"suunnata" - Engelsk översättning

FI

"suunnata" på engelska

FI suunnata
volume_up
[suuntaan|suunnannut] {verb}

Eikö olisi parempi suunnata näihin toimiin varatut miljoonat erityistutkimukseen?
Would it not be preferable to channel the many millions involved into specific investigations?
Meidän pitäisi suunnata resurssimme johonkin, josta on ihmiskunnalle enemmän hyötyä.
We should be channelling our resources into something of greater benefit to mankind.
On poliittisesti elintärkeää kehittää sellainen suuri hanke, jonka avulla voitaisiin suunnata energiaa oikein.
It is politically vital for us to have a major project that is able to channel our efforts.
Tämä on loistava tilaisuus suunnata esityslistaa tulevaisuutta ja laajentumisen valmistelua silmällä pitäen.
This is a golden opportunity to direct this agenda for the future and in preparation for enlargement.
Sodan jälkeen meidän piti suunnata valtava tuotantokoneistomme rauhanajan tuotteiden valmistukseen.
After the war, we needed to direct our enormous production capacity toward creation of products for peacetime.
Sen vuoksi kaikki huomio pitäisi suunnata näiden varojen julkiseen käyttöön.
Therefore, all the attention should be directed at the public use of that money.
suunnata (även: onkia)
Suuntaa hiiren etuosa itsestäsi poispäin.
Don't twist it—keep the front of the mouse aimed away from you.
Kun joukkueemme suuntaavat kohti Sydneyä, niihin kohdistuvat suuremmat paineet kuin koskaan aiemmin.
As our teams head off to Sydney they are under more pressure than ever.
Tavoitteena on suunnata katse ulkoiseen maailmaan ja luoda markkinoita aikana, jolloin suojelupolitiikka nostaa rumaa päätään.
It concerns the ambition of looking outwards to create open markets at a time when protectionism is rearing its ugly head.
Jos olisin työssä rahoituspalvelujen alalla, raapisin nyt uudelleen päätäni ja ihmettelisin, eikö olisi ollut aikoinaan parempi suunnata eturyhmän tavoitteet muualle.
If I worked in financial services, I might now scratch my head and wonder if it might not have been better then to lobby in a different direction.
suunnata (även: lähteä)
volume_up
to head off {vb} [vard.]
Kun joukkueemme suuntaavat kohti Sydneyä, niihin kohdistuvat suuremmat paineet kuin koskaan aiemmin.
As our teams head off to Sydney they are under more pressure than ever.
suunnata (även: johtaa)
1:51 Kaikki nämä kansat opettavat meille, että on olemassa muita tapoja olla, muita tapoja ajatella, muita tapoja suunnata tällä maapallolla.
1:51 All of these peoples teach us that there are other ways of being, other ways of thinking, other ways of orienting yourself in the Earth.
suunnata (även: painottaa, viettää)
Koulutus täytyy suunnata myös laitoksessa työskentelevien alihankkijayritysten työntekijöille, koska tällaiset työntekijät ovat yhä lukuisampia.
Such training must also be targeted at the employees of subcontractors working on site, since the number of subcontractors is increasing.

Användningsexempel för "suunnata" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishMinulla on ehdotus siitä, miten voisimme suunnata apumme kaikkein tehokkaimmin.
I have a suggestion to make as to how our aid might be most effectively targeted.
FinnishSen vuoksi kaikki huomio pitäisi suunnata näiden varojen julkiseen käyttöön.
Therefore, all the attention should be directed at the public use of that money.
FinnishTästä syystä EU-rahoitusta tulee jatkossakin suunnata kantasolututkimukselle.
For this reason EU funding must in future be targeted at stem cell research.
FinnishMeidän pitäisi suunnata resurssimme johonkin, josta on ihmiskunnalle enemmän hyötyä.
We should be channelling our resources into something of greater benefit to mankind.
FinnishVarat pitää suunnata ennen kaikkea urheilun koulutuksellisen ulottuvuuden korostamiseen.
Funds must be targeted mainly at emphasising the educational dimension of sport.
FinnishKannatan ehdotusta suunnata neljäsosa määrärahoista digitaaliajan kahtiajaon torjumiseen.
I welcome the proposal to devote a quarter of the budget to the digital divide.
FinnishSiksi olen sitä mieltä, että resurssit tulisi tulevina vuosina suunnata monipuolisemmin.
I therefore believe that the resources should be diversified in the years to come.
FinnishNuoret viljelijät ovat yksi keino suunnata maataloutta tulevaisuuteen.
One of the ways of looking to the future of agriculture is through young farmers.
FinnishAntakaa minun suunnata vielä muutama lause portugaliksi komission jäsenellemme:
Allow me to close with a few words in Portuguese to our Commissioner:
FinnishHaluan suunnata tätä mietintöä koskevaa keskustelua kolmeen näkökohtaan.
I would like to steer the debate on this report towards three aspects of it.
FinnishEU:n rahastot pitäisi siksi suunnata investointeihin eikä kulutukseen.
Therefore, European funds should be geared towards investment, and not consumption.
FinnishÄänestettiin ettei koskaan enää suunnata ihmisen osaamista itseään eikä muita vastaan.
Took the vote never to turn human knowledge against ourselves or others.
FinnishToivon kuitenkin, että voimme jättää menneet taaksemme ja suunnata katseemme eteenpäin.
I nonetheless hope that we can put the past behind us and look forwards.
FinnishKohdennetut valistuskampanjat täytyy tässä kohdin suunnata kehitystä vastaan.
Targeted education campaigns must be used to combat alcohol abuse.
FinnishYhtiöiden voittoja tulisi suunnata kestävien vaihtoehtoisten energiamuotojen kehittämiseen.
Companies’ profits ought to be used to develop sustainable alternative forms of energy.
FinnishRahat pitäisi kuitenkin suunnata niille, jotka niitä tarvitsevat.
But, the money should be targeted at those who need it. We need more money.
FinnishTällöin meidän täytyy erityisesti suunnata katseemme vaihtoehtoisiin energioihin.
We therefore mainly have to look to alternative energy forms.
FinnishSen vuoksi on tärkeää suunnata edistämistoimenpiteitä kaikkialle maailmaan.
Measures aimed at all areas of the world are therefore important.
FinnishArvoisa puhemies, saanko suunnata pienen lisäkysymyksen herra Van Miertille?
Mr President, may I put another small question to Mr Van Miert?
FinnishOtetaanpa esimerkiksi Irak: totesitte haluavanne kääntää sivua ja suunnata katseen tulevaisuuteen.
On Iraq, for example, you say that you want to turn the page and look to the future.