"ym." - Engelsk översättning

FI

"ym." på engelska

volume_up
ym. [förkortning]
EN

FI ym.
volume_up
[förkortning]

ym. (även: jne.)
volume_up
etc. [förk.]
Kyseessä ei ole ainoastaan kohdemaan sairausvakuutus, vaan myös liikenneyhteydet, koulutus ym.
They not only receive the benefit of health care in that country but also communications and education etc.
Tilanne on siis tämä: kaikki varat ovat siis New Yorkin, Lontoon, Tokion, Frankfurtin ym. pörsseissä.
So: all the assets are in all the stock exchanges in New York, London, Tokyo, Frankfurt, etc.
Ilman poliittista tai oikeudellista kontrollia Europolilla on suunnaton valta kerätä tietoja ym.
Europol, without political or judicial control, will have massive powers of collection of data, etc.

Användningsexempel för "ym." på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishMitä tarjontaan tulee, ts. synteettisten huumeiden ym. valmistukseen ja kauppaan, olemme melko yksimielisiä.
We all agree with this as far as supply, i.e. trade in and manufacture of synthetic drugs, is concerned.
FinnishSiksi on tärkeää kannustaa maanviljelijöitä siirtymään ympäristöystävällisiin eläintenkasvatusmenetelmiin ym.
This is one of the reasons why it is important to encourage farmers to change to more environmentally friendly animal husbandry methods.
FinnishKiitän häntä myös siksi, että mielestäni lisäaineita ym. käsittelevät direktiivit kuuluvat vaikeasti ymmärrettäviin.
I am also doing so because I believe that the directives on additives and so on, are in a class of their own when it comes to complexity.
FinnishJätätte Pohjois- ja Itä-Egeanmeren saaret rakennepolitiikan, energia-, liikenne- ym. vastaavien ohjelmien ulkopuolelle.
You exclude the islands of the North and East Aegean from the operational programmes of the structural policy. Energy, transport and other such programmes.
FinnishTämä edellyttää, että asiakkaan täytyy saada etukäteen tieto mahdollisista hintamuutoksista ym., jotta hän voisi ajoissa vaihtaa toimittajaa.
If a customer is to be able to change supplier, he must know in advance of any changes in price for example, so that he can opt out in time.
FinnishJäsen Hudghton kysyi, olisiko vapaaehtoinen alkuperänimitysten, kuten esimerkiksi Orkneysaaret ym., sisällyttäminen mahdollista.
Mr Hudghton asked if it would be possible to display information regarding the area of origin, such as the Orkney Islands for example, on a voluntary basis.
FinnishSen vuoksi saarilla elämistä varten on luotava erityisiä tasoittavia toimia ylimääräisten hallinnollisten, terveydenhoitoon liittyvien ym. kulujen tasaamiseksi.
So a special compensation has to be built in for island living, for the extra costs of administration, health care and so on.
FinnishYhteisen maatalouspolitiikan rahoitusta koskevan asetuksen lisäksi on koko joukko määräyksiä, jotka koskevat vientitukea ym. toimenpiteitä.
Over and above the Regulation on Financing the Common Agricultural Policy there are a whole range of regulations dealing with measures such as export subsidies.
FinnishNämä erot ovat ilmenneet esimerkiksi Vietnamin sodan aikana, suhteessa Etelä-Afrikan boikottiin, Turkkiin, Balkaniin, ydinasepolitiikkaan ym.
The differences have been made clear for example during the Vietnam War, over the South African boycott, concerning Turkey, the Balkans, nuclear weapon policy and so on.
FinnishEn kysy teiltä, herra komission jäsen, mielipidettänne Albaniassa vallitsevasta poliittisesta tilanteesta, ihmisoikeuksista, oikeusvaltiosta ym. perusasioista.
Commissioner, I will not ask you for your opinion about the political situation, human rights, the rule of law, or any of those ardent issues in Albania.
FinnishNäimme jälleen häikäilemätöntä kaupankäyntiä, joka on ristiriidassa Saksan kanslerin, Ranskan pääministerin ym. suurisuuntaisten julistusten kanssa.
Yet again we witnessed the crudest form of bartering, in contrast to the grand declarations being made by the German chancellor, the French Prime Minister and so on.
FinnishOlemme menossa kohti suurta kriisiä Turkin, Kyproksen ym. alueella Turkin kiistäessä Kyproksen - itsenäisen valtion - oikeuden puolustaa itseään.
We are entering a critical period in relation to Turkey, Cyprus and the rest. Turkey is calling into question the right of Cyprus - an independent country - to have its own defence.
FinnishOnnittelen itseäni myös siitä, että muutamat tekemistäni ehdotuksista on sisällytetty tähän talousarvioon (Itä-Timor, pienimuotoinen rannikkokalastus, REPAS-verkosto ym.).
We are also pleased that some of our proposals have been included in this budget (East Timor, small-scale coastal fishing, the REPAS system, among others).
FinnishAskel askeleelta valmistellaan uutta feodaalijärjestelmää, uutta torpparijärjestelmää, uudistetaan Varliki-menetelmää (yhteisvastuusakko, muka yhteisrahoitus ym.).
Step by step, a new feudalism is appearing with new tenant farmers. The feudal method is being revived through co-responsibility fines, so-called co-resourcing, and so on.
FinnishSe on tuonut mukanaan suuria ongelmia laajoilla kaupunkialueilla, joilla vuokratalojen määrä on lisääntynyt ja joiden palveluissa, teissä, kouluissa ym. on puutteita.
That has brought with it major problems for large urban areas where tenements have proliferated, where there are inadequate services, inadequate roads and schools and so on.
FinnishTämä koskee myös avoimuuden painottamista neuvoston lainsäädäntötyössä, asiakirjojen julkista saatavuutta, parempia minimimääräaikoja EU: n lainsäädäntöasiakirjoille ym.
We also refer to the emphasis on openness in the legislative work of the Council, public access to documents, better minimum time limits for EU legislative documents and so on.
FinnishYhtäläiset mahdollisuudet, nuorisopolitiikka, terveys, kulttuuri, ympäristö, liikenne, televiestintä, maanviljely, matkailu, energia ym. ovat aloja, joita tulee viedä eteenpäin.
Equal opportunities, policy for youth, health, culture, the environment, transport, telecommunications, agriculture, tourism, energy and so many other matters require further impetus.
FinnishEsittelijä on tehnyt erittäin hyvän inventoinnin niistä ongelmista, joita opiskelijat, tutkijat, stipendiaatit ym. todella kohtaavat yrittäessään toteuttaa haaveitaan muissa EU-maissa.
The rapporteur has made an excellent list of the real problems faced by students, researchers, academics and others when they wish to realise their dreams in other EU countries.
FinnishToiseksi, korvausrahaston kustannukset eivät saa päätyä kansalaisten maksettaviksi varsinkaan näinä aikoina, jolloin öljy on yksi inflaatiota, hintojen nousua ym. kärjistäviä tekijöitä.
And secondly, the cost of the compensation fund should not be borne by the citizens, especially as oil is one of the factors which exacerbates inflation, the cost of living and so forth