"vastakkainen" - Engelsk översättning

FI

"vastakkainen" på engelska

FI

vastakkainen {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
vastakkainen (även: vastapäinen)
Painostuksella ja sormen heiluttamisella Euroopan taholta on vain vastakkainen vaikutus.
Pressure from Europe and finger-wagging will only have the opposite effect.
Valitettavasti tämä päätöslauselmaehdotus on täysin vastakkainen katsantokannallemme.
Unfortunately, the proposed resolution is going in precisely the opposite direction.
Täysin vastakkainen tilanne on kehittynyt Latviassa.
The completely opposite situation has developed in Latvia.
vastakkainen (även: epäsuotuisa, nurja)
vastakkainen
vastakkainen (även: ristiriitainen)
Kuitenkin talous- ja rahaliittoon liittyminen on täysin riippuvainen suhdanteista, eikä se ole lainkaan vastakkainen tai yhteensopimaton aiemman kanssa.
Nevertheless, access to economic and monetary union is absolutely appropriate, and is not at all contradictory to or incompatible with what I have just said.
Tämä on täysin vastakkainen toimenpide ja kokonaisuudessaan laadukkaan eurooppalaisen tutkimuksen vastainen.
That is totally contradictory and runs completely counter to high-quality research at European level, quite apart from the fact that it does not resolve the ethical problem either.
Se on vastakkainen Espanjan nykyisen, kansan demokraattisesti valitseman hallituksen kantaan nähden.
This view is contrary to the considered position of the current democratically elected government of the Spanish people.
Saksan vastakkainen kanta Libyasta ja Italian ja Ranskan kiista Schengen-viisumeista todisti tämän.
The contrary position of Germany over Libya and Italian and French disagreement over the recognition of Schengen visas proved this.
2. "yl. maapallosta"
vastakkainen (även: vastapäinen)

Användningsexempel för "vastakkainen" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishVapaakauppasopimukset Perun ja Kolumbian kanssa ovat erittäin ikävä vastakkainen esimerkki.
The free trade agreements with Peru and Colombia are a very poor counterexample.
FinnishTämä toive on täysin vastakkainen albanialaisliikkeen esittämien itsemääräämisvaatimusten kanssa.
This wish is diametrically opposed to the Albanian movement's demand for self-determination.
FinnishMinusta vastakkainen määräenemmistö on yksi ongelman ytimistä.
I think that the reverse qualified majority is one of the issues at the core of the problem.
FinnishNäin ollen ryhmämme oli mahdotonta hyväksyä mietintöä, joka on niin vastakkainen vakaumustemme kanssa.
Therefore, it was impossible for our group to approve a report so opposed to our own beliefs.
FinnishVihreät suhtautuvat tässä tapauksessa tavalla, joka on täysin vastakkainen kuin heidän näkemyksensä.
In this case, the Greens are adopting positions which are diametrically opposed to their views.
FinnishBiopolttoaineiden kysynnän kasvu Euroopassa on täysin vastakkainen asia sademetsien suojelulle.
Increased demand for biofuels in Europe is diametrically opposed to the protection of the rainforests.
FinnishJoillakin tarkistuksilla voi olla jopa vastakkainen vaikutus.
Some amendments will even have a perverse effect.
FinnishKaikki ne kansalaiset, joilla on vastakkainen aatemaailma, joutuvat julmien sortotoimien kohteeksi.
A repressive and brutal policy is being conducted against everyone with an ideology opposed to that of the regime.
FinnishVälimeren alueen, Turkin, Azerbaidžanin ja muiden maiden väestökehitys on vastakkainen kuin omamme.
The demography of the Mediterranean, of Turkey, of Azerbaijan and of other countries, stands in contrast to our own.
FinnishKieltäminen, joka tulee vahvasti esille mietinnössä, ei ole ainoastaan virhe vaan sillä on myös vastakkainen vaikutus.
Punitive measures, which we find strengthened in this report, are not only an error, they are also counter-productive.
FinnishTällä voisi olla jopa vastakkainen vaikutus.
FinnishNäyttää siltä, että televiestinnän alalla asiat mutkistuvat niin, että lopputulos on vastakkainen kuin se, miten sen pitäisi olla.
However, it seems that things are so complicated in the telecommunications field that the reverse is actually the case.
FinnishEuroopan on vietävä Seattleen näkemys maailmanlaajuistumisesta, joka on vastakkainen yhden suurvallan hallitsemalle maailmalle.
Europe must go to Seattle with a concept of globalisation that is opposed to that of a unilateral world dominated by just one power.
FinnishSe on vastakkainen periaate.
FinnishPuolueeni kannattaa suuntaa, joka on täysin vastakkainen tässä kuvattuun kurssiin nähden, ja siksi äänestimme tätä esitystä vastaan.
My party advocates a course that is entirely different from the one described here and will therefore be voting against this proposal.
FinnishKiinan malli on demokratialle vastakkainen, ja te tiedätte itseni tavoin, että Kiinan johto on pikemminkin kommunistinen kuin kiinalainen.
It is the antithesis of democracy and you know as well as I that the Chinese, the Chinese leadership, is Communist first and Chinese second.
FinnishItse asiassa, minun kotimaassani, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, komission yrityksillä edistää EU:n laajempaa integraatiota on yleensä vastakkainen vaikutus.
In fact, in my country, the UK, the Commission's attempts to promote further EU integration tends to be counterproductive.
FinnishTäällä ei ollut tänään käytännöllisesti katsoen yhtään puhujaa eteläisestä Euroopasta, ja joskus tilanne on vastakkainen, kun joku etelästä tulee tänne.
There were virtually no speakers from southern Europe here today, and sometimes it is the reverse when someone from southern Europe comes here.
FinnishArvoisa liittokansleri, jos ette kykene tunnistamaan kansallistamispyrkimyksiä, minun täytyy esittää teille selvästi vastakkainen näkemys nimenomaan rahoituskeskustelu esimerkkinä.
Chancellor, if you cannot see any trend towards renationalisation, I must firmly contradict you and cite the example of the debate on financing.
FinnishSiksi päätöslauselmaluonnos on täysin vastakkainen kansalaisten suojeluntarpeen kanssa - jota Lega Nord on aina pitänyt ohjelmansa ytimenä - enkä voi tukea sitä.
The draft resolution therefore flies directly in the face of the citizen's need for protection - which Lega Nord has always put at the core of its programme - and I cannot support it.