"allereerste" - Engelsk översättning

NL

"allereerste" på engelska

EN

NL allereerste
volume_up
{superlativ}

allereerste
De tenuitvoerlegging van de STCW-codes kan alleen maar een allereerste stap zijn.
To this end, application of the STCW code can be no more than a very first step.
Dit zijn de allereerste twee fases in de bloedtransfusieketen.
These are the very first two phases in the blood transfusion chain.
Met behulp van de allereerste telefoon was Watson in feite in gesprek met de hemel.
Using the very first telephone, Watson was in fact dialed into the heavens.

Användningsexempel för "allereerste" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchNu zijn er drie Unie-prioriteiten die wij vanaf het allereerste begin wilden steunen.
We now have three Union priorities which we have wanted to support from the very beginning.
DutchMijn complimenten voor uw - naar ik begrepen heb allereerste - redevoering in het Parlement.
You are to be congratulated on what I understand is your maiden speech in Parliament.
DutchEén ervan: het allereerste ontwerp van het Guggenheim in Abu Dhabi door Frank Gehry.
This is but one: this is Frank Gehry the architect's precursor to the Guggenheim in Abu Dhabi.
DutchWe waren eveneens voor de allereerste versie van commisaris Bolkestein.
We welcomed the even earlier draft tabled by Commissioner Bolkenstein.
DutchMijnheer de Voorzitter, in de allereerste plaats zou ik de rapporteur willen gelukwensen.
Mr President, I would like to start by congratulating the rapporteur.
DutchDit is het allereerste begin van een strijd die we thuis, in onze eigen landen moeten voeren.
This is the very beginning of a battle which we will have to lead in our own countries.
DutchDit waren en zijn nog steeds de allereerste voorwaarden voor het verwezenlijken van de doelstellingen.
This was and is the basic precondition for the implementation of the objectives.
DutchIn de allereerste plaats gaat het om de coördinatie van het onderzoeks- en ontwikkelingsbeleid.
The most important is coordination of research and development policies.
DutchWaar het nu in de allereerste plaats op aankomt, is dat beide partijen afzien van verdere gewelddaden.
The most important step is for both sides to desist from further acts of violence.
DutchMijns inziens moet een wederzijdse openstelling van de markten voor ons de allereerste prioriteit zijn.
I believe the mutual opening of markets should be an absolute priority for us.
DutchWij moeten deze schendingen vanaf het allereerste begin aan de kaak stellen.
We have to challenge these abuses from the very beginning.
DutchVanaf het allereerste begin moet er een hoge mate van deskundigheid en een uniforme jurisprudentie zijn.
There should be a high level of expertise and unitary case-law right from the start.
DutchHet gaat nu echter in allereerste instantie om veiligheidskwesties.
On the other hand, the primary concern is naturally for safety.
DutchVanaf het allereerste begin had de Raad grote moeite om tot een gezamenlijk standpunt te komen.
From the very beginning, the Council encountered great difficulties in agreeing on a common position.
DutchDat is de reden dat het Daphne-programma vanaf het allereerste moment constant onder vuur heeft gelegen.
Because of that, the Daphne initiative has been under constant threat ever since it started.
DutchDe consumentenbescherming zou de allereerste prioriteit moeten zijn.
Consumer considerations should always have top priority.
DutchHet is in de allereerste plaats een taak van de westerse samenlevingen deze epidemie een halt toe te roepen.
Above all, it is the task of the Western societies to put up a fight against this epidemic.
DutchHet beginsel - hoor en wederhoor - is een van de allereerste voorwaarden voor een echte dialoog.
The principle of – let the other side be heard – is one of the fundamental preconditions for real dialogue.
DutchWij moeten die landen evenwel vanaf het allereerste begin laten zien dat zij profijt zullen trekken van de uitbreiding.
Yet we must show those countries that they will benefit from enlargement from year one.
DutchHet gaat in de allereerste plaats om de bescherming van werknemers, iets dat bij ons hoog in het vaandel staat.
What is most fundamentally at issue is the protection of workers, a cause which we have taken up.