"paisuttaa" - Engelsk översättning

FI

"paisuttaa" på engelska

FI paisuttaa
volume_up
[paisutan|paisuttanut] {verb}

Parlamentin budjettia on tarpeetonta paisuttaa, ellei siihen ole todellisia syitä.
It will be unnecessary to increase the Parliament’s budget unless there are genuine reasons for doing so.
Vastustamme kuitenkin jyrkästi talousarvion jatkuvaa paisuttamista ja olemme päättäneet siksi äänestää mietintöä vastaan lopullisessa äänestyksessä.
But our opposition to a constantly increasing budget is firm, and therefore we have chosen to vote against the report in the final vote.
Jos haluamme paisuttaa Euroopan unionia vastustavien rivejä, jatkakaa sitten, komissio.
If we want to continue to swell the ranks of anti-Europeanism, then carry on, Commission.
Toinen vaihtoehto on se, että nämä jäsenet paisuttavat sitoutumattomien rivejä.
Alternatively, they will swell the ranks of the non-inscrits.
Lopuksi haluan todeta, että Zimbabwelle antamamme raha on käytettävä asianmukaisella tavalla eikä sillä saa paisuttaa diktaattorin kassakaappia.
Finally, the money that we give to Zimbabwe must be spent in the proper way and must not swell the dictator's coffers.

Användningsexempel för "paisuttaa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishVoin paisuttaa tai ohentaa hiiren pyörällä, joten sitä muotoillaan kuten savea.
I can also inflate or deflate it with the mouse wheel, so you sculpt it like clay.
FinnishKongon demokraattinen tasavalta suurentelee ja paisuttaa afrikkalaista tragediaa.
The Democratic Republic of the Congo exaggerates and concentrates the tragedy of Africa.
FinnishUseimmat niistä hylättiin, koska esittelijä ei halunnut tarpeettomasti paisuttaa tekstiä.
Again, due to the approach of the rapporteur not to unnecessarily inflate the text, most of those got voted down.
FinnishEU:n talousarviota ei pidä paisuttaa enää enempää. Sen sijaan meidän on ryhdyttävä kattavaan tukijärjestelmien kansallistamiseen.
Instead of continuing to inflate the EU budget, far-reaching renationalisation of the subsidy system is needed.
FinnishKehotan siksi palaamaan asialliseen keskusteluun, sillä ongelmat ovat aivan tarpeeksi suuria; meidän ei tarvitse paisuttaa niitä keinotekoisesti.
I therefore call on you to bring the debate back to basics, because the problems are big enough, without inflating them artificially.
FinnishJos Euroopan unioni haluaa toimia uskottavasti, sen olisi rajoituttava ydintehtäviinsä sen sijaan, että se paisuttaa rooliaan talouskriisin torjumisessa.
If the European Union wants its work to be credible, it should be confining itself to its core tasks rather than inflating its own role in combating the crisis.
FinnishNiillä yritetään suojella monopolien voittoja kansan protestoinnilta ja vastarinnalta, jota paisuttaa kapitalistinen barbarismi ja liberaalien politiikkojen armottomuus.
They are an attempt to protect the monopolies' obscene profits from the grass-roots protest and opposition being pumped up by barbaric capitalism and cruel liberal policies.
FinnishSe kärjistää niitä, se paisuttaa niitä, siitä tulee tekosyy varojen viemiseen muilta sosiaalisluonteisilta toimilta, keino rauhoitella ja johtaa harhaan yleistä mielipidettä.
It will make them more acute, it will inflate them, it will become a pretext for taking away resources from other actions of a social nature, a means to mislead and assuage public opinion.
FinnishEmme voi jatkuvasti paisuttaa parlamentin talousarviota vain siksi, että varoja on nyt käytettävissä, ja rahoittaa asioita, joita ei tosiasiassa ehkä edes tarvita, kuten Internet-televisiota.
It is intolerable that we should, just because the money is available, keep on inflating the parliamentary budget and funding things that may well not actually be needed, such as WebTV, for example.