FI huijata
volume_up
[huijaan|huijannut] {verb}

Kun annamme ihmisille mahdollisuuden huijata, he huijaavat.
When we give people the opportunity to cheat, they cheat.
Toisaalta, voimme huijata vähän ja silti tuntea olomme hyväksi.
On the other hand, we can cheat a little bit, and still feel good about ourselves.
Olemme oppineet, että useat ihmiset voivat huijata.
We've learned that a lot of people can cheat.
huijata (även: vedättää)
Kuluttajaa on varsin helppo huijata väärennöksillä kaikissa oloissa.
The consumer can be conned by counterfeiting in all circumstances very easily but it is always a menace.
Olette käynnistäneet häpeällisen yrityksen huijata irlantilaiset äänestämään Lissabonin sopimuksen puolesta tulevassa kansanäänestyksessä.
You are the author of a disgraceful attempt to con the Irish into voting for this Lisbon Treaty in their forthcoming referendum.
Miten perustuslakiteksti voidaan panna uuteen uskoon siten, että he voivat ensi kerralla huijata äänestäjät ostamaan pilaantunutta tavaraa, toisin sanoen perustuslain?
How can the text be repackaged so that next time they can con the voters into buying the soiled goods that is the Constitution?
Tämän asenteen seuraus - emme saa huijata itseämme - on ollut taas yksi askel lähemmäs kuilua.
The consequence of this attitude - we must not deceive ourselves - is one more step towards the abyss.
Turkin kannattajat ovat kuitenkin antaneet myönteisiltä kuulostavien tyhjien sanojen huijata itseään.
However, the supporters of Turkey have allowed themselves to be deceived by positive-sounding, empty words.
Meidän ei pidä antaa huijata itseämme.
We must not let ourselves be deceived.
Kyseessä on selvästi harhaanjohtava käytäntö, jonka tarkoituksena on huijata kuluttajaa.
It is a clearly misleading practice designed to defraud the consumer.
Se ei merkitse sitä, että hänen tarkoituksenaan on huijata.
That is not to say that he means to defraud.
50 % haastatelluista uskoi, että heitä huijattaisiin, jos he käyttäisivät Internetiä.
50 % of those surveyed believed that they would be defrauded if they used the Internet.
Me emme saa huijata itseämme Lissabonin sopimuksen suhteen.
We must not fool ourselves with regard to the Treaty of Lisbon.
Huomasin, että jopa EU:n Chişinăun edustuston päällikkö alkaa huijata itseään.
I saw that even the head of the EU delegation in Chişinău is starting to fool himself.
But we must not fool ourselves.
Yritin huijata leijonat luulemaan, että seisoin suojan lähellä.
I was trying to trick the lions [into thinking] that I was standing near the cowshed.
Siten voi melkein huijata itsensä kuvittelemaan, että on syömässä nachoja.
And you can almost trick yourself into thinking you're eating Doritos.
Meidän ei pitäisi yrittää huijata Turkkia liittymään EU:hun.
We should not try to trick Turkey into joining the EU.
Heillä on pankki, he osasivat huijata taitavasti, ja Leon Brittan lopetti pelin kuningasvärisuora kädessään.
They hold the bank, they were good at bluffing and Sir Leon Brittan has dropped out of the game with a royal flush in his hand.
huijata (även: pettää)
volume_up
to double-cross {vb} [vard.]
huijata (även: harhauttaa)
Kun tiedämme, mitä ongelmia alkoholipitoiset juomat aiheuttavat, on tietenkin erityisen tärkeää, ettei ketään huijata ostamaan niitä siinä uskossa, että nämä juomat ovat terveellisiä.
It is obviously especially important that no one be duped into buying drinks containing alcohol, with the problems we know they cause, in the belief that these drinks are beneficial.
Kansalaisten edustajana olen oikeastaan sitä mieltä, että meidän Euroopan parlamentin jäsenten on varmistettava, ettei kuluttajia huijata ostamaan tuotteita, joita he eivät tosiasiassa halua.
