"afgewerkt" - Engelsk översättning

NL

"afgewerkt" på engelska

EN
EN

NL afgewerkt
volume_up
{adjektiv}

afgewerkt (även: klaar, afgelopen, beëindigd, volbracht)
De cultuurcommissie heeft alles in de kortst mogelijke tijd afgewerkt.
The Committee on Culture has completed everything in the shortest time possible.
Geachte leden, het Parlement heeft de agenda afgewerkt.
Ladies and gentlemen, Parliament has completed the agenda.
Parliament has completed its agenda.
afgewerkt (även: klaar, afgelopen, beëindigd, gaar)
volume_up
done {adj.}
Dit werd afgewerkt terwijl ik met mijn bedrijf op sabbatjaar was in Indonesië.
They were still done when I was on sabbatical with my company in Indonesia.
En natuurlijk, wat je zelf niet goed doet, kan je nooit echt als afgewerkt beschouwen.
So of course, what you don't do properly yourself is never deemed done really.
And so I regard that as done.
afgewerkt (även: klaar, afgelopen, beëindigd, af)
Ze hadden pas hun Kenyaans getuigschrift van middelbaar onderwijs afgewerkt.
They just finished their Kenyan certificate of secondary education.
Zal de agenda worden afgewerkt of zullen bepaalde verslagen worden uitgesteld?
Will the agenda be finished or will some reports be postponed?
Amsterdam is geen afgewerkt product zoals men dat misschien in Turijn hoopte, maar een belangrijke stap op de lange en moeizame weg naar de politieke eenmaking van Europa.
In conclusion, Amsterdam is not the finished work that we might have hoped for at Turin, but it is a quite significant step along the long and difficult road to European political unification.
afgewerkt (även: gebruikt)
volume_up
used {adj.}

Användningsexempel för "afgewerkt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchWij zouden graag zien dat de stemming in de aangegeven volgorde wordt afgewerkt.
We will ask that the vote be taken in the order set out on the order sheet.
DutchHet programma moest voor de helft worden afgewerkt maar we hebben nog geen derde bereikt.
We were supposed to get half way; we barely covered a third of the ground.
DutchWaarom was vorig jaar rond deze tijd slechts 45% van het programma afgewerkt en 55% niet?
Why last year was only 45 % of the programme processed by this time of the year and 55 % not?
DutchNatuurlijk kan hij zich vergissen, maar dat is dan vanuit de gedachte, dat agenda moet worden afgewerkt.
Of course, he may make mistakes, but he does try to move forward with the agenda.
DutchDeze toren werd nimmer afgewerkt, want de bouwlieden waren in de war.
It remained unchanged, for those who built it were confused.
DutchDat fornuis is afgewerkt tot op de laatste centimeter.
Absolutely to the last inch, they can make that cooker.
DutchDe schoenmakers gaan slapen, worden 's ochtends wakker, en alle schoenen werden magisch voor hen afgewerkt.
The people who make shoes go to sleep, wake up in the morning, and all the shoes are magically made for them.
DutchDe luchthaven is inderdaad nog niet volledig afgewerkt.
DutchWat de EMU betreft is het MKB in Ierland, net als overal, per eenheid van het afgewerkt produkt arbeidsintensief.
In the context of EMU, the small and medium-sized enterprise sector in Ireland, as everywhere, is employmentintensive per unit of output.
DutchZodra Bulgarije en Roemenië zijn toegetreden is de lijst van 27 landen, die bij wijze van spreken in de catalogus van Nice stond, hoe dan ook afgewerkt.
Bulgaria and Romania in any case complete the list of 27 countries that were in the Nice catalogue, so to speak.
DutchWat het gemeenschappelijk standpunt voor de landbouw betreft rest er nog een financieel punt dat in november zal worden afgewerkt.
Within the common policy, the common position on agriculture, we still need to determine the financial aspect, and this will happen in November.
DutchPresident Iliescu heeft in Göteborg laten weten dat hij hoopt en gelooft dat tijdens zijn ambtsperiode alle hoofdstukken kunnen worden afgewerkt.
President Iliescu announced in Gothenburg that he hoped and believed that all chapters could be fulfilled during his period of office.
DutchMijnheer de Voorzitter, zoals mevrouw Green al heeft meegedeeld, is het zo dat die zaak aanhangig is en niet afgewerkt in de Commissie begrotingscontrole.
Mr President, as Mrs Green said, the matter is still pending and has not been finalized by the Committee on Budgetary Control yet.
DutchAls er geen verdere onderbrekingen zijn, hoop ik de agenda voor 19.30 uur te hebben afgewerkt, zodat de fracties hierover kunnen spreken.
If there are no more interruptions, I hope we shall have approved the agenda before 7.30 p. m., and the matter can be discussed in the political groups.
DutchDe Commissie moet beseffen dat een project niet doeltreffend kan worden afgewerkt als haar beslissingen achterlopen op de gestelde termijnen.
The Commission should be aware that its late decisions on the programming do not allow the projects to be carried out effectively to their completion.
DutchHet is in het belang van alle verdragsluitende partijen dat de voornaamste thema's die nog niet afgewerkt zijn worden besproken, opgelost en afgesloten.
It is in the interest of all the contracting parties that the bottom-line issues that remain outstanding are debated, resolved and finalised.
DutchHet probleem is dat 70% van de besluiten in de werkgroepen van de Raad wordt afgewerkt, 15% in de COREPER bij de ambassadeurs en dat slechts 15% aan de Raad worden voorgelegd.
The problem is that 70 % of decisions are finalised by the Council's working parties and 15 % at meetings of COREPER ambassadors.
DutchIn het algemeen kan een fabriek worden beschouwd als een productie- en/of assemblage-eenheid als carrosserieën worden gebouwd, geverfd, geassembleerd of afgewerkt.
In general, a plan can be regarded as a manufacturing and/ or assembly operation when vehicle bodies are constructed, painted, assembled or trimmed.
DutchUit uw gegevens en uw kaarten blijkt dat in Noord-Frankrijk dat even vervuilend en vervuild is als België de zaken op een lager niveau afgewerkt kunnen worden.
From your statistics and maps, it appears that in northern France, which is just as polluting and polluted as Belgium, matters can be processed at a lower level.
DutchIkzelf was vanaf 9.00 uur aanwezig en heb de vergaderzaal pas verlaten nadat de agenda van de vergadering in zijn geheel was afgewerkt, aangezien ik de vergadering heb voorgezeten.
As for myself, present from 9 a. m., I left the floor of the Chamber only when the agenda for the sitting had been dealt with in full, since I was in the Chair.