"sanamuoto" - Engelsk översättning

FI

"sanamuoto" på engelska

volume_up
sanamuoto {substantiv}

FI sanamuoto
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

sanamuoto (även: malli, kaava, ohje, resepti)
volume_up
formula {substantiv}
Mielestäni se on tasapainoinen sanamuoto, joka ei sulje pois tiettyjä muita asioita.
I find this a well-balanced formula which does not preclude a number of other things.
That is a good formula.
Mielestäni neuvoston valitsema sanamuoto pikemminkin lisää kuin vähentää haluamanne tuen mahdollisuuksia.
I think the formula the Council has opted for tends to increase rather than reduce the possibilities of the funding you call for.
sanamuoto (även: fraseeraus)
volume_up
phrasing {substantiv}
Sanamuoto oli seuraava: "Vastustaako joku ehdotusta?"
The phrasing was this: 'Does the House have any objectives?'
This is not a good piece of phrasing.
Ryhmän nimihän on tietenkin PPE-DE-ryhmä, joten tällainen sanamuoto tarkoittaa sitä, ettei osalle hänen ryhmästään anneta edes mahdollisuutta puhua.
Of course, the group is called the PPE-DE Group, and this phrasing implies that a whole section of his group is not even given the chance to speak.

2. språkvetenskap

sanamuoto (även: taivutusmuoto)
volume_up
form {substantiv}
Nähdäkseni tämä sanamuoto olisi täsmällisempi, ja samaa sanamuotoa käytetään tämän istunnon esityslistassa.
I believe this would be more precise and it appears in this form in the agenda for this sitting.
Vaikka sanamuoto ei heikennä näitä millään tavoin, se on aina alempiarvoinen verrattuna näitä vahvistaviin ominaisuuksiin.
And even when a form of words does not subtract from any of that, it always remains inferior to something that adds to it.
Puhemiehen päätöksen mukaan oikaisun sanamuoto on työjärjestyksen mukainen ja siten hyväksyttävä.
The President's ruling is that the form of words in the erratum is in accordance with the Rules of Procedure and is therefore admissible.

Användningsexempel för "sanamuoto" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishTämä sanamuoto on mielestäni yhtä yllättävä kuin termi "Euroopan kansalaisuus".
I find this pronouncement just as surprising as the term 'European citizenship'.
FinnishMielestäni tarkistuksen sanamuoto oli alkuperäisen kohdan sanamuotoa parempi.
In my view, the wording of that amendment was better than the original paragraph.
FinnishJoku muu sanamuoto voisi myös olla mahdollinen, mutta meidän ehdotuksemme on:
Perhaps another wording would be possible, but the wording we are proposing is:
FinnishMe budjettivaliokunnan jäsenet olemme vakuuttuneita: löytämämme sanamuoto on hyvä.
In the Committee on Budgets, we believe that the solution identified is a good one.
FinnishSanamuoto on kuitenkin vähin mahdollinen, ja kaikkien pitäisi pystyä tukemaan sitä.
This wording is a minimum, however, and should be able to be supported by everyone.
FinnishTarkistuksellamme 7 pyritään itse asiassa poistamaan tämä sanamuoto kokonaan tekstistä.
Our Amendment 7 tries, in fact, to remove this wording altogether from the text.
FinnishSanamuoto on hyvin tiukka, ja on hyvin tärkeää, että sääntöä noudatetaan.
The wording is very strict, and it is very important that this rule is respected.
Finnish Tämä sanamuoto korostaa solidaarisuuden periaatteen tärkeyttä EU:n ulkopolitiikassa.
 This highlights the importance of the principle of solidarity in EU foreign policy.
FinnishJäsen Hautalan kysymyksen sanamuoto oli osuva, ja mekin haluaisimme siihen vastauksen.
Mrs Hautala' s question was very well put and we also would like an answer to that.
FinnishTämä on todennäköisesti se sanamuoto, jota ehdotan huomenna parlamentille.
This is likely to be the wording which I will propose to Parliament tomorrow.
FinnishEn tiedä, mistä kompromissista tämä sanamuoto johtuu, mutta vastustan sitä.
I do not know what compromise led to that word being used, but I reject it.
FinnishLuulen, että hyväksyisimme ehdotuksenne täysin, kunhan sen sanamuoto korjattaisiin.
In this way we would totally accept your proposal but it would be more correctly worded.
FinnishVoimmeko siis varmistaa, että suulliseen tarkistukseen tulee oikea sanamuoto?
So can we make sure we have the correct wording in that oral amendment?
FinnishMielestäni tämä on asianmukainen tekninen sanamuoto, jota olisi käytettävä tässä yhteydessä.
I believe that is the correct technical term that should be used at this point.
FinnishTämä sanamuoto saattaa kuulostaa hieman karkealta ja edellyttää joitakin selityksiä.
This wording may sound a little far-fetched and need some explanation.
FinnishSiksi mielestäni muutosehdotuksen n: o 6 sanamuoto on täysin tarpeeton.
I therefore think that the wording in Amendment No 6 is wholly unnecessary.
FinnishTämä äärimmäisen lavea sanamuoto avaisi turvapaikan uusien maahanmuuttajien vyörylle.
This extremely vague wording would open the asylum door to a whole crowd of new immigrants.
FinnishKaikki voivat lukea sen itse, ja me näemme, että sanamuoto on tosiaan oikein hyvä.
Everyone can read it for themselves and we will see that it is indeed worded very effectively.
FinnishTämä sanamuoto on liian heikko. Kyse on nyt toki jo paljon muustakin kuin kielistä.
This formulation is too weak: since then it has become a question of much more than languages.
FinnishSillä on tarkoitus yhdenmukaistaa kohdan sanamuoto asetuksen nimen kanssa.
It is meant to align the wording of this paragraph with the title of the regulation itself.