"metsän" - Engelsk översättning

FI

"metsän" på engelska

FI

metsän {adjektiv}

volume_up
metsän
Ulkoinen laatu on yksi niistä tekijöistä, jotka määrittelevät metsän laadun tulevaisuudessa.
External quality is one of the factors which determines the quality of the woodland of the future.
Yksityistämisen seuraukset sekä yhä yleistyvä maan, veden ja metsän kaltaisia resursseja vaille jääminen koskettavat kaikkein kipeimmin juuri heitä.
Above all, it is they who are hardest hit by the consequences of privatisation and the increasing exclusion from such resources as land, water and woodland.

Användningsexempel för "metsän" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Finnish(DE) Arvoisa puhemies, 40 prosenttia Kamerunin pinta-alasta on metsän peitossa.
(DE) Madam President, forty percent of Cameroon's surface area is covered in forest.
FinnishEurooppamme on hyvin metsäinen maanosa, ja metsän merkitys on erittäin suuri.
Europe is a continent rich in forests and forests are tremendously important.
FinnishMetsän ekologisen tasapainon turvaamiseksi tarvitaan myös vastuuntuntoista metsästystä.
And to ensure this economic balance in the forests we must have responsible hunting.
FinnishMitä tulee rahoitukseen, metsän ja rahan väliset suhteet eivät ole yksinkertaisia.
As for funding, the relationship between forests and cash is complex.
FinnishEnsimmäinen tehtävä on metsän raivaaminen puun mätänemisen estämiseksi.
The first thing to do is clear the forest to prevent the timber rotting.
FinnishMetsiemme kestävä ja tehokas hoito takaa taloudellisesti kannattavan metsän.
The sustainable and efficient management of our forests requires an economically viable forest.
FinnishUlkoinen laatu on yksi niistä tekijöistä, jotka määrittelevät metsän laadun tulevaisuudessa.
External quality is one of the factors which determines the quality of the woodland of the future.
FinnishMetsän suojelu on tarve, joka toteutuu parhaiten, jos kyse on tuottavasta omaisuudesta.
The protection of the forest is a need which is better fulfilled when it relates to a profitable asset.
FinnishTuuli voitti sähkömastot, katot, liikennemerkit ja lopulta metsän.
The wind triumphed over electricity pylons, roofs, traffic signs and, ultimately over the forest.
FinnishAuton ikkunasta viskattu savuke voi polttaa kokonaisen metsän.
A single cigarette thrown out of a car window can lead to the destruction of an entire forest.
FinnishNe ovat kuin pieniä tammenterhoja, joista "työpaikkojen metsän" suurimmat tammet ovat versoneet.
They are the little acorns from which some of the biggest oaks in the forest of jobs have grown.
FinnishOlen ylpeä siitä, että olen kotoisin Deanin metsän alueelta, että olen englantilainen ja eurooppalainen.
I am proud to be from the Forest of Dean, to be English and European.
FinnishKaikista ponnisteluista huolimatta Kronius-kukkulan ikivanhan metsän kasvillisuus tuhoutui täysin.
Despite all efforts, the vegetation of the ancient forest on the Kronius Hill was entirely destroyed.
FinnishPeltoalueet ovat vain saarekkeita metsän sisällä.
Cultivated fields just appear as odd patches in the midst of the forest.
FinnishTästä seuraa se, että me käsittelemme myös metsän häviämistä.
It follows that we are also speaking of deforestation.
FinnishMonet metsäpalot syttyvät, kun ilmajohdot joutuvat kosketuksiin voimajohtojen kanssa, jotka kulkevat metsän läpi.
Many are caused when overhead cables come into contact along power lines which cross forests.
FinnishNykyinen metsän " hiilinielun" määritelmä ei sovellu eurooppalaiseen metsänuudistamiskäytäntöön.
The present definition of 'carbon sink' in forest is inappropriate for the European practice of forest regeneration.
FinnishOn syytä korostaa, että 38 prosenttia Portugalin alueesta on metsän peitossa ja 400 000 maanomistajan koti.
It is worth pointing out that forest covers 38% of Portuguese territory and is home to 400 000 landowners.
FinnishMyös metsän suhteen tarvitaan kiireellisiä toimia.
There is also an urgent need with regard to the forest.
FinnishTiedämme kaikki, kuinka hälyttävää metsän häviäminen on.
We all know how alarming this development is.