FI ymmärtää
volume_up
[ymmärrän|ymmärtänyt] {verb}

Mutta se oli tapani yrittää ymmärtää maailmaa, ymmärtää mahdollisuuksien rajat.
But it was all about trying to understand the world, understand the limits of possibility.
Voin ymmärtää kyseisen huolen, sillä tällaisesta sekaantumisesta ei ole apua.
I can understand that concern, for such interference would not be helpful.
Te ette halua ymmärtää sitä, ettekä koskaan tule sitä ymmärtämään.
You do not want to understand that and you will never understand that.
Komissio ymmärtää kyllä, että parlamentilla on vaikeuksia näiden selitysten kanssa.
The Commission can appreciate that Parliament has difficulties with these declarations.
Voin jopa rehellisesti sanottuna ymmärtää tämän, kunhan vastustus on väkivallatonta.
To be frank, I can appreciate this, provided such opposition remains non-violent.
On toden totta tarpeen ymmärtää kunnolla, mistä tässä on kyse.
There is definitely a need to appreciate fully what is at stake here.
Meidän on pyrittävä ymmärtämään sellaista, mitä ei voida ymmärtää.
We must endeavour to comprehend the incomprehensible.
Saksan hallitus oli vielä kehitysvaiheessa, jota emme voineet täysin ymmärtää.
The Federal Government was still at a stage of development which we were unable to fully comprehend.
Tämä oli todella täyskäännös, ja niiden, jotka eivät seuraa tilannetta, on vaikea ymmärtää sitä.
This truly was a reversal and for those who are not following things it is difficult to comprehend.
Asia, mitä en voi ymmärtää, on se, millaisten toimien ajatellaan voivan sopia yhteen tämän oikeuden kanssa ja olla sopimatta yhteen tavaroiden vapaan liikkuvuuden kanssa.
I cannot conceive of measures which would be compatible with those rights but incompatible with the free movement of goods.
En voi ymmärtää, miksi epäillään, että yhdistymisvapauden tai kokoontumisvapauden ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden välillä voisi olla ristiriita.
I cannot conceive either how one could ever envisage a conflict between the right of association or the right of assembly and the free movement of goods.
Myös tarvetta ymmärtää ja tarjota sosiaalipalveluita yhtenäisellä tavalla sekä asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista korostetaan.
The necessity of the integrated manner in conceiving and delivering social services and taking into account individual needs of clients is underlined as well.
Eikö 15 kohta voida ymmärtää näin: "Sopeudu ja sillä selvä, muuten saat kerätä kamppeesi ja häipyä!"
Otherwise, gather your belongings together and go!'
Kuten sanoin johdannossani, ymmärrätte, että asia, jonka jätän viimeiseksi, on olennaisen tärkeä.
As I said in my introduction, you will have gathered that what I left until last was the crucial issue.
Neuvoston pitäisi ehkä myös ymmärtää tehtävänsä EU:n toimielimenä eikä pelkästään 27 jäsenvaltion kokouksena.
Perhaps the Council should also understand its role as an EU institution rather than a mere gathering of 27 Member States.
ymmärtää (även: tietää, tuntea)
Tiedän, että komission jäsen Nielson ymmärtää tämän ja tiedän, että hän tekee työtä sen puolesta.
I know Commissioner Nielson understands this and I know he is working for it.
Monien mielestä Intia on omituinen maa, jota on vaikea ymmärtää.
Many think that India is a strange country which is difficult to get to know.
Kummankin pitäisi ymmärtää sen verran, että uutta Atlantin liittoa on parasta vahvistaa.
Both should now know better and work to consolidate a new Atlantic alliance.
Toivon, että neuvosto ymmärtää tällä kertaa tarkistusten hyvät puolet.
I hope that, on this occasion, the Council will realize the advantages of these amendments.
Meidän pitäisi ymmärtää se erityisesti juuri nyt.
From now on we should realize this more than ever.
Meidän täytyy ymmärtää tämä tilanne hyvin, sillä näin suuri työttömyys vaarantaa maan vakauden ja ehkä jopa demokratian.
We have to realize that. It represents a grave danger for stability and perhaps even for democracy in that country.
On helppoa ymmärtää huolestuminen EU:n integrointivalmiudesta.
One can well understand the concern relating to the EU integration capacity.
Seittibiologit yrittävät ymmärtää näiden aminohapposekvenssien yhteyden seittikuitujen mekaanisiin ominaisuuksiin.
What silk biologists do is we try to relate these sequences, these amino acid sequences, to the mechanical properties of the silk fibers.
Mitä lähempänä Eurooppa on sen muodostamien jäsenvaltioiden demokraattista mallia, sitä helpompaa kansalaisen on ymmärtää asioita.
