"harjoittaa" - Engelsk översättning

FI

"harjoittaa" på engelska

FI harjoittaa
volume_up
[harjoitan|harjoittanut] {verb}

Yleinen mielipide ei edelleenkään luota valvontaan, jota komissio voisi harjoittaa.
Public opinion still has no faith in the Commission's ability to exercise control.
Ne ovat päättäneet harjoittaa osaa itsemääräämisoikeudestaan yhdessä.
They have decided to exercise part of their sovereignty jointly.
Jokaisen on voitava harjoittaa vapauttaan mutta kunnioitettava samalla kaikkia muita.
Everybody must exercise their freedom while respecting everybody else.
Ihmisoikeuksien pitäisi sisältää myös oikeus harjoittaa omaa uskontoaan.
These should include the right to practice one’s own religion.
Valitettavasti tätä kauheaa käytäntöä on alettu harjoittaa myös Euroopan unionissa.
Unfortunately, this horrible practice has also been introduced into the European Union.
Se harjoittaa edistyksellisempää demokratiaa kuin useimmat naapurimaansa.
She practices a more advanced form of democracy than most of her neighbours.
Mahdollisuus harjoittaa uskontoa vapaasti on Kiinassa voimakkaasti rajoitettu.
The ability to practise one's religion freely in China is strictly limited.
Heidän on annettava elää yhdessä, jotta he voivat harjoittaa uskontoaan.
They must be allowed to remain together, so that they can practise their faith.
Saavatko tiibetiläiset harjoittaa uskontoaan tai kulttuuriaan?
Are Tibetans being allowed to practise their religion, or enjoy their cultural activities?
markkinoitaan ja harjoittaa toimintaansa ilman valuutanvaihdosta aiheutuvia
markets and pursue their activities without having the cost and inconvenience
Emme voi harjoittaa energiapolitiikkaa, joka on irrallaan ilmastopolitiikasta.
We cannot pursue an energy policy that is separate from climate policy.
Me haluamme päättää itse, millaista talouspolitiikkaa haluamme harjoittaa.
We want to decide for ourselves what economic policy we wish to pursue.
Mitä hyötyä minulle on oleskeluoikeudesta, jos minulla ei ole oikeutta harjoittaa oppimaani ammattia isäntämaassa?
What use is the right of residence to me, if I do not have the right to exercise the profession I am trained in, in the host country?
(NL) Kuljettajan ammatti oli monia vuosia ammatti, jota saattoi harjoittaa vain vähäisen koulutuksen turvin.
- (NL) For many years, drivers formed part of a profession that could be practised with little training.
Kun äidit tarjoavat palveluitaan, heitä voidaan tukea elinikäisen oppimisen ja koulutuksen toimenpiteillä, jotta he jälkeenpäin voivat harjoittaa ammattiaan.
While mothers are offering their services, they can be supported by lifelong learning and training measures so that they can practice their profession afterwards.
Olemme todenneet, että venäläinen mafia harjoittaa järjestäytynyttä sosiaalivakuutusalan rikollisuutta myös Los Angelesissa, ei ainoastaan Moskovassa.
Thus we can see the Russian mafia committing organized social security fraud in Los Angeles, not just in Moscow.

Användningsexempel för "harjoittaa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishHänellä on oma lehmä ojassa, koska hän itse harjoittaa "luonnonmukaista" viljelyä.
He has a definite vested interest here, since he himself is an ‘organic’ farmer.
FinnishNäiden maiden kanssa presidentti Putin haluaa harjoittaa Eurooppa-politiikkaansa.
Those are the countries with which Mr Putin wishes to conduct his European policy.
FinnishEmme voi harjoittaa solidaarisuutta, joka on kaiken toimintamme johtoperiaate.
We cannot apply the solidarity which is a guiding principle of all our efforts.
FinnishEi ole aivan perustelematonta väittää, että Kiina harjoittaa uuskolonialismia.
The accusation that China is exercising neo-colonialism is not at all unjustified.
FinnishYhteistyötä voitaisiin siis harjoittaa esimerkiksi epidemiologisten tietojen alalla.
We could, therefore, put 'co-operate' on, for example, all epidemiological data.
FinnishJotta EKP voi harjoittaa tehokasta rahapolitiikkaa, useiden ehtojen on täytyttävä.
For its monetary policy to be successful, various conditions need to be met:
FinnishOn oltava mahdollista harjoittaa selkeästi erilaista alueellista politiikkaa.
There should be scope for clearly different regional policies to be pursued.
FinnishKomissio harjoittaa Vietnamissa yleistä politiikkaa, joka on parlamentille tuttu.
The Commission has an overall policy towards Vietnam, with which the House is familiar.
FinnishJoka maa harjoittaa myös omaa politiikkaansa eri aloilla, esimerkiksi koulutusalalla.
Each country also has its own approach to key policy areas such as education.
FinnishSiten EU harjoittaa epäilemättä varsin tuntuvaa työllisyys- ja kasvupolitiikkaa.
Thus, we no doubt have a very powerful policy for employment and growth.
FinnishEU:n strategiana on harjoittaa painostusta sopimusten, avun ja yhteyksien kautta.
The EU's strategy is to exert pressure via agreements, aid and contacts.
FinnishEi ole kiellettyä harjoittaa yleisesti alhaista verotusta kasvun lisäämiseksi.
It is not prohibited to choose a generally low level of tax in order to promote growth.
FinnishVoidaan myös harjoittaa käytännönläheisempää talouspolitiikkaa ja antaa vauhtia kasvulle.
We could also aim for a more pragmatic economic policy by giving growth a boost.
FinnishOlemme tänään tuoneet selvästi esiin, että emme halua harjoittaa koeputkikalastusta.
We have made one thing clear today: we do not want fish out of a test-tube.
FinnishKäytäntöjen seurantaa pitäisi siis harjoittaa kaikilla näillä osa-alueilla.
The monitoring of these practices should therefore cover all of these areas.
FinnishVuonna 1997 päätimme muodostaa työryhmän, jotta UCLAF voisi harjoittaa toimintaansa.
In 1997 we decided to establish a task force to assist UCLAF in its duties.
FinnishTurkki harjoittaa yhä enenevässä määrin Euroopan ja lännen vastaista ulkopolitiikkaa.
Turkey is increasingly pursuing an anti-European and an anti-Western foreign policy.
FinnishEn tiedä yhtäkään politiikkaa, jota voitaisiin harjoittaa ilman rahoitusta.
I do not know of any type of policy that can be implemented without funding.
FinnishSe harjoittaa edistyksellisempää demokratiaa kuin useimmat naapurimaansa.
She practices a more advanced form of democracy than most of her neighbours.
FinnishOnko koheesiopolitiikka ensinnäkin välttämätöntä, ja kenen sitä pitäisi harjoittaa?
First, cohesion policy: is it a necessary policy and who should make it?