"ymmärrettävä" - Engelsk översättning

FI

"ymmärrettävä" på engelska

FI ymmärrettävä
volume_up
{adjektiv}

ymmärrettävä
Eurooppaa koskeva hanke ei nykyisellään ole riittävän selvä ja ymmärrettävä.
Today, the European project is not sufficiently clear or understandable.
Tämä näkökanta on ymmärrettävä, mutta pitkällä tähtäimellä kestämätön.
This is a perfectly understandable position, but it is untenable in the long term.
Itävallan tekemä aloite on tästä syystä ymmärrettävä, ja se on myöskin välttämätön.
The Austrian initiative is therefore understandable, and it is also necessary.
ymmärrettävä
Päätös on yksinkertainen, selvä ja yleismaailmallisesti ymmärrettävä.
The decision is simple, clear and universally comprehensible.
Päätöksellä on oma logiikkansa, ja se on mielestäni melko ymmärrettävä.
The ruling has its own logic and it is quite comprehensible to me.
Myös tulkkaus saksaksi oli erittäin ymmärrettävä.
The interpretation into German was very comprehensible too.
ymmärrettävä
Kantamme täytyy olla selkeä, helposti ymmärrettävä ja täsmällinen.
Our position must be clear, intelligible and specific.
EU:sta on tultava helpommin ymmärrettävä ja sen on kiinnitettävä enemmän huomiota kansalaisiin.
The EU must become more intelligible and citizen-friendly.
Jos Euroopan unioni on ymmärrettävä ja yhtenäisempi, se pystyy puolustamaan paikkaansa maailman johtavana ilmaston lämpenemisen vastustajana.
Through being more intelligible and more united, the European Union will be able to assert itself as the world leader in the fight against global warming.
ymmärrettävä
ymmärrettävä
ymmärrettävä
ymmärrettävä (även: mielekäs, tietoinen, järkevä, käytännöllinen)
Mielestäni tämä on järkevä ja ymmärrettävä suullinen tarkistus.
I believe it is a sensible and understandable oral amendment.
Juuri tämä on ymmärrettävä, jotta Venäjää voitaisiin auttaa harkiten eikä enää niin, että avustuksia suolletaan täysin valvomatta.
This must be understood so that Russia can be helped in a sensible manner, and not just by pouring in limitless amounts of aid.
ymmärrettävä (även: todellinen, kouriintuntuva, käsin kosketeltava)

Användningsexempel för "ymmärrettävä" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishJos he eivät ymmärrä muuta, niin ainakin tämä argumentti heidän on ymmärrettävä.
They might understand no other argument, but they must understand this argument.
FinnishKunkin valtion tarpeet ovat omanlaiset, ja EU:n olisi vihdoin ymmärrettävä tämä.
Each nation’s needs are different and it is about time the EU took that on board.
FinnishToinen asia, joka meidän on selkeästi ymmärrettävä, on tilanne, jossa nyt olemme.
The second thing which we need to understand clearly is the situation we are in.
FinnishLopuksi sen oli ymmärrettävä, että Euroopan parlamentti ei ole lain yläpuolella.
Finally, it too has understood that the European Parliament is not above the law.
FinnishMielestäni tämä on erittäin tärkeä selvitys siitä, miten tämä asia on ymmärrettävä.
I think this is a very important clarification of how to understand this issue.
FinnishTeidän on ymmärrettävä, että tiedämme varsin hyvin, miten vaikea kysymys tämä on.
Please understand that we know only too well how difficult an issue this is.
FinnishMeidän on ymmärrettävä tämä ja kohdeltava kunnioittavasti kaikkia asianosaisia maita.
We must understand this and must always treat any country involved with respect.
FinnishTeidän on ymmärrettävä, että Euroopan nuorison keskuudessa vallitsee epävarmuus.
You have to understand that there is a prevailing uncertainty among people in Europe.
FinnishMutta meidän on myös ymmärrettävä, että kansainvälinen yhteisö tekee parhaansa.
However, we must realise that the international community is doing its best.
FinnishMeidän on ymmärrettävä, että maailman hallintorakenteet ovat jääneet ajasta jälkeen.
We need to understand that the governance structure in the world is fossilized.
FinnishMeidän on kuitenkin ymmärrettävä, että kaupan tärkein edistäjä on kysyntä.
But we must also recognise that the principal motor driving the trade is demand.
FinnishMeidän on ymmärrettävä, että unionin tasolla käytössä olevat välineet ovat rajallisia.
We have to realise that the instruments available at European level are limited.
FinnishMeidän on kuitenkin ymmärrettävä, että joitain kohtia on vielä korjattava.
It has to be clear to us, though, that a number of points remain to be rectified.
FinnishTeidän on siis ymmärrettävä, ettei kyseessä ole suinkaan mikään vähäpätöinen määrä.
So you can see that we are talking numbers which are not easily disregarded.
FinnishIhmisten on ymmärrettävä, että Euroopan parlamentti ei toimi neuvoston alaisuudessa.
People must realise that the European Parliament is not subordinate to the Council.
FinnishMeidän on ymmärrettävä, ettemme voi keskittyä vain indikaattoreihin ja lukuihin.
We must understand that we cannot focus solely on indicators and figures.
FinnishMeidän on ymmärrettävä, että talous- ja rahaliitto on yhteisön järjestely.
We have to acknowledge that economic and monetary union is a Community operation.
FinnishToiseksi – ja kaikkien on ymmärrettävä tämä – neuvotteluista tulee pitkät.
Secondly – and everyone should realise this – the negotiations will be protracted.
FinnishEnsinnäkin on tarkasti ymmärrettävä, että Itä-Timorissa ei ole sisällissotaa.
The first factor is understanding that what is happening in Timor is not a civil war.
FinnishJos aiomme kyetä elämään yhdessä, meidän on ymmärrettävä toisiamme paremmin.
If we are to be able to live together, we must understand each other better.