As a representative of the people, I do in actual fact think that those of us here in the European Parliament need to ensure that no consumer is duped into buying products they really do not want.
huijata (även: hämätä)
huijata (även: petkuttaa, huorata)
volume_up
to hustle [hustled|hustled] {vb} [USA] [vard.]
huijata
huijata (även: rosvota)
huijata (även: ruuvata, kierteittää)
huijata (även: huiputtaa, puliveivata)
volume_up
to snow [snowed|snowed] {vb} [USA] [vard.]
huijata (även: petkuttaa, parodioida)
huijata
huijata (även: jymäyttää)

Användningsexempel för "huijata" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishMeidän ei pidä huijata itseämme ajattelemaan, että menestys olisi välitön.
We should not delude ourselves into thinking we shall achieve immediate success.
FinnishMe annoimme petokselle omaisuuksia kasanneiden ihmisten huijata itseämme.
We allowed ourselves to be deluded by people who built fortunes on deceit.
FinnishTekstillä annetaan selvä signaali liike-elämän suuntaan: kansalaisten rahoja ei sovi huijata.
This text drives the message home to industry: you do not mess with public money.
FinnishViime vuosien lihaskandaalit osoittavat sangen selvästi, miten helppoa merkinnöissä on huijata.
The meat scandals in recent years show quite clearly how easy label fraud is.
FinnishEmme saa huijata itseämme: jos näin käy, kyseessä ei ikinä tule olemaan "siisti" sota.
Let us not be under any illusion: if this were to happen, it would never be in a 'clean' war.
FinnishIhmisiä ei saa huijata Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten interventioilla.
The people should not be trapped by interventions on the part of the United States and its allies.
FinnishTämän osalta haluan varoittaa niitä, jotka jälleen kerran yrittävät huijata kansalaisia.
In this respect, I would like to warn those who, once again, wish to catch the citizens off guard.
FinnishKuluttajaa on varsin helppo huijata väärennöksillä kaikissa oloissa.
The consumer can be conned by counterfeiting in all circumstances very easily but it is always a menace.
FinnishArvoisa puhemies, jauhaa, sekoittaa, huijata - siinä on Saksan rehuteollisuuden kolme muotisanaa.
Madam President, grinding, mixing, cheating - these are the three buzzwords of the feed industry in Germany.
FinnishTurkin kannattajat ovat kuitenkin antaneet myönteisiltä kuulostavien tyhjien sanojen huijata itseään.
However, the supporters of Turkey have allowed themselves to be deceived by positive-sounding, empty words.
FinnishEmme saa antaa huijata itseämme verukkeilla, joita terroristit käyttävät perustellakseen tuomittavan toimintansa.
We must not let ourselves be fooled by the excuses that terrorists use to justify the unjustifiable.
FinnishYlihuomenna, ei huijata itseämme, se on Milanossa ja pian sen jälkeen Brysselissä tai Pariisissa.
The day after, let us not kid ourselves, it will be in Milan and, shortly after that, it will be in Brussels or Paris.
FinnishEmme saa huijata itseämme ja väittää, että meillä ja tällä fundamentalistisella ja keskiaikaisella hallinnolla on yhteiset arvot.
But let us not kid ourselves that we share values with this fundamentalist and medieval regime.
Finnish(ES) Arvoisa puhemies, emme saa huijata itseämme.
(ES) Mr President, let us not delude ourselves.
FinnishEi huijata itseämme: Se ei häviä kovinkaan nopeasti.
It is not going to go away any time soon.
FinnishTämä voi olla äärimmäinen esimerkki, mutta sellaisia häikäilemättömiä ihmisiä tulee olemaan, jotka yrittävät huijata verkon välityksellä.
This may be extreme but there will be unscrupulous people who will set up scams on the Web.
FinnishHeillä on pankki, he osasivat huijata taitavasti, ja Leon Brittan lopetti pelin kuningasvärisuora kädessään.
They hold the bank, they were good at bluffing and Sir Leon Brittan has dropped out of the game with a royal flush in his hand.
FinnishSanon presidentti Bushille: minua ei huijata!
FinnishJäsenvaltioita ei pitäisi tällä tavalla huijata hyväksymään sellaisia toimintalinjauksia, joista ne eivät edes ole tietoisia.
We should not use this method to force the States to adopt guidelines, of whose existence they are not fully aware.
FinnishMeidän ei pidä kuitenkaan huijata itseämme.