"aantrekken" - Engelsk översättning

NL

"aantrekken" på engelska

EN

NL aantrekken
volume_up
[trok aan|aangetrokken] {verb}

Denken jullie dat de school hiermee echt studenten kan aantrekken?"
Do you think this sort of thing could really attract a student to the school?"
De A74 zal veel extra vrachtwagens aantrekken en die vrachtwagens zijn grote vervuilers.
The A74 will attract many extra lorries, which are major polluters.
De sleutel tot het succes van dit initiatief ligt in het aantrekken van particuliere investeringen.
The key to success in this initiative will come if we attract private finance.
Ik werd aangetrokken door deze gemeenschap en begon foto's te nemen.
I got drawn into this community and I began to take pictures there.
Hierdoor werd ik oorspronkelijk door de Mola aangetrokken, hun ongelofelijk bizarre vorm.
And that's actually what drew me to the Mola in the first place, was this terribly bizarre shape.
Om deze reden voel ik me aangetrokken tot systemen en patronen.
So for this reason, I'm particularly drawn to systems and patterns.
aantrekken (även: strakker aantrekken)
aantrekken (även: aandoen, aanzetten, opleggen, activeren)
We gaan onze gummilaarzen aantrekken, erdoor stappen en onze weg zoeken.
It is to put on some galoshes and walk through and find our way around.
Wil de economie weer aantrekken, dan zijn niet alleen hervormingen nodig, maar ook het vertrouwen dat voorstellen snel in concrete daden worden omgezet.
Economic recovery is not just about reform: it also calls for confidence that proposals can be put into effect quickly.
Oh I see, you have put your jacket on.
Zij hebben de buikriem jarenlang aangetrokken en hebben, blijkt uit dit verslag, vaak zelfs al beter het acquis communautaire ingevoerd dan vele oude lidstaten.
They tightened their belts for years and, as the report states, have in many cases, been even more efficient than many old Member States in introducing the.
aantrekken (även: naderen, teruggrijpen op)
Ik denk dat we in de volgende vijf jaar komen tot het begrijpen van allerhande hersenmechanismes die ons naar een persoon aantrekken, eerder dan een andere.
I think we're going to end up, in the next few years, to understand all kinds of brain mechanisms that pull us to one person rather than another.
Hard Candy nagellak, zal niet iedereen aantrekken, maar de mensen die ervan houden, praten er als gekken over.
Hard Candy nail polish, doesn't appeal to everybody, but to the people who love it, they talk about it like crazy.

Användningsexempel för "aantrekken" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchWe moeten vandaag de stoute schoenen aantrekken en voor deze wetgeving stemmen.
We must today take the bold step of voting this law onto the statute book.
DutchDat is de reden waarom men graag mensen van buiten af wil aantrekken.
That is the reason why there is a very clear desire to have people from outside.
DutchIk geloof vast dat de Europese Unie hierdoor vele bezoekers zal aantrekken.
I think the European Union has a good chance of attracting a large number of visitors.
DutchDat een ziekte als lepra weer de kop opsteekt moeten wij ons aantrekken.
We should be concerned about a disease like leprosy rearing its head again.
DutchDeze zelfspot mogen de Europese instellingen zich terdege aantrekken.
This self-mockery is something the European institutions should take very seriously.
DutchDat ontwikkelt nieuwe markten en daardoor zou de prijs kunnen aantrekken.
That will open up new markets, and prices may pick up as a result.
DutchWe moeten belastingdeskundigen aantrekken om die dossiers te behandelen.
We have to find taxation specialists to administer these dossiers.
DutchDe Europese Unie moet de banden met haar partners, inclusief Rusland en China, aantrekken.
The European Union must create closer ties with its partners, which include Russia and China.
DutchWat we ons volgens mij ook van onze burgers zouden moeten aantrekken, is dat mensen zorgen hebben.
Something else that we should take to heart is the fact that people worry.
DutchNieuwe vreemdelingen van buiten Europa aantrekken zou het probleem dus alleen maar erger maken.
It follows that attracting aliens from outside of Europe would only exacerbate the problem.
DutchHet is belangrijk om hun te tonen dat wij ons hun lot aantrekken.
It is important to show them that we are concerned about their fate.
DutchDe Litouwers emigreren massaal, terwijl de werkgevers immigranten uit derde landen aantrekken.
People are running from Lithuania, while employers are seeking immigrants from third countries.
DutchDat is van essentieel belang voor een werkelijke integratie van de markt voor het aantrekken van kapitaal.
That is essential if we are truly going to integrate the market for capital raising.
DutchZij willen graag buitenlandse investeringen aantrekken en het internationaal kapitaal weet dit.
They would like foreign investment, and dealers in international capital are aware of the fact.
DutchMaar je mag wel erg kritisch zijn als het gaat om het aantrekken van personeel en de kwaliteit ervan.
But one can be critical about the recruitment of staff and its quality.
DutchIn de handel draait het om het aantrekken en vasthouden van klanten.
Gaining and keeping customers is what business is all about.
DutchWe worden 's ochtends wakker en doen de kast open en hebben het gevoel dat we kiezen wat we aantrekken.
We wake up in the morning and we open the closet and we feel that we decide what to wear.
DutchDe leden van dit Parlement moeten zich dit ten zeerste aantrekken.
This must be of great concern to the members of this House.
DutchDit voorjaar werd ook duidelijk dat overstromingen zich niets aantrekken van de grenzen in Europa.
In the spring of this year came further evidence that floods do not stop at national borders in Europe.
DutchIk vraag me alleen af wanneer Europa en de wereld zich serieus iets zullen gaan aantrekken van deze vraagstukken.
I just wonder when Europe and the world will begin to care seriously about these issues.