The closer Europe is to the democratic model of the states that form it, the more the citizen will relate to it.
ymmärtää (även: tajuta)
ymmärtää
Kun naaras ymmärsi, etten saisi kiinni eläviä, se toi minulle kuolleita pingviinejä.
And then so she realized I couldn't catch live ones, so she brought me dead penguins.
- (DE) Arvoisa puhemies, ymmärrän täysin, että usein ei ole mahdollista antaa kaikille mahdollisuutta puhua ”catch the eye” -menettelyn nojalla.
- (DE) Madam President, I fully understand that often it is not possible to allow everyone to speak under the 'catch the eye' procedure.
ymmärtää (även: tulkita)
ymmärtää (även: pärjätä, saada selvää)
Mitä tällä asian käsittelyä koskevalla sivulla lukee, sikäli kuin ymmärrän sitä?
And what does the procedural page say, as far as I can make out?
Ymmärsin vain, että todettiin, että meidän on nyt jälleen osallistuttava neuvotteluihin.
All I could make out was that it was said that we must now engage again in negotiation.
ymmärtää (även: oppia)
volume_up
to pick up {vb} (e.g. to pick up Spanish)

Användningsexempel för "ymmärtää" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishTässä asiassa olisi pitänyt ymmärtää uskonnon syvin olemus ja kunnioittaa sitä.
In dealing with this matter, understanding and respect for religion are required.
FinnishOn helppo ymmärtää, miksi nämä uhat aiheuttavat vihaa kansojemme keskuudessa.
It is not difficult to see why these threats motivate anger amongst our peoples.
FinnishMinun on vaikea ymmärtää sitä tapaa, jolla komissio käsittelee näitä periaatteita.
I do have a problem with the way the Commission has developed these principles.
FinnishPuheenjohtaja Santerin lausunnot antavat ymmärtää, että komissio on tähän valmis.
The statements by President Santer indicate that the Commission is ready to do so.
FinnishKomission seurantakertomuksessa annetaan ymmärtää, mitä pitäisi vielä tapahtua.
The Commission’s progress reports give an indication of what still needs to happen.
FinnishRanskan edustajan puheenvuoro antoi ymmärtää, että tällainen toivo on olemassa.
The presentation by the representative of France indicated that such hope did exist.
FinnishMonet ovat antaneet ymmärtää, että edistys viisumiasiassa olisi tervetullutta.
Many have asked or indicated that progress in the matter of visas would be welcome.
FinnishKorkean edustajan Ashtonin pitäisi nyt edes ymmärtää, mistä hänen työssään on kyse.
The High Representative should now at last be realising what her job is all about.
FinnishKomission jäsen Frattini on antanut ymmärtää, että komissio kannattaa tätä.
Commissioner Frattini has indicated that the Commission is in favour of doing so.
FinnishToivokaamme, että neuvosto ymmärtää tämän ja että sovittelumenettely on vältettävissä.
Let us hope that the Council realises this and that conciliation can be avoided.
FinnishTaas kerran nähdään, että serbivaltion johtaja ymmärtää vain vallan logiikkaa.
Yet again we have proof that the Serbian leader only understands the logic of force.
FinnishTämä ei rajoitu vain tiettyihin maihin, kuten arvoisa jäsen antoi ymmärtää.
This is not limited, as the honourable Member is suggesting, to some countries.
FinnishTurkkikin ymmärtää tämän ja on hyväksynyt tämän lähestymistavan ja menettelyn.
Turkey, too, understands this and has approved this approach and procedure.
FinnishNäin varmistetaan, että neuvosto ymmärtää selkeästi parlamentin näkemykset.
That will ensure that the Council has a clear understanding of Parliament’s views.
FinnishJoissakin huomioissa on annettu ymmärtää, että tuen määrä ei ole riittävä.
Further, several comments have implied that the level of aid is not sufficient.
FinnishTurkin on hyvä ymmärtää, ettei vaatimusta ole erityisesti suunnattu sitä vastaan.
It would be good if Turkey understood that this is not meant as an anti-Turkish stance.
FinnishEuroopan läheisyys ja Ruotsin riippuvuus siitä alettiin hitaasti ymmärtää.
Slowly the realisation of Sweden's closeness to and dependence on Europe grew.
FinnishMeidän norsunluutorneissamme elävien on vihdoin alettava ymmärtää tämä.
It is therefore high time that we, in our ivory towers, started to realise this.
FinnishArvoisa puhemies, kyse ei ole ainoastaan jäsen Coxin tavasta ymmärtää, mitä sovittiin.
Madam President, this is not just a matter of Mr Cox understanding what was agreed.
FinnishToivon kuitenkin, että hän ymmärtää paradoksin, jonka hän esittää parlamentille.
But I hope he understands the paradox that he is posing for Parliament.