"metsänhoito" - Engelsk översättning

FI

"metsänhoito" på engelska

FI

metsänhoito {substantiv}

volume_up
metsänhoito (även: metsätalous, metsäala, metsätiede)
Kestävä metsänhoito mahdollistaa energiantuotannon hakkuujätteestä.
Sustainable forestry exploitation will make it possible to produce energy using wood residues.
Metsänhoito on monimutkaista, ja lisäksi metsänkasvattajien ja puunjalostajien välillä on valtava kuilu.
Not only is forestry management complex, there is also a gap between timber growers and processors.
Metsäteollisuus tarjoaa yli kaksi miljoonaa työpaikkaa, ja metsänhoito työllistää 350 000 henkilöä.
Forest sector industries provide more than 2 million jobs, and forestry employs 350 000 people.
metsänhoito (även: metsänhoitotiede)

Användningsexempel för "metsänhoito" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

FinnishTämä on mahdollista muun muassa varmistamalla tehokas metsänhoito.
One way of achieving the latter is to ensure good forest management.
FinnishKestävä metsänhoito mahdollistaa energiantuotannon hakkuujätteestä.
Sustainable forestry exploitation will make it possible to produce energy using wood residues.
FinnishMetsänhoito on Liettuassa ympäristöministeriön vastuulla.
In Lithuania, forest management is the responsibility of the Ministry of Environment.
FinnishMetsäteollisuus tarjoaa yli kaksi miljoonaa työpaikkaa, ja metsänhoito työllistää 350 000 henkilöä.
Forest sector industries provide more than 2 million jobs, and forestry employs 350 000 people.
FinnishLisäksi metsänhoito työllistää yli 350 000 henkilöä.
There are also more than 350 000 people employed in forest management.
FinnishMetsänhoito on monimutkaista, ja lisäksi metsänkasvattajien ja puunjalostajien välillä on valtava kuilu.
Not only is forestry management complex, there is also a gap between timber growers and processors.
FinnishMetsänhoito on luultavasti juuri se toimiala, joka tuo selkeimmin lisäarvoa sekä talouteen että ympäristöön.
It is probably the branch of industry that most clearly creates both economic and environmental value.
FinnishMetsänhoito työllistää 350 000 henkilöä.
350 000 people are employed in forest management.
FinnishViimeisten vuosikymmenien aikana Portugalin metsänhoito on ollut sekasortoista, kuten komission jäsen täällä totesi.
Over the last few decades, Portuguese woodland has been chaotically managed, as the Commissioner has already said here.
FinnishHerääkin kysymys, eikö olisikin parempi, että metsänhoito annettaisiin riippumattoman metsätalousministeriön vastuulle?
The question arises whether it would not be better if forests were administered by an independent Forestry Ministry?
Finnish(HU) Arvoisa puhemies, yksi keskeisimmistä aiheista tulevassa Kööpenhaminan ilmastohuippukokouksessa voi olla metsänhoito.
(HU) Madam President, one of the key topics at the forthcoming Copenhagen climate summit may be forest management.
FinnishMetsänhoito työllistää 350 000 henkilöä.
FinnishKoska metsät ovat pääasiallinen hiilinielu, kestävä metsänhoito on avain EU:n ilmastonmuutosta koskevien tavoitteiden saavuttamiseen.
Since forests are the main absorber of carbon, sustainable forest management is key to achieving the EU's climate change goals.
FinnishMielestäni kuitenkin tämän mietinnön asettamilla päämäärillä voi eurooppalainen metsänhoito ajan mittaan osoittautua todella hyväksi esikuvaksi maailmalle.
I continue to maintain that by following the direction taken in the report, the European forestry sector will prove to be a very good example to the world in the future.
FinnishSamalla tavoin vain jatkuva metsänhoito auttaa vakiinnuttamaan kilpailukykyisen puualan, ja sillä on myös tärkeä merkitys maaseutualueiden kehittymisessä.
Similarly, only sustainable forestry can provide a proper foundation for a competitive wood industry, while making a crucial contribution to the development of rural areas.
FinnishMetsätalouden yhteisen strategian perustana tulee olla se, että kaupallinen metsänhoito voi tapahtua markkinoiden ehdoilla ilman kilpailua vääristäviä tukia.
Any joint strategy chosen for the forestry industry should be based on producing a commercial forestry sector, run under market conditions, without subsidies which distort competition.
FinnishHaluan korostaa, että kestävä metsänhoito on ratkaisevan tärkeää Euroopan unionille, jotta se voi saavuttaa ilmastotavoitteensa, ja ilmakehän hiilidioksidin sitomiselle.
I would like to stress that sustainable forest management is of pivotal importance to the European Union's achievement of its climate goals and to carbon dioxide capture from the atmosphere.
FinnishKoska metsät myötävaikuttavat merkittävästi ilmastonmuutoksen torjuntaan, kestävä metsänhoito on erittäin tärkeää varmistettaessa, että EU saavuttaa ilmastotavoitteensa.
Due to the significant contribution forests make in tackling the climate crisis, sustainable forestry management is of major importance to ensuring that the EU achieves its climate objectives.
FinnishOn tärkeää kertoa Euroopan muille alueille, että pohjoismainen metsänhoito on resurssi, jota voidaan kannattavasti hyödyntää ekologisissa puitteissa ilman valtion tukia.
It is important to make clear to other parts of Europe that the Scandinavian forestry sector is a resource which can be used profitably within the ecological framework without any State support.