"huoli" - Engelsk översättning

FI

"huoli" på engelska

volume_up
huoli {substantiv}

FI huoli
volume_up
{substantiv}

huoli (även: asia, huolehtiminen)
volume_up
concern {substantiv}
Toinen, kenties vakavampi huoli, jonka haluan tuoda esiin, on puolustuslähteiden huoli.
My second point, perhaps a more serious concern, is the concern that comes from defence sources.
Mietinnössä ilmaistaan oikeutetusti huoli tonnikalavarojen vähenemisestä.
The report is right to express concern about the reduction in tuna resources.
Tämä huoli Euroopan kansalaisista ja heidän tulevaisuudestaan on liikuttavaa.
This concern for the peoples of Europe and their future is touching.
Julkinen huoli ydinturvallisuudesta on luonnollisesti lisääntynyt.
There is obviously mounting public anxiety over the nuclear issue.
Tähän oli syynä huoli ja pelko, että suhteiden Venäjään ei pitäisi huonontua.
The reason they gave was their concern and anxiety that relations with Russia should not deteriorate.
Viime maanantain ulkoministerineuvoston kokouksessa vallitsi kova huoli Johnstonista, joka on ollut kateissa jo kuusi viikkoa.
A large amount of anxiety was prevalent at last Monday's Council of Foreign Ministers surrounding Mr Johnston, who has already been missing for six weeks.
huoli (även: hoito, varovaisuus, hoiva, hoivatyö)
volume_up
care {substantiv}
Pitäkäämme huoli häviäjistä - voittajat eivät kaipaa meidän apuamme.
Let us take care of the losers - the winners do not need our help.
On pidettävä huoli siitä, että elintarvikkeet eivät lopu.
We have to take care that food supplies do not run out.
Eurooppalaisten johtajienkin olisi pidettävä huoli siitä, etteivät he yliarvioi omia mahdollisuuksiaan.
Europe's leaders too should take care not to overplay their hand.
huoli (även: kammo, levottomuus, pelko)
volume_up
fear {substantiv}
Uskon, että kun ihmisillä on huoli henkilökohtaisesta terveydestään, he alkavat ehkä ajatella enemmän.
I believe that when people fear for their own health they perhaps begin to think a bit more deeply.
Tuolla tarkistuksella todellakin pyrittiin ottamaan huomioon monen jäsenen ilmaisema huoli neuvoston ehdotuksen puutteista.
That amendment genuinely sought to address many of the fears that Members had expressed as deficiencies in the Council's response.
Mitä Euroopan unioni tekee tässä tilanteessa, jossa köyhyys ja työttömyys sekä huoli toimeentulosta uhkaavat yhä useampaa ihmistä?
What does the European Union do in this situation, where more and more people are threatened by poverty and unemployment and fear for their existence?
huoli (även: harmi)
volume_up
worry {substantiv}
Huoli esimerkiksi tästä Rangoonissa vankina pidettävästä naisesta on aiheellinen.
The worry such as that for the lady of Rangoon is a genuine one.
Mitä tulee Europoliin, täällä on ilmaistu huoli Europolin valvonnasta.
Regarding Europol, worry has been expressed here concerning Europol surveillance.
Minua kalvaa huoli, että tällainen toiminta ei ehkä merkitse, että asia ratkaistaan.
I have a nagging worry that such intervention may not be the solution.
huoli (även: levottomuus, pelko, käsitys)
volume_up
apprehension {substantiv}
Me kaikki tiedämme, että syynä ovat kielelliset ongelmat, oikeutettu huoli riskeistä, epätietoisuus verotuksesta ja niin edelleen.
We all know why: linguistic problems, justified apprehension about the risks, uncertainty about the tax arrangements, etc.
huoli
huoli (även: pelko, päähänpinttymä)
volume_up
complex {substantiv} [vard.]
On kuitenkin pidettävä huoli siitä, että emme takerru tarkempiin yksityiskohtiin.
The causes of the crisis are varied and complex, although we must take care not to get lost in the finer details.
Päätöslauselma, jonka huomenna annamme, on tulos monimutkaisesta sopimuksesta, jossa näkyy parlamentin huoli vakaudesta Maghreb-maissa sekä ihmisoikeuksista.
The resolution that we will adopt tomorrow is the result of a complex agreement which reflects Parliament's concern regarding stability in the Maghreb and for human rights.
huoli (även: hätä, ahdistus, uupumus)
volume_up
distress {substantiv}
huoli (även: suru, murhe)
volume_up
sorrow {substantiv}
Tulin tänne tänään ensisijaisesti ilmaisemaan syvän suruni, mutta minun on ilmaistava myös huoleni - meidän kaikkien huoli - Pakistanista.
I came here today, first and foremost, to express my profound sorrow, but I must also express my concern - all our concern - for Pakistan.
huoli (även: pelko, hermostuneisuus)
volume_up
trepidation {substantiv}

