"haitata" - Engelsk översättning

FI

"haitata" på engelska

FI haitata
volume_up
[haittaan|haitannut] {verb}

Luonnollisesti hallinnollisten muodollisuuksien ei pitäisi haitata tutkimusta.
Naturally, bureaucratic formalities should not hinder research.
Rahoitustapahtumien verottamisella ei haitata rahoitustapahtumia.
Taxing financial transactions will not hinder financial transactions.
Sillä ei haitata edes sitä, mitä joskus kutsumme keinotteluun tähtääviksi sijoituksiksi.
It will not even hinder what are sometimes called speculative investments.
haitata (även: estää)
He olivat yrittäneet haitata Clydessa sijaitsevaa Trident-ohjusjärjestelmää.
They had acted to impede the Trident missile system based on the Clyde.
Tämä päätöslauselmaa saattaa haitata heidän toimiaan, minkä vuoksi brittikonservatiivit eivät voi kannattaa sitä.
This resolution could impede their efforts and the British Conservatives cannot therefore support it.
Nämä turvatoimenpiteet eivät saisi joka tapauksessa haitata matkustajaliikenteen sujuvuutta lentoasemilla.
These security measures should not, all the same, impede the smooth flow of passenger traffic at airports.
Selvästikin nykyiset säännöt hyödyttävät autojen valmistajia ja myyjiä ja haittaavat kuluttajia.
Certainly the current rules benefit car manufacturers and dealers and disadvantage consumers.
Yhtenäisen tukimäärän soveltaminen haittaisi pohjoisia alueita kuten Irlantia, jossa on perinteisesti ollut suuret sadot.
Application of a uniform rate of aid would disadvantage Northern regions, including Ireland, which traditionally has had higher yields.
Meidän on varmistettava oikeudenmukainen kilpailu, emmekä saa antaa ilmastonmuutoksen torjuntatoimiemme haitata maailmankauppaa.
We need to ensure fair competition and refuse to allow our efforts to address climate change to become a disadvantage in terms of world trade.
haitata (även: aiheuttaa vahinkoa)
10 prosentin osuus nykyisen taantuman aikana haittaisi vain lainanottajia ja yrityksiä, ei pankkeja.
A 10% hit during times of ongoing capital stress would just hurt borrowers and businesses, not banks.
Meidän ei pidä myöskään unohtaa, että kun haluamme suojella työssä käyviä naisia kaikelta mahdolliselta, saatamme haitata ja uhata heidän työnsaantiaan ja uralla edistymistään.
Let us not forget, either, that in seeking to give women at work all-round protection, we run the risk of impairing and endangering their access to employment and their chances of promotion.

Användningsexempel för "haitata" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishTällaiset ohjelmat saattavat myös haitata ohjelmiston normaalia toimintaa.
Activation exploits may interfere with the normal operation of your software.
FinnishArvoisa puhemies, meidän mielestämme yhteistyön ei pitäisi haitata riippumattomuutta.
Mr President, we believe that cooperation should not preclude independence.
FinnishSanoin, että mietinnöstä äänestäminen heti tämän jälkeen voisi haitata istunnon kulkua.
I said voting on this report immediately afterwards could delay our business.
FinnishPoliittisesti perustellut väitteet eivät saisi haitata EU:n taloudellisia etuja.
Politically based arguments should not stand in the way of the economic interests of the EU.
FinnishMitkään säädetyt rajoitukset eivät kuitenkaan saa haitata maan kansalaisia.
Any restrictions imposed must not affect the country's citizens, however.
FinnishTurvallisuus ja työajat liittyvät toisiinsa, eivätkä ne saa haitata kilpailukykyä.
Safety and working time go together, and that must not be at the expense of competitiveness.
FinnishToiseksi, korvauksen maksaminen luovutuksesta voi haitata veren laatua.
Secondly, remunerating blood donation could be counter-productive in terms of quality.
FinnishPäinvastoin näillä ehdotuksilla aiheutetaan syrjintää, joka saattaa haitata yhteisön etua.
On the contrary, they give rise to discrimination that could harm European interests.
FinnishSe on tunnollisesti välttänyt kaikkia väliintuloja, jotka voisivat haitata tuota olettamusta.
It has scrupulously avoided any intervention that might prejudice that expectation.
FinnishVastaavasti aiomme varmistaa, että ACTA-sopimuksella ei haitata rinnakkaislääkkeiden saantia.
Similarly, we will make sure that ACTA does not hamper access to generic medicines.
FinnishSen sijaan, että naisia pyritään auttamaan, heidän tilannettaan työmarkkinoilla voidaan haitata.
In wishing to help women, there is a risk of penalising them in the job market.
FinnishSe saattaisi haitata pyrkimyksiämme laajentaa kansainvälisen rikostuomioistuimen kannatusta.
Such an endeavour might be counter-productive in the efforts to broaden support for the Court.
FinnishMeidän ei pitäisi tehdä mitään, mikä voisi haitata meillä jo olevaa elintarviketuotannon perustaa.
We should not be doing anything to hamper the food production base that we already have.
FinnishTämän ei pidä kuitenkaan antaa haitata tai estää kehitystä.
However, that should not be used as an obstacle or a block to development.
FinnishTämä lainsäädäntö ei myöskään saa haitata pieniä ja keskisuuria yrityksiä.
Nor is it tolerable that small and medium-sized enterprises should bear the brunt of this legislation.
FinnishSinällään tarkasteltuna suuremmat palkat ovat tietenkin lähinnä jotakin, joka voi haitata kilpailua.
Higher wages per se can of course have an adverse effect on competition.
FinnishÄänestin tätä mietintöä vastaan, koska pelkään, että se voi haitata perinteisten siementen viljelyä.
I voted against this report because I fear that it may hamper the cultivation of traditional seed.
FinnishParhaillaan käytävä keskustelu ei saisi haitata sopimuksen täytäntöönpanoa tai luottamusta euroon.
The discussion that is now being held should not harm the Pact’s implementation or trust in the euro.
FinnishUnioni antaa omien ideologisten estojensa haitata tasapainon löytämistä.
However, the Union does allow its own ideological inhibitions to get in the way of achieving the right balance.
FinnishPolitiikan tavoitteena tulee olla tukea sitä tulevaisuudessa eikä haitata sitä liioilla säännöksillä.
Our political aim must be to support it in this in future and not to hamper it by over-regulating.