"bij voorkeur" - Engelsk översättning

NL

"bij voorkeur" på engelska

NL bij voorkeur
volume_up
{adverb}

bij voorkeur (även: eer, liefst, liever, veeleer)
Dus moest ik een andere methode vinden, bij voorkeur met volkomen vreemden.
So I had to find a different method, preferably involving total strangers.
We willen dat het gebruik van ftalaten gecontroleerd en bij voorkeur teruggebracht wordt.
We want the use of phthalates to be monitored and preferably reduced.
Bovendien dient regelgeving bij voorkeur mondiaal toegepast te worden.
Rules should also preferably be applied worldwide.
bij voorkeur (även: een beetje, wat, enigszins, nogal)
volume_up
rather {adv.}
Tot slot meen ik dat de oplossing van de demografische problemen in Europa bij voorkeur gezocht moet worden in maatregelen om het krijgen van kinderen te stimuleren en niet in immigratie.
Lastly, I feel that Europe ’ s demographic problem is better solved by boosting the birth rate, rather than by emigration.
Wat de projectfinanciering betreft heeft de EBWO ervoor gekozen zich bij voorkeur te richten op kleine en middelgrote projecten in plaats van op grote prestigeprojecten.
In selecting the projects to be funded, the EBRD prefers to be involved in small and medium-sized projects rather than promoting large-scale prestige projects.

Liknande översättningar för "bij voorkeur" på engelska

bij substantiv
English
bij adverb
bij preposition
bij pronomen
English
bij- adjektiv
voorkeur substantiv

Användningsexempel för "bij voorkeur" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchIn een aantal nieuwsberichten zullen we bij voorkeur naar de negatieve zoeken.
So given a dozen news stories, we will preferentially look at the negative news.
DutchIk ben van mening dat bloed bij voorkeur vrijwillig moet worden gegeven.
I believe that the preferred option should be that blood is given voluntarily.
DutchVoor die boodschap is meer ruimte nodig en bij voorkeur ook illustraties.
The message on the packet should take up more space and should ideally be illustrated.
DutchDe EU-lidstaten dienen de Amerikanen ook bij voorkeur allemaal hetzelfde antwoord te geven.
The EU countries should also ideally offer the same response to the United States.
DutchDit moet gecorrigeerd worden; de inspecties moeten bij voorkeur om de drie jaar plaatsvinden.
That has to be put right; ideally, checks should be carried out every three years.
DutchIn de twaalf uitbreidingslanden spreekt men bij voorkeur over de hereniging van Europa.
In the twelve candidate countries, people prefer to talk in terms of the unification of Europe.
DutchDe Raad gaf er bij meerderheid de voorkeur aan om zich tot een eenvoudige coördinatie te beperken.
The majority of the Council preferred not to go beyond simple coordination.
DutchDie basis moet bij voorkeur gecreëerd worden via de Conventie.
Our priority must therefore be to establish this basis in the Convention.
Dutchen het blijkt dat de dingen die erdoorheen komen bij voorkeur koudbloedig zijn.
Warm-blooded animals take a huge hit at this time.
DutchRegels over de positie van luchtpassagiers dienen dan ook bij voorkeur een mondiaal karakter te hebben.
Consequently, rules on the position of air passengers should ideally have a global character.
DutchConsensus werd belangrijker gevonden dan pressie, en er werd bij voorkeur actie ondernomen in multilateraal verband.
They preferred agreement to coercion and acted within a multilateral framework.
DutchVoorzitter, dat is een hete aardappel, die iedereen tot nu toe bij voorkeur voor zich uit geschoven heeft, ook het Parlement.
That is a hot potato, which everyone, including Parliament, has preferred to avoid.
DutchDit moet bij voorkeur nog voor Buenos Aires gebeuren.
That should happen as far as possible before Buenos Aires.
DutchDat is logisch, gezien de oorsprong van de euro en de belangen die de invoering van de euro bij voorkeur dient!
That is natural given the origins of the euro and the interests that its creation primarily serves!
DutchEn als ze dan werk verrichten waarin ze deze vaardigheden gebruiken, zouden ze daarover bij voorkeur geen belasting moeten betalen.
When they work using those skills they should not be taxed at all, that is my preference.
DutchZij zal een vrijhandelsorganisatie worden die zich bij voorkeur tot de andere kant van de Atlantische Oceaan uitstrekt.
It will, in fact, become a free trade association, likely to be extended to the other side of the pond.
DutchVoor MOXbrandstoffen moet verder worden bestudeerd hoe het plutonium kan worden hergebruikt, bij voorkeur in de reactoren zelf.
And this, because it would contribute towards a substantial reduction of the bulk of waste fuels.
DutchEens de baby geboren is, herkent hij haar stem en luistert bij voorkeur naar haar stem, in plaats van naar een andere stem.
Once the baby's born, it recognizes her voice and it prefers listening to her voice over anyone else's.
DutchHet past bij onze nadrukkelijke voorkeur om bij dreigende conflictsituaties eerst civiele instrumenten in te zetten.
It is our express preference to deploy civil instruments first in the event of a threatening conflict situation.
DutchHet punt is dat de nieuwsmedia ons bij voorkeur negatieve verhalen voorschotelen want die trekken onze aandacht.
The point is that the news media preferentially feeds us negative stories because that's what our minds pay attention to.