Användningsexempel för "huoli" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishSiihen kuuluu ennen kaikkea työpaikkojen varmistaminen ja huoli niistä.
Concerns about employment and the need to safeguard jobs are key elements here.
FinnishTarkistuksessa, jota 10 artiklasta ehdotettiin, tulee esiin huoli tästä asiasta.
The amendment proposed to Article 10 raises concerns in this respect.
FinnishMuuten kansalaisten huoli saattaa hyvinkin ajaa liiketoiminnan Atlantin toiselle puolelle.
Otherwise public concerns may well drive economic activity across the Atlantic.
FinnishUskonkin, että huoli Kreikan inflaatiotilanteesta ei ole aina perusteltua.
Therefore, I believe that these concerns about Greek inflation are sometimes excessive.
FinnishJatkuva huoli turvallisuudesta on toistaiseksi rajoittanut avustusponnisteluja.
Continuing security worries have limited assistance efforts so far.
FinnishSiitä heijastuu itse asiassa useimpien eurooppalaisten tästä asiasta tuntema huoli.
It in fact reflects the great sensitivity of the vast majority of Europeans to this problem.
FinnishValmistajilla on oikeutettu huoli siitä, että luottamuksellisuus säilyy.
Manufacturers have a legitimate interest in ensuring that confidentiality is maintained.
FinnishMiesten huoli on oikeutettu, ja me jaamme sen ympäristönsuojelullisista syistä.
These men have legitimate concerns and we should share those concerns on environmental grounds.
FinnishHuoli näkyy tarkistuksessa, jota esittelijä McNally edelleen vaatii.
These concerns are reflected in the amendment which Mrs McNally is still maintaining.
FinnishMeidän on myös pidettävä huoli siitä, että kolmannet maat noudattavat hyväksymiään sitoumuksia.
To do that, we must ensure that commitments made by third countries are respected.
FinnishMeidän on myös pidettävä huoli julkisten hankintojen ja Euroopan patentin edistymisestä.
We must also see progress on public procurement and a European patent.
FinnishOhjelman ensimmäinen toteuttamisvuosi osoittaa, että tämä huoli on nyt konkretisoitunut.
The first year of implementation of the programme shows that this wish has been fulfilled.
Finnish(PT) Huoli meriturvallisuudesta on lisääntynyt Prestige-aluksen haaksirikon jälkeen.
(PT) Following the shipwreck of the Prestige, concerns have been growing about maritime safety.
FinnishOn esitetty huoli mahdollisista sivuvaikutuksista maahanmuuton lisääntymisen muodossa.
I heard some concerns about the potential side effects in the form of additional immigration.
FinnishPitäkäämme huoli siitä, että vuonna 2015 yksikään ihminen ei nuku kadulla.
Let us make sure that we have put an end to rough sleeping by 2015.
FinnishMinun on tuotava julki talousarvion valvontavaliokunnan kustannusten osalta tuntema huoli.
I have to express the concerns of the Committee on Budgetary Control in the area of cost.
FinnishMeidän on pidettävä huoli siitä, että hyvät aikomukset eivät muutu liialliseksi byrokratiaksi.
We need to be careful that good intentions do not descend into excessive bureaucracy.
FinnishMuun maailman on pidettävä nyt huoli siitä, että epäillyt rikolliset saatetaan oikeuden eteen.
The World at large must now ensure that these suspected criminals are bought to trial.
FinnishPanen merkille, että mietinnössä ilmaistaan huoli Euroopan sääntelyviranomaisten ryhmän roolista.
I take note of the concerns expressed in the report on the role of the ERG.
FinnishNyt on pidettävä huoli siitä, että yhteisymmärrys säilyy loppuun saakka.
Now we have to see to it that there is consensus right to the end.