"lyhentää" - Engelsk översättning

FI

"lyhentää" på engelska

FI lyhentää
volume_up
[lyhennän|lyhentänyt] {verb}

1. allmänt

lyhentää
Ei ylipäänsä ollut mitään syytä lyhentää keskustelua.
There was absolutely no reason to cut short the debate.
(Äänestysselitystä lyhennettiin työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti.)
(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
(Äänestysselitystä lyhennettiin työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti.)
(The speaker was cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
lyhentää
(Kirjallista lausumaa lyhennettiin työjärjestyksen 120 artiklan 7 kohdan mukaisesti.)
(Written statement abbreviated pursuant to Rule 120(7) of the Rules of Procedure)
(Puheenvuoro lyhennettiin työjärjestyksen 120 artiklan 7 kohdan mukaisesti.)
(Speech abbreviated in accordance with Rule 120(7) of the Rules of Procedure)
(Äänestysselitystä lyhennettiin työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti.)
(Text abbreviated in accordance with Rule 137(1) of the Rules of Procedure)

2. språkvetenskap

3. "tekstistä, elokuvasta ym."

lyhentää (även: poikkaista, leikata, kiilata, pätkiä)
Nykyisiä viikonloppuajokieltoja ei tarvitse lyhentää yhtään minuuttia.
Nobody needs to cut down the current weekend driving bans by even one minute.
Luonnoksen mukaan työaikoja aiotaan kuitenkin lyhentää, mutta asteittain.
Well, the proposal does intend to cut hours, but by phasing in the cuts.
Ei ylipäänsä ollut mitään syytä lyhentää keskustelua.
There was absolutely no reason to cut short the debate.

Användningsexempel för "lyhentää" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishHaluammeko lyhentää määräaikoja, joita neuvosto on ehdottanut tähän direktiiviin?
Do we want to shorten the deadlines proposed by the Council for this directive?
FinnishElävän karjan kuljetukseen kuluvaa kokonaisaikaa on syytä lyhentää tuntuvasti.
The total time that live cattle spend in transit must be drastically reduced.
FinnishKatson todellakin, että ohjelmistoja koskevaa suoja-aikaa voidaan lyhentää.
In that regard, I indeed believe that the period of protection could be shortened.
FinnishSe on keino lyhentää lentoja ja välttää lentokoneiden tarpeetonta lentelyä.
It is a way of shortening flights and avoiding aircraft flying around unnecessarily.
FinnishArvoisa puhemies, toivon, ettette ala lyhentää puheenvuoroja minun kohdallani.
Mr President, I hope that you will not start shortening my speaking time.
FinnishToiseksi: onko mielekästä ja mahdollista lyhentää vuosien 1999-2002 ajallisia puitteita?
Secondly, is it reasonable and possible to reduce the timescale from 1999 to 2002?
FinnishNäin ollen minusta ei olisi järkevää lyhentää vuoden 2015 määräaikaa.
As a result, I believe that it would not be wise to bring forward the 2015 deadline.
FinnishBrysselin huono ilmanlaatu lyhentää elinikää seitsemällä kuukaudella.
The poor air quality in Brussels shortens life expectancy by seven months.
FinnishEikö ole mahdollista lyhentää niiden säilytysaikaa kohtuullisemmaksi?
Is it not possible to reduce their retention period to a more reasonable length of time?
FinnishTätä ajanjaksoa voidaan kuitenkin lyhentää asianmukaisesti perustelluissa kiireellisissä tapauksissa.
However, in the case of a duly justified emergency, this period may be shortened.
FinnishEmme voi kuitenkaan yrittää lyhentää velkaa ja piristää talouskasvua samaan aikaan.
However, we cannot try and stimulate growth at the same time.
FinnishJa siksi ryhmämme haluaa lyhentää päätöslauselmaa poistamalla siitä muutaman kohdan.
We would therefore prefer to shorten it by a few paragraphs.
FinnishOn oikein, että kyseinen säilytysaika tulisi lyhentää kolmeen vuoteen.
It is right that this period should now be reduced to three years.
FinnishPyydän teiltä ymmärrystä ja yritän lyhentää päätöspuheenvuoroani keskustelun lopussa.
I ask for your understanding and will try and shorten my closing statement at the end of the debate.
FinnishKyse on siis suullisesta tarkistuksesta, joka koskee 2 kohtaa ja jonka tavoitteena on lyhentää tekstiä.
This, then, is an oral amendment to paragraph 2, aiming to shorten the text.
FinnishNäiden päätösten tavoitteena on lyhentää, tehostaa ja kohdentaa tarkemmin Eurooppa-neuvoston kokouksia.
These decisions mean shorter as well as more effective and focused European Councils.
FinnishTämä on eräänlainen aikaa vievä peli, jonka kestoa voidaan lyhentää hallinnollisesti.
This is a sort of Glass Bead Game, which is time-consuming and which administratively can be shortened.
FinnishToivon, että voimme tänään äänestyksen yhteydessä lyhentää mietintöä hieman kollegojen tuella.
I hope, with the support of colleagues in the vote today, that we can make it a little shorter.
FinnishSillä enimmäisaika tarkoittaa enimmäisaikaa ja se tarkoittaa myös sitä, että määräaikaa voidaan lyhentää.
Because a maximum is just that, and it also means that you can go for less.
FinnishNe voivat sitten vaikkapa lyhentää valtionvelkaansa.
This could help these Member States reduce their national debt, for example.