"pitää yllä" - Engelsk översättning

FI

"pitää yllä" på engelska

FI pitää yllä
volume_up
{verb}

pitää yllä (även: ylläpitää, ruokkia, ravita, huoltaa)
Sadevesi pitää yllä elämää ja mahdollistaa hedelmien kypsymisen.
From outside comes water and support to sustain life and create new fruit.
Heikolla taloudellisella suorituskyvyllä emme yksinkertaisesti voi pitää yllä yhteiskuntamalliamme.
With poor economic performance, we simply cannot sustain our social model.
Nykyisin on hyvin vaikeaa pitää yllä pikkukaupunkeja.
Nowadays it is very difficult to sustain small towns.
pitää yllä (även: ylläpitää)
En epäile, etteikö Google aikoisi pitää yllä hyväntahtoista mottoaan "Do no evil".
I have no doubt Google wish to uphold their famous motto 'Do no evil'.
Komission tärkein tehtävä on pitää yllä kilpailua ja puolustaa vahvasti pienyrityksiä ja pienyrittäjiä.
The most important thing for the Commission to do is to uphold competition and to be strong in defending small companies and small entrepreneurs.
Yksi tärkeimmistä asioista, joista jokaisessa assosiointineuvoston kokouksessa keskustellaan, on ihmisoikeuskysymys ja tarve pitää yllä korkeimpia standardeja.
One of the key matters that will be discussed at any Association Council meeting would be the question of human rights and the need to uphold the highest standards.
pitää yllä (även: muokata, luoda, kehittää, jalostaa)

Liknande översättningar för "pitää yllä" på engelska

pitää verb
yllä preposition

Användningsexempel för "pitää yllä" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishAvoimuus kuitenkin luo ja pitää yllä luottamusta ja helpottaa riskien valvontaa.
However, transparency builds and maintains confidence and facilitates risk control.
FinnishOnko taantuman aikana parempi pitää yllä kiinteää vai kelluvaa valuuttakurssia?
Is it better to maintain a fixed or flexible exchange rate during a recession?
FinnishOn jälleen Euroopan unionin tehtävä osoittaa johtotaitoa ja pitää vauhtia yllä.
It falls again to the European Union to show leadership and to keep up the momentum.
FinnishMielestäni näin ei ole tapahtunut, ja meidän tehtävänämme onkin pitää painetta yllä.
I do not believe that they have, and it is up to us to keep the pressure up.
FinnishKomissio pitää suhteita yllä hallituksen kanssa ihmisoikeuksia koskevasta kysymyksestä.
The Commission is still in contact with the government on the question of human rights.
FinnishTätä tasapainoa meidän pitäisi kuitenkin pitää yllä eikä missään tapauksessa hylätä.
So we should maintain this balance here and certainly not abandon it.
FinnishJoukko avoimen lähdekoodin kehittäjiä pitää yllä ja parantelee niitä.
They are maintained and improved over time by a community of open-source developers.
FinnishMielestäni meidän kannattaa kuitenkin tässä yhteydessä pitää yllä jonkinlaista vuoropuhelua.
I think that in this connection we should, however, maintain some kind of dialogue.
FinnishTämä perusta pitää yllä rauhanomaista uudistuskehitystä alueella.
It is the foundation that keeps the region on a peaceful and reformist track.
FinnishTeidän tehtävänänne on pitää yllä ulkoista luottamusta toimielimeemme.
It behoves you to ensure that the institution is respected from without.
FinnishTämä törkeä vallan hyväksikäyttö estää kehityksen ja pitää yllä köyhyyttä.
Crude misuse of power hampers development and perpetuates poverty.
FinnishICRC valvoo yksittäisten vankien kuntoa ja pitää yllä suhteita heidän perheisiinsä.
The ICRC monitors the condition of individual prisoners and maintains contact with their families.
FinnishVoisimme myös pitää yllä kymmentä kokonaista jalkaväkipataljoonaa.
Alternatively we could keep in service ten complete infantry battalions.
FinnishMielestäni meidän täytyy yrittää ja pitää yhdessä kansalaistemme kanssa yllä unelmaa Euroopasta.
We must, I believe, try and reinfuse the dream of Europe with our people.
FinnishToiseksi meidän tehtävämme on pitää yllä huomiota ja kiinnostusta euroon.
Secondly, we are responsible for keeping the attention given to, and interest in, the euro alive.
FinnishSiksi on hyvin tärkeää käynnistää vuoropuhelu ja pitää sitä yllä.
It is therefore very important to open up and maintain a dialogue.
FinnishKolmanneksi aion pitää yllä jatkuvaa vuoropuhelua parlamentin kanssa.
Thirdly, I will maintain a regular dialogue with Parliament.
FinnishEnsisijainen tavoitteemme on pitää yllä hintavakautta yhteisen edun vuoksi.
We in the Eurosystem have as our primary objective the maintenance of price stability for the common good.
FinnishMeidän olisi pitänyt jättää tuolloin kumpikin puoli vaille vastausta ja pitää painetta tällä tavoin yllä.
We should have kept both sides guessing in order to keep up the pressure.
FinnishEi siis ole järkevää pitää yllä tätä oikeudellista epävarmuutta.
It therefore makes no sense to maintain that legal insecurity.