"työ" - Engelsk översättning

FI

"työ" på engelska

volume_up
työ {substantiv}
EN

FI työ
volume_up
{substantiv}

työ (även: tehtävä, homma)
volume_up
job {substantiv}
Saksan puolustusministerinä oleminen on vaarallisin työ maassa.
Being Minister of Defence in Germany is the most risky job in the country.
Arvoisa puhemies, työpaikka, työ on tärkein keino ehkäistä syrjäytymistä.
Mr President, a job - work - is the most important means of preventing exclusion.
Siitä huolimatta myös nykyisten sitoumusten toteuttaminen on suuri työ.
Nonetheless, it will be a hard job to realise the present commitments.
työ (även: varustus, teos, työpaikka)
volume_up
work {substantiv}
Vaikka puheenjohtajavaltio Irlannin työ on tehty, unionin työ epäilemättä jatkuu.
While the work of the Irish presidency is done, the work of the Union obviously continues.
Asiaa koskeva työ siis etenee - olemme myöhässä mutta työ jatkuu.
Work on this is therefore progressing - we have been delayed but the work is going on.
Direktiivin mukaan merityöhön kuuluu merikalastus ja muu offshore-työ.
The directive says that work at sea comprises sea fishing and other offshore work.
työ (även: yritys, asia, juttu, ala)
volume_up
business {substantiv}
Se on vaivalloista työtä eikä niin houkuttelevaa kuin tulevaa varainhoitovuotta koskeva työ.
That is a laborious business and far less appealing that the work on the forthcoming Budget year.
Kohtuuhintainen matkustaminen on mahdollistanut sen, että voimme tehdä vapaammin työ- ja lomamatkoja.
Affordable travel has enabled us to move around more freely for business and pleasure.
Työ on tehty ja nyt sitten on edessä vielä täytäntöönpano.
All that remains is the business of enforcement.
työ (även: ammatti, ura, työura)
volume_up
career {substantiv}
Tieteellinen ura on toisenlainen kuin työ yhdeksästä viiteen.
A scientific career is more than a nine-to-five job.
Loppujen lopuksi, työ on valmis ankeille huomautuksille.
I only want to talk to those of you who want a great career.
Mielestäni epävarma työ ei ole vain syy naisten ja miesten palkkaeroon vaan myös uramahdollisuuksien este.
I believe that precarious employment is not just a reason for the difference in pay between women and men, but also a barrier to career opportunities.
työ (även: teko, temppu, toimi)
volume_up
deed {substantiv}
Silloin me saamme parlamentissa tilaisuuden ymmärtää, millainen työ, tehtävä ja teot meitä odottavat.
We have an opportunity in this Parliament to recognise the work and the task and the deeds before us.
volume_up
living {substantiv}
Tämä johti työ- ja elinolojen huononemiseen.
This entailed a levelling-down of working and living conditions.
On tärkeää esitellä EU:n maaseutualueet houkuttelevina investointi-, työ- ja asuinpaikkoina.
It is essential to present the EU’s rural areas as attractive locations for investment, work and living.
Tietoyhteiskunnan kiihtyvä kehitys muuttaa ympäristöämme, työ- ja elinolojamme ratkaisevasti.
Speedy developments in the information society will drastically change our environment and our working and living conditions.
työ (även: ammatti, miehitys, ajanviete)
volume_up
occupation {substantiv}
Arvoisa puhemies, puhumme alasta, jolla on pitkät perinteet, puhumme toiminnasta, jossa yhdistyvät työ, perinteet ja kulttuuri.
We are talking about a sector, Mr President, which has ancient traditions, and we are talking about an occupation which unites work, traditions and culture.
Tämän järjestelmän vaihtoehto olisi äärimmäisen tarkka sääntely, jota pidetään sopivana joillekin erityisille työ- ja ammattitehtäville, mutta ei kaikille.
The alternative to this system would be highly detailed regulatory provisions: these are appropriate for certain jobs and occupations but not for others.
Jos tällainen kehitys jatkuu, meidän olisi syytä lisätä parlamentin paikkoja, koska se on kohta ainoa työ, jota epäpätevillä henkilöillä on mahdollisuus tehdä.
If it carries on in this way, we had better increase the number of places in this House, since that will be the only occupation left that unqualified people would be allowed to do.

Användningsexempel för "työ" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishNyt on aika korjata väärinkäsitykset, ja tämä työ on aloitettu Cunhan mietinnössä.
It is time to set the record straight, and the Cunha report sets out to do this.
FinnishHankkeiden tunnistaminen ja vapaaehtoisten hankkiminen on suuri työ itsessään.
Identifying projects and matching them with volunteers is a major task in itself.
FinnishKansainvälisen liittouman työ kansainvälistä terrorismia vastaan vaarantuu.
The international coalition against international terrorism is being undermined.
Finnishvoimistaa jatkamalla rakenteellisia uudistuksia työ- ja hyödykemarkkinoilla.
The reconfirmation of the reference value implies the continuation of the pursuit
FinnishOn ollut valtava työ koordinoida kaikkia näitä tarkistuksia ja johtaa neuvotteluja.
It was no mean feat to coordinate all these amendments and to conduct negotiations.
FinnishTyö oli hyödyllistä tehdä, se on nyt tehty, ja kiitos siitä kuuluu jäsen Kuhnelle.
It was a useful exercise, properly carried out, and Mr Kuhne should be congratulated.
FinnishTyö- ja palvelumarkkinoille pääsy ei ole ainoa asia, jota on tarpeen muuttaa.
Access to the labour and services market is not the only element that needs changing.
FinnishEmme ole vielä puhuneet asiasta komission tasolla, mutta työ on edennyt varsin pitkälle.
We have not discussed it yet at Commission-level, but it is quite well advanced.
FinnishUseimmat maat turvautuvat vain joko työ- tai sopimusoikeuden yleisiin säännöksiin.
Most countries simply rely on general provisions of either labour law or contract law.
FinnishMe kaikki olemme puolestaan tietoisia, että työ on paras sosiaalisen yhdentymisen muoto.
We are all aware that employment is the best way of achieving social integration.
FinnishEsimerkiksi vuonna 2005 tutkittiin työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.
There was a study on reconciling professional and private life in 2005, for example.
FinnishTyö oli varmasti vaikea, ja se hoidettiin nopeasti ja menestyksellisesti.
Their task has not been easy, and they have completed it quickly and successfully.
FinnishPimeä työ on tehtävä rangaistavaksi ja kiellettävä kaikissa jäsenvaltioissa.
Illegal employment must be penalised and prohibited in all Member States.
FinnishMielestäni parlamentin työ on ollut suuntaviivojen kannalta hyvin hyödyllistä.
I believe that the guidelines have benefited considerably from Parliament’s contribution.
FinnishItsetyytyväisyyteen ei kuitenkaan ole aihetta: työ on vielä pahasti kesken.
However, there is no room for complacency: the task is far from finished.
FinnishTällä hetkellä Barcelonassa tehty työ on siis tältä osin riittävä ja toiveiden mukainen.
What there is in Barcelona at present is therefore sufficient and desirable.
FinnishMeidän on varmistettava, että eurooppalaisten työ- ja perhe-elämä voidaan sovittaa yhteen.
We must ensure that the professional and family lives of Europeans are reconciled.
FinnishEnsimmäinen ratkaisu on mielestäni se, että kiinteä ja liikkuva työ erotetaan toisistaan.
One solution, in my opinion, would be to separate non-mobile jobs from mobile jobs.
FinnishUskomme henkilöstön tehneen kovasti työtä ja uskomme, että sen työ saavuttaa menestystä.
We believe that they have worked very hard, that they have worked very successfully.
FinnishSe, mitä kutsutaan " äänettömien ääneksi" ja rauhanrakentajien työ ovat vaakalaudalla.
The person who is known as the voice of the voiceless and the peacemaker is in danger.