"kirjata" - Engelsk översättning

FI

"kirjata" på engelska

FI kirjata
volume_up
[kirjaan|kirjannut] {verb}

Should we register them or not?
Niin kutsuttuja "arkaluonteisia asiakirjoja" ei tarvitse edes kirjata rekistereihin.
What are called 'sensitive documents' do not even need to be shown in the registers.
Esimerkiksi ne, jotka osoittivat suosiotaan kirjataan läsnäoleviksi ja niitä, jotka eivät osoittaneet suosiotaan, ei kirjata läsnäoleviksi.
For example, those who applauded will be registered as being present and those who did not applaud will not.
Kuten muutama minuutti sitten kirjoititte Euroopan parlamentin kultaiseen kirjaan, olemme luonnollisia liittolaisia.
As you wrote a few minutes ago in the European Parliament's golden book, we are natural allies.
laatija.-(PL) Arvoisa puhemies, merkittävät asiantuntijat pitävät Koraania, islaminuskoisten pyhää kirjaa, rakkauden kirjana.
. - (PL) Mr President, the Koran, the sacred book of Muslims, is considered by outstanding specialists to be a book of love.
Hän ei ollut ainoastaan lukenut kirjaa, vaan ottanut sen omakseen, ja tunsi oikeudekseen kertoa minulle, mitä kirjoittaa jatko-osaan.
She had not only read the book, but she had taken ownership of it and felt justified in telling me what to write in the sequel.
Pyytäisin teitä myös tarkistamaan, voidaanko tällainen käytös kirjata pöytäkirjaan.
I would also ask you to check whether, in connection with this, this behaviour can be documented in the recording.
Niin kutsuttuja "arkaluonteisia asiakirjoja" ei tarvitse edes kirjata rekistereihin.
What are called 'sensitive documents' do not even need to be shown in the registers.
SkyDrive pitää jopa kirjaa tiedostojen edellisistä 25 versiosta automaattisesti, joten sinun ei tarvitse tallentaa useita versioita samasta tiedostosta.
SkyDrive will even keep track of the previous 25 versions of all documents automatically, so you don’t need to store multiple versions of the same document.
kirjata (även: hakata, kaataa puita)
Tunnistetietoja tallentamalla Windows voi automaattisesti kirjata sinut sisään WWW-sivustoille tai toisiin tietokoneisiin.
By storing your credentials, Windows can automatically log you on to websites or other computers.
Jos lapsi on kirjautuneena sisään sallitun ajan päättyessä, järjestelmä kirjaa hänet automaattisesti ulos.
If they're logged on when their allotted time ends, they'll be automatically logged off.
Valitse Kirjaaminen-kohdassa Asetukset.
Under Logging, click Customize.
kirjata (även: kirjoittaa, piirrottaa)

Användningsexempel för "kirjata" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishNiin kutsuttuja "arkaluonteisia asiakirjoja" ei tarvitse edes kirjata rekistereihin.
What are called 'sensitive documents' do not even need to be shown in the registers.
FinnishTämä on varmasti Republika Srpskan myönteistä kehitystä, jonka voimme kirjata muistiin.
We can surely record this as one of the positive developments in Republic Srpska.
FinnishEri nappien toimintatavoista voimme huomata, että vastaääniä ei kirjata.
We can see from how the buttons operate that the votes against are not recorded.
FinnishSe voidaan kirjata muistiin erittäin nopeasti ja kaikki hyväksyvät asian.
It is easy enough just to write it down in words, and everyone endorses them.
FinnishKuten Catherine Stihler sanoi: toivottavasti voimme ensi vuonna kirjata hieman edistystä.
As Mrs Stihler has said: next year we hope to be able to record some progress.
FinnishTällä alalla ei kirjata lainkaan tietoja työolojen terveysvaikutuksista.
In this sector, the effects of working conditions on health are not recorded at all.
FinnishTällaista ei itseään kunnioittavan EU:n toimielimen päätöslauselmiin pitäisi kirjata.
No self-respecting EU institution should record something like this in the resolutions.
FinnishHaluan kirjata pöytäkirjaan karjankasvattajien täyden sitoutumisen eläinten hyvinvointiin.
I want to put on the record the total commitment of farmers to animal welfare.
FinnishHallitukset pitävät tietenkin aina tarpeellisena kirjata asiat paperille.
Governments, of course, always find it necessary for things to be written down on paper.
FinnishTeillä on oikeus pyytää, ettei puheenvuoroanne kirjata pöytäkirjaan.
You have the right to request that your words do not appear in the Minutes.
FinnishNatoa ei myöskään pidä kirjata EU:n perustuslakiin niin kuin nyt on tehty.
Neither should the involvement of NATO be written into the Constitution as has now been done.
FinnishTämä tavoite pitäisi mielestäni kirjata yhteiseksi tavoitteeksemme.
I believe this objective should be placed on record as a joint objective.
FinnishSaatoimme siten kirjata poliittisen sopimuksen kaikista kolmesta horisontaalisesta ohjelmasta.
We have thus been able to observe political agreements on three horizontal programmes.
FinnishOlimme paikalla salissa, mutta kun saimme korttimme esiin, ääniämme ei enää voitu kirjata.
We were here, but, by the time we had got our cards out, we could no longer record our votes.
FinnishSen toiminta kussakin jäsenvaltiossa pitää kirjata sisäistä turvallisuutta koskeviin kertomuksiin.
Its activities with regard to each country must be listed in internal security reports.
FinnishMeillä kuitenkin on nyt ehkä mahdollisuus kirjata yhdessä muutamia seikkoja.
We do have an opportunity, here, however, to perhaps briefly put a couple of points on record together.
FinnishNyt me aiomme silti kirjata EU:n tunnukset työjärjestykseemme takaoven kautta.
Now we are going to enshrine the European symbols in our Rules of Procedure anyway, through the back door.
FinnishOn tärkeää kirjata ylös, että laivat ja muut vesikulkuvälineet voidaan luokitella jätteeksi.
It is important to note that ships and other means of transport by water can be classed as waste.
FinnishOn järjetöntä tehdä korjauksia, jos niitä ei sitten kirjata.
It is pointless for us to make corrections if they are not recorded.
FinnishPyytäisin teitä myös tarkistamaan, voidaanko tällainen käytös kirjata pöytäkirjaan.
I would also ask you to check whether, in connection with this, this behaviour can be documented in the recording.