"lähdettiin" - Engelsk översättning

FI

"lähdettiin" på engelska

Se exempelmeningar för "lähdettiin" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "lähdettiin" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishTältä osin lähdettiin uudelle tielle, joka voi toimia esimerkkinä Euroopan unionille.
It breaks new ground and can set an example to the European Union.
FinnishDublinissa lähdettiin mielestämme oletuksesta, että ensimmäinen "turvallinen" maa kelpaa.
For us, Dublin seemed to be based on the premise that the first 'safe' country was good enough.
FinnishNimittäin ihan alkumetreillä, kun tätä lähdettiin rakentamaan, sanottiin, että tämä tulisi olemaan kustannusneutraali.
Right back in the early days, when it started to be put together, they said that it would be costneutral.
FinnishSiten sovitteluun lähdettiin huomattavasti pienemmällä määrällä ongelmia kuin ensimmäisen pilarin kohdalla.
We thus set out to achieve conciliation with considerably fewer problems than there were with regard to the first pillar.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät kollegani, taas lähdettiin uuteen vaiheeseen kilpajuoksussa kohti Lähi-idän rauhaa.
Mr President, ladies and gentlemen, this is another fresh start for a new stage in the race for peace in the Middle East.
FinnishArvioissa lähdettiin nelipäiväisistä Strasbourgin istunnoista, eikä nyt tehty päätös aiheuta minkäänlaisia muutoksia kuluihin.
Estimates were based on a four-day week in Strasbourg and the decision now taken entails no change in costs.
FinnishTähän suuntaan ilmeisesti lähdettiin 3. toukokuuta, jolloin Washingtonin huippukokouksessa hyväksyttiin konkreettinen talousohjelma.
It seems that this was the approach taken on 3 May, when the specific economic programme was adopted at the Washington Summit.
FinnishUnionin perustajat olivat tietoisia siitä tuhoisasta tilanteesta, josta tälle demokraattisen kumppanuuden jännittävälle matkalle lähdettiin.
The Union's founders knew the devastating wasteland from which this exciting adventure in democratic partnership developed.
FinnishEnsimmäisessä lähdettiin immateriaalioikeuksista tehdyn sopimuksen 30 artiklan tulkinnasta ja toisessa 31 artiklan muuttamisesta.
The first of these is based on the interpretation of Article 30 of the intellectual property agreement and the other is based on an amendment to Article 31.
FinnishKyseisessä kirjoituksessa lähdettiin siitä, että 1 %: n tasoitus vastaa 600 miljoonaa Saksan markkaa, ja me sovellamme 2, 6 %: n vaihteluväliä.
This document starts from the assumption that 1 % compensation represents DEM 600 million, and we are working with a fluctuation band of 2.6 %.
FinnishIkääntyneiden työllisyysaste on noussut viime vuosina, siinä missä joitain vuosia sitten eläkkeelle lähdettiin yhä varhaisemmin.
The employment rates of older people have risen in recent years, reversing the past trend towards ever earlier retirement.
FinnishSe, ettemme ole onnistuneet siinä, johtuu siitä, että Claudio Favan mietinnössä valitettavasti lähdettiin ennakkokäsityksestä: Yhdysvallat on syyllinen!
If we have not managed to do so, it is because unfortunately the Fava report started from a preconceived view: the United States is guilty!
FinnishSiellä lähdettiin myös siitä oletuksesta, että tällöin hallituksen velvollisuutena oli vastata noista turvapaikanhakijoista ja käytännössä pitää heidät maassa.
It was also based on the premise that the government then had a duty to deal with those asylum seekers and effectively keep them there.
Finnish   Arvoisa puhemies, varjoesittäjänä haluaisin todeta, että esittelijä Markovin mietinnössä lähdettiin alun perin siitä, että kauppa on aiheuttanut köyhyyttä.
   Mr President, as a shadow rapporteur I would like to say that the original premise of Mr Markov’s report was that trade has caused poverty.
FinnishTämähän on seurausta siitä, että päätöksiin todella pyrittiin, mitään ei jätetty sattuman varaan; lähdettiin siitä, että neuvottelut jo ennen ratkaisevia tilanteita hoidettiin hyvin.
This is because there was real effort to reach decisions: nothing was left to chance. The basic attitude was that the talks should be conducted well, before any solutions were found.
FinnishMeidän on jatkettava tiellä, jolle lähdettiin Rabatin ja Tripolin ministerikokouksissa ja Brysselin maailmanlaajuisessa foorumissa, painottaen maahanmuuton ja kehityksen välistä yhteyttä.
We must continue along the path initiated at the Ministerial Conferences held in Rabat and Tripoli and the Brussels World Forum, placing the emphasis on the link between immigration and development.

Lär dig andra ord

Finnish
  • lähdettiin

I det engelsk-svenska lexikonet hittar du fler översättningar.