"ratkaisu" - Engelsk översättning

FI

"ratkaisu" på engelska

volume_up
ratkaisu {substantiv}

FI ratkaisu
volume_up
{substantiv}

ratkaisu (även: vastaus, vastine)
volume_up
answer {substantiv}
Tämä on kokonaisvaltainen ongelma, johon meidän on pyrittävä löytämään ratkaisu.
This is the overall problem to which we must now try and find an answer.
Vientituki ei ehkä ole ratkaisu, sillä markkinat ovat sulkeutumassa meiltä.
Export refunds may not be the answer because markets are closing down to us.
Muurit, aseet ja rautaesiriput eivät ole ratkaisu turvapaikanhakijoihin ja pakolaisiin.
Walls, weapons and iron curtains are not the answer to asylum-seekers and refugees.
Tämä oli perusteltu ratkaisu muutoinkin kuin vain direktiivin aihepiirin kannalta.
That decision was justified not only by the subject matter of the directive.
Uskon, että tämän ohjelman jatkaminen oli viisas ja järkevä ratkaisu.
I believe it was a wise and sensible decision to continue this programme.
. - (FI) Arvoisa puhemies, tämä tuomioistuimen ratkaisu on tärkeä ja yksiselitteinen.
. - (FI) Mr President, this court decision is important and categorical.
Tämä ratkaisu on niin kutsuttu turvallisuusneuvoston timanttipäätöslauselma.
This solution is the so-called diamond resolution in the Security Council.
Hän sanoi, että näiden ongelmien ratkaisu on tulevien sukupolvien asia.
He said that the resolution of these problems is a question for future generations.
...huomattavan eurooppalaisen ongelman, johon on vielä löydettävä ratkaisu.
... a major European problem which still awaits resolution.
ratkaisu (även: hyvitys, liuos)
volume_up
solution {substantiv}
Toisenlainen ratkaisu olisi merkinnyt ratkaisun viivästymistä pitkäksi aikaa.
A different solution could mean delaying the solution for a long time.
Maaseutualueiden riittävää rahoitusta koskevaan ongelmaan tarvitaan ratkaisu.
A solution is needed to the problem of adequate funding for rural areas.
Epäorgaanisia aineita koskevaan ongelmaan on löydettävä asianmukainen ratkaisu.
An appropriate solution must be found to the problem of inorganic substances.
ratkaisu (även: vastaus, pulma, dilemma, liemi)
volume_up
fix {substantiv} [vard.]
Tämä halpamainen ratkaisu on vastakohta juuri sille, mitä Euroopan unionin tulisi edustaa.
This shabby fix is the opposite of what the European Union should stand for.
It is not a quick fix.
Kaikki tämä ja vielä enemmän on tarpeen; emme kuitenkaan tarvitse sitä harhakuvaa, että nopeat lyhyen ajan budjettisuunnitelmat ovat ratkaisu.
All of these and more are needed, but not the illusion that quick, short-term budget fixes are an answer.
ratkaisu (även: ulospääsy)
volume_up
egression {substantiv}
ratkaisu
volume_up
resolve {substantiv}
Luulen, että tämäntyyppiseen kysymykseen löydetään ratkaisu sovittelukomiteassa.
I think it may be possible to resolve this type of issue in the Conciliation Committee.
Ainoastaan nettomaksuihin perustuva palautus ei voi olla oikea ratkaisu ongelmaan.
A juste retour based on net contributions only cannot resolve the problem.
Voidaan pohtia sitä, riittääkö tällainen ratkaisu strategiaksi ongelman ratkaisuun.
One asks oneself if such a solution suffices as a strategy to help to resolve the problem.

Användningsexempel för "ratkaisu" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishRatkaisu hyödyttää myös EU:n ulkopuolisia kumppaneita, erityisesti köyhiä maita.
This benefit also covers partners from outside the EU, especially poor countries.
FinnishYksi ratkaisu voisi olla kokousten välittäminen parlamentin verkkosivujen kautta.
One of the solutions would be to transmit the meetings via Parliament’s website.
FinnishAinut looginen ratkaisu on sulkea kaikki ydinvoimalat ja lopettaa koko kauhea uhka.
The only logical response is to close them all down and end this terrible threat.
FinnishSe oli vaikea ja pakon sanelema ratkaisu, jonka tein vaistojeni vastaisesti.
I had difficulty doing so, and it was done with regret and against my instincts.
FinnishOngelman ratkaisu vaatii tullijärjestelmää, joka on sähköinen ja yhteiskäytössä.
Solving this problem requires customs systems that are electronic and interconnected.
FinnishNämä ovat pitkällisiä ongelmia, joihin on löydettävä jonain päivänä ratkaisu.
These are longstanding problems, to which solutions will one day have to be found.
FinnishTapauksen ratkaisu riippui kuitenkin siitä, kuuluiko EKR yhteisön menoihin vai ei.
However, the case hinged on whether the EDF was Community expenditure or not.
Finnish3:30 Ratkaisu tähän kaikkeen on, että emme ainoastaan koe tätä silloin tällöin.
3:30 Now the key to all this is that we cannot only experience this once in a while.
FinnishKuten Bowis sanoi erittäin selkeästi, metsien istutus on yksi ratkaisu ongelmaan.
As he said very clearly, forestation is one of the solutions to the problem.
FinnishMuu ratkaisu olisi skandaali ja aiheuttaisi voimakkaan poliittisen reaktion.
Anything less would be a scandal and would create a strong political reaction.
FinnishSe on toistaiseksi paras mahdollinen ratkaisu, joka meidän täytyy ottaa vakavasti.
At this time it is the best available option and we must take it seriously.
FinnishKaikkiin kauppaa koskeviin kiistoihin olisi saatava avoin, tasapainoinen ratkaisu.
Any commercial disputes should be settled by seeking transparent, balanced solutions.
FinnishHyvä uutinen on, että ongelman ratkaisu on äänestää tarkistuksen 28 puolesta.
The good news is that voting for Amendment 28 will solve all those problems.
FinnishUskon, että ratkaisu on entistä suuremmat investoinnit tutkimukseen ja kehittämiseen.
I believe that the key lies in greater investment in research and development.
FinnishMinusta se ei ole oikea ratkaisu meille, koska me emme kannata ydinvoimaa.
I do not think that is right for us, as we are not in favour of nuclear energy.
FinnishKestävä ratkaisu edellyttää tahtoa niiltä, jotka panevat ratkaisun täytäntöön.
A durable settlement necessitates the will of those who will implement it.
FinnishSe, mikä on varmaa, on se, ettei tämä ollut Georgian kannalta onnistunut ratkaisu.
Once again, we need those on the ground to tell us what actually happened.
FinnishRatkaisu Venäjän, Georgian, Etelä-Ossetian ja Abhasian tilanteeseen on EU:ssa.
The key to the situation in Russia, Georgia, South Ossetia and Abkhazia lies in the EU.
FinnishVirkamiesten asettaminen alakohtaisten asiantuntijoiden edelle ei ole hyvä ratkaisu.
A triumph of bureaucrats over experts from the sectors is not a good deal.
FinnishRehellisesti sanoen mielestäni Nato ei ole oikea ratkaisu tähän tilanteeseen.
In my honest opinion, I do not think that NATO is the right response in this situation.