"haluta" - Engelsk översättning

FI

"haluta" på engelska

FI haluta
volume_up
[haluan|halunnut] {verb}

1. allmänt

Saatat haluta myös tulostaa vaikkapa faksin tai Microsoft XPS -tiedoston.
You can also choose to print something like a fax or a Microsoft XPS file.
Jos et halua sisällyttää valmiiseen elokuvaan metatietoja, toimi seuraavasti:
To choose not to include metadata in your finished movie, do the following:
Voit poistaa tiedoston pysyvästi, jos et halua, että se siirretään roskakoriin.
You can choose to permanently delete a file if you don't want it moved to the Recycle Bin.
En alkuunkaan käsitä, miksi tätä kysymystä ei haluta käsitellä tässä direktiivissä.
I cannot begin to understand why there is no desire to address that issue in this directive.
Mietinnössä ei haluta luoda Euroopan unionin maatalouspolitiikan kaltaista uutta byrokratiaa.
The tone of the report suggests that there is no desire to create new bureaucracy similar to the European Union’s agricultural policy.
Se olisi kuitenkin ollut selvä osoitus siitä, ettei alkioita haluta tulevaisuudessa hankkia pelkästään tutkimustarkoituksiin.
But it would have been real proof that there was no desire to use embryos ad hoc for research in future.
haluta (även: tahtoa, mieliä)
Saatat haluta siirtää kokeiluversiotilauksesi tiedot uuteen tilaukseen.
You may want to transfer your data from the trial subscription to the new subscription.
Saatat toisinaan haluta päivittää profiilin tiedot tai muuttaa niitä.
From time to time, you may want to update or change information in the profile.
Siellä ei haluta kuitenkaan riidellä Agenda 2000: sta tai nettomaksajista.
But it does not want any quarrels about Agenda 2000 or net contributors.
haluta (även: tehdä mieli)
haluta (även: miellyttää)
volume_up
to list [listed|listed] {vb} [gam. mod.]
Jos et halua päivityksiä, voit poistaa yhteensopivuusluetteloiden päivitykset käytöstä milloin tahansa.
If you don't want these updates, you can turn off Compatibility List Updates at any time.
Ennen kaikkea en halua nähdä EIT:stä tulevan vain yhtä uutta tekijää EU:n virastojen pitkässä luettelossa.
Above all I do not want to see the EIT become just another in a long list of EU agencies.
Ryhmässäni ei todellakaan ole laadittu puhujalistaa, emmekä halua siirtyä nyt tuohon menettelyyn.
Certainly in my group we have not prepared a list of speakers, nor do we wish to revert to that procedure at this moment.

2. "yl. kysymyksissä"

Mahtaisittekohan haluta kommentoida sitä, miten kansainväliset yritykset käyttävät euroa Euroopan unionissa.
I wonder if you would care to comment on the use of the Euro by international companies in the European Union.
Miksi ei esimerkiksi haluta myöntää, että potilailla on oikeuksia myös terveydenhuoltopalvelujen kuluttajina?
Why, for example, is there no desire to confirm that patients have rights also in their capacity as health care consumers?
Tämän lisäksi haluaisimme kuitenkin tietää, kuinka ikääntyneiden henkilöiden terveyden ja hoidon tulevaisuudesta voidaan edes keskustella puuttumatta eläkeongelmaan?
Beyond that, however, how can we talk about the future of health and care for the elderly without raising the problem of pensions?

Användningsexempel för "haluta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishJos talousarvion kurinalaisuutta ei haluta noudattaa, uudistuksetkaan eivät auta.
If there is no will to apply budgetary discipline, reforms will not help either.
FinnishEuroopan ei pidä haluta säännellä sitä, ei siis tarvita mitään keinotekoista suojelua.
It is not Europe' s business to regulate this, so no artificial protection.
FinnishOn totta, että Euroopalla on syynsä haluta turvallisuusneuvostopaikkaa.
It is true that Europe has its reasons for wanting a seat on the Security Council.
FinnishKuka todella haluaa toteuttaa Euroopan, ei voi haluta sitä tällä tavoin!
No one who was genuinely pro-European could wish to have that kind of Europe!
FinnishJos muuttovirtoja ei haluta säännellä, Euroopan tulevaisuus on vaarassa.
Not wanting to regulate migratory flows constitutes a danger to the future of Europe.
FinnishJälleen kerran me kuitenkin kuulemme valtavasti syitä sille, että sopimusta ei haluta.
Once again, however, we will hear a whole host of reasons for not wanting an agreement.
FinnishToiseksi ei haluta myöntää, että jokin asia on yksinomaan kansallinen.
Second, there is a reluctance to recognise any matter as being exclusively national.
FinnishTiedän, että protektionistisia toimia ei haluta, mutta mikä on vastaus?
I know that protectionist measures are undesirable, but what is the answer?
FinnishYmmärrän, että sosialistit saattavat haluta tästä kohta kohdalta -äänestystä.
I realise that the Socialists may wish to have a split vote on this.
FinnishSäännöksistä ei ole hyötyä, jos niitä ei tunneta tai jos niitä ei haluta noudattaa.
Regulations cannot be effective if we are unaware of them or are not prepared to follow them.
FinnishMyyjä saattaa kuitenkin haluta tutkia kameran ja tarkistaa, oliko se viallinen jo ostettaessa.
Check the terms and conditions and the returns policy of the seller's website.
FinnishSlovakin kieltä ei haluta kehittää muiden kielten kustannuksella.
The Slovak language does not wish to develop at the expense of other languages.
FinnishEllei haluta tehdä näin, kyseisen palvelun suhteen ei voida puhua yhtenäismarkkinoista.
If people refuse to accept this, then there is no internal market for that particular service.
FinnishNo, jotkut saattavat haluta polkea paikallaan, mutta EU on tehnyt sen aiemmin eikä se toimi.
Well, some may prefer to tread water, but Europe has done that before and it does not work.
FinnishLisäksi mietintö sisältää useita ehdotuksia, jotka ovat huolestuttavia ja joita ei haluta.
Furthermore, the report contains many proposals which are as worrying as they are undesirable.
FinnishYhdistyneessä kuningaskunnassa ei todellakaan haluta Brysselin johtavan valtiovarainministeriötämme.
Certainly we in Britain would not like to see Brussels running our Treasury.
FinnishJos korkea edustaja Solana osallistuu tähän keskusteluun, hän saattaisi haluta käsitellä tätä seikkaa.
If he is going to reply to this debate, Mr Solana might like to address that point.
FinnishEhkä juuri sen vuoksi ei oikein haluta kertoa, mistä on kyse.
Perhaps that is why the Commission is beating about the bush in this way.
FinnishMiksi kysymyksiä ei haluta paljastaa julkisuudessa, miksi niitä ei näytetä vetoomusten esittäjille?
Why not reveal the questions to the public, why not to the petitioners?
FinnishOlen sitä mieltä, että tavoitetta haluavan täytyy haluta myös keinoja.
I think that whoever wills the end must also will the means.