"aika" - Engelsk översättning

FI

"aika" på engelska

volume_up
aika {substantiv}
volume_up
aika {pron.}
EN

FI aika
volume_up
{substantiv}

volume_up
time {substantiv}
Nyt ei ole siirtymäkauden puheenjohtajuuden aika, nyt on näkemysten aika!
This is no time for transitional presidencies, it is a time for vision!
Kun on muutoksen aika, on muutoksen aika, ja se aika on nyt.
When it is time for change then it is the time for change and that time is now.
On aika haudata nikkelikadmium ja aika äänestää tarkistuksen 54 puolesta.
It is time to dump nickel cadmium and time to vote in favour of Amendment 54.
Valitse Päivämäärä ja aika -välilehti ja valitse Muuta päivämäärä ja kellonaika.
Click the Date and Time tab, and then click Change date and time.
Kirjoita hakuruutuun päivämäärä ja aika ja valitse sitten Asetukset.
In the search box, enter date and time, and then tap or click Settings.
Kirjoita hakuruutuun päivämäärä ja aika ja valitse sitten Asetukset.
In the search box, enter date and time, then tap or click Settings.
aika
volume_up
while {substantiv}
Komission työ on nykyään toisin järjestetty kuin jokin aika sitten.
Work in the Commission today is organized differently from a little while ago.
Jokin aika sitten puhuitte pitkään tapahtumista Brysselissä.
A little while ago you spoke at length about events in Brussels.
Neuvottelimme jokin aika sitten Rackin erinomaisesta mietinnöstä täällä ja päätimmekin siitä.
A while ago this House debated and adopted an excellent report by Mr Rack.
aika (även: ikä, elinikä, vanhuus, kausi)
volume_up
age {substantiv}
Saattakaa päätökseen Itävallan sisäpolitiikan salailun aika.
Put an end to the age of secrecy in Austrian domestic politics.
Olet vihdoin tullut ikään, jolloin on aika ryhtyä vakavasti harkitsemaan työpaikan hankkimista.
You have finally reached the age to start seriously thinking about work!
9:18 On alkamassa mahtava kulta-aika lapsen aivojen kehityksen tuntemisessa.
9:18 We are embarking on a grand and golden age of knowledge about child's brain development.
aika (även: kello)
volume_up
clock {substantiv}
Näin ollen - vaikka aika onkin jo kulunut umpeen - en ole käyttänyt nuijaa.
That is why - in spite of what the clock said - I did not use the gavel to stop you.
Tietokoneen kelloa käytetään merkitsemään aika, kun luot tai muokkaat tietokoneessa olevia tiedostoja.
Your computer's clock is used to record the time whenever you create or modify files on your computer.
Tiedämme myös, että aika on loppumaisillaan, mutta se ei ole syy pysäyttää EHTY: n kelloa ennen aikaansa.
We know also that time is running out, but that is not a reason to stop the ECSC clock ahead of schedule.
aika (även: ajanjakso, aikakausi)
volume_up
era {substantiv}
Klare vastikään totesi, helpon öljyn aika on ohi.
Klare said recