"kääntyä" - Engelsk översättning

FI

"kääntyä" på engelska

FI kääntyä
volume_up
[käännyn|kääntynyt] {verb}

Haluaisin tarttua aloitteeseen ja kääntyä jälleen kerran neuvoston puoleen.
I would like to seize the initiative and turn once again to the Council.
Tavanomainen käytäntö on kääntyä avun saamiseksi paikallisten poppamiesten puoleen.
Normal practice is to turn to local witch doctors for help.
Talouskriisi ei myöskään lopulta saisi kääntyä arvojen ja periaatteiden kriisiksi.
Moreover, the economic crisis should not ultimately turn into a crisis of values and principles.
Kysyin puolestani, onko totta, että Saudi-Arabiassa muslimi, joka haluaa kääntyä kristinuskoon, on lain mukaan tuomittava kuolemaan.
I then asked a question in return: is it true that, in Saudi Arabia, the law requires that any Muslim wishing to convert to Christianity be punished with death?
Bulgarialaisia orjuutettiin laajamittaisesti, tuhottiin tai pakotettiin kääntymään islamiin, mikä oli käytännössä määrätietoista etnistä puhdistusta.
A considerable part of the Bulgarian population was taken away into slavery, exterminated or forcibly converted to Islam, which is basically a purposeful ethnic cleansing.
kääntyä
Kääntyy 180 astetta kumpaankin suuntaan.
Rotates halfway in both directions for an all-around view.
Vähitellen alan kääntyä sille kannalle, että meidän täytyy kokoontua Brysselissä, jonne matka ei kestä neljäätoista tuntia.
I am gradually coming round to the opinion that we must assemble in Brussels, which does not take fourteen hours to reach.
kääntyä (även: kaartaa)

Användningsexempel för "kääntyä" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishKaikki nämä valtiot olisivat talouskriisin vuoksi voineet helposti kääntyä sisäänpäin.
Given the economic crisis, all these countries might easily have turned inwards.
FinnishSiksi ovat kohdat 2 ja 12 mietinnössä sanamuotoja, joita vastaan meidän pitää kääntyä.
For this reason we must object to the statements in points 2 and 12 of the report.
FinnishHyvät naiset ja herrat, minun täytyy kääntyä lehterillä olevien vierailijoiden puoleen.
Ladies and gentlemen, I have to say something to the visitors in the galleries.
FinnishEmme voi kääntyä takaisin, astua taaksepäin, emme voi muuttaa historiaa.
There is no turning back, there are no steps backward, we cannot reverse history.
FinnishPanen merkille suosituksenne kääntyä asiassa Yhdistyneen kuningaskunnan puoleen.
I will take on board your comments about referring this back to the UK.
FinnishHänen on täytynyt kääntyä haudassaan Geneven viimeaikaisten tapahtumien takia.
She might well have turned in her grave at the recent events in Geneva.
FinnishEllei lähetystöä ole, olen varma siitä, että komission valtuuskunnan puoleen voi aina kääntyä.
If there is not an embassy, then our delegation will always be pleased to help.
FinnishOn erinomaisen hyvä asia kansalaisten kannalta, jos he tietävät kenen puoleen kääntyä.
I think it is a very good thing for our citizens to know where they can obtain satisfaction.
FinnishSiinä yhteydessä haluaisin kääntyä erityisesti komission ja neuvoston edustajien puoleen.
I would like to particularly address the Commission and the representatives of the Council.
FinnishUhri voi siis kääntyä suoraan asuinjäsenvaltionsa takuurahaston puoleen.
The injured party may thus apply directly to the guarantee fund of his Member State of residence.
FinnishTämän suuntauksen ohella asukkaiden lukumäärän luonnollinen lisäys voi kääntyä negatiiviseksi.
Alongside this trend, the organic increase in the number of inhabitants may become negative.
FinnishNiillä ei ole parannettu aidosti mahdollisuutta kääntyä tuomioistuimen puoleen.
They have not created real ease of access to justice.
FinnishEdustaja Fantuzzi, tässä asiassa teidän tulisi kääntyä edustaja Collinsin puoleen.
Mr Fantuzzi, it is Mr Collins who should ask for that.
FinnishEnsin haluaisin oikeastaan kääntyä teidän puoleenne parlamentin puhemiehistön jäsenenä.
Firstly, I would, however, like to direct my comments at you, as a member of the Bureau of Parliament.
FinnishOlemme todenneet, että hänen tulisi siinä tapauksessa kääntyä suoraan OLAFin puoleen.
We have said that he should then approach OLAF directly.
FinnishJos säännöksiä ei ole sovellettu oikein, voitte todellakin kääntyä puhemiehistön puoleen.
If these measures have not been properly applied, you may indeed place the matter before the Bureau.
FinnishSitä varten Kosovon täytyy kääntyä oikeusvaltion tielle.
Kosovo must take the route leading to a constitutional state if it is to achieve this.
FinnishYritysten kohdalla kansalainen voi epäilysten herätessä sentään kääntyä jonkin toisen yrityksen puoleen.
With enterprises, the citizen is still able to choose a different one in case of doubt.
FinnishVihdoinkin he voivat kääntyä suoraan hoidon tarjoajan puoleen.
At least now, they are allowed to go to the care-provider directly.
FinnishHe haluavat tietää tarkasti, kenen puoleen heidän täytyy kääntyä missäkin asiassa.
They want to know clearly who to go to for what.