleden.
It is much better to be guarantors of a peaceful future than prisoners of the past.
De Commissie zal borg staan voor deze continuïteit en wij zullen het Italiaans voorzitterschap aansporen om dezelfde richting uit te gaan als wij doen.
The Commission must be the guarantor of this continuity and it will encourage and help the Italian Presidency to move with us in the same direction.

Användningsexempel för "borg" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchEen strengere concurrentiepositie staat op zijn beurt borg voor meer groei en dus meer banen.
A stronger competitive position in turn ensures more growth, and so more jobs.
DutchAlleen de plaatselijke autoriteiten kunnen borg staan voor een doeltreffende strafvervolging.
Effective prosecution can only be guaranteed by the authorities on the spot.
DutchHet is beter borg te staan voor een vreedzame toekomst dan gevangenen te blijven van het verleden.
It is much better to be guarantors of a peaceful future than prisoners of the past.
DutchWat betekent dit voor de toekomst van de mensheid, waar we allemaal ingeplugd zijn in deze borg?"
What does this mean for the future of mankind, where we're all plugged into this borg?"
DutchDe plannen voor de viering gaan door... zoals burgemeester Borg vandaag onthuld heeft...
Plans continue for the city's 200th birthday...... as Mayor Borg announced today, the unveiling --
DutchGebrekkige samenwerking staat daarentegen borg voor mislukkingen.
Inadequate cooperation, on the other hand, is a recipe for disaster.
DutchDe fabrikant staat borg voor levensmiddelen van hoge kwaliteit waar we vertrouwen in mogen hebben.
Manufacturers are the guarantors of high-quality food, in which consumers can have confidence.
DutchZij willen een Unie die borg staat voor levenskwaliteit en voor het soort samenleving dat zij voor ogen hebben.
They want a Union that delivers the quality of life and the type of society they desire.
DutchWij hebben regels nodig om borg te staan voor de vrije markt en bescherming tegen monopolies te bieden.
We need rules to safeguard the free market and to provide protection against monopolistic situations.
DutchDe huidige regelgeving staat meer dan voldoende borg voor het welzijn van de dieren tijdens het vervoer.
The current legislation is more than sufficient to safeguard the welfare of animals during transport.
DutchDaarom vragen wij dat u borg staat voor de wijze waarop elke lidstaat het geld van de Europese burgers besteedt.
I would therefore ask you to confirm how each Member State spends the European citizens’ money.
DutchIk citeer Abraham Borg, die gisteren in dit Huis was: " met de moeten we uitkomen in Genèveu201D.
Avraham Burg, who was present in this House yesterday, once said that the roadmap had to be produced in Geneva.
DutchIk ben dan ook verheugd over wat de heer Borg zei over de aanbevelingen van de groep op hoog niveau over de handel.
I therefore welcome what Commissioner Borg said about the High Level Trade Group’ s recommendations.
DutchArme families die in de schulden zitten lenen hun kind uit aan een schuldeiser als borg of om het bedrag terug te verdienen.
Poor families in debt give their children on loan to the creditors as deposit, or to pay off their loans.
DutchHet zou ook contraproductief zijn omdat een stringent beleid en begrotingsdiscipline borg staan voor duurzame groei.
It would be counter-productive, since a thorough policy and budgetary discipline are the guarantees for sustainable growth.
DutchIk borg dus mijn boeken op, in hun koffer, en stopte ze onder mijn bed, waar ze voor de rest van de zomer bleven zitten.
DutchBovendien heeft commissaris Borg de taak op zich genomen om een nieuw maritiem beleid ten uitvoer te leggen binnen de Europese Unie.
Furthermore, Commissioner Borg has taken on the task of implementing a new maritime policy within the European Union.
DutchWe kunnen er niet borg voor staan dat iets soortgelijks nooit meer zal gebeuren - alleen op een stofzuiger kun je garantie krijgen!
It is impossible to give guarantees that something of this nature will not occur – guarantees only exist for vacuum cleaners!
DutchDaarom zou het bijzonder behulpzaam voor ons zijn indien de lidstaten borg stonden voor de manier waarop ze het geld van de Gemeenschap hebben uitgeven.
And to this end, it would be helpful for us if the Member States confirmed the way in which Community money is spent.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, ik ben verbaasd over de uitlatingen van commissaris Borg waarin hij zegt dat wetgeving die recent is, niet kan worden gewijzigd.
Mr President, I am surprised by Commissioner Borg’ s statement that legislation that is recent cannot be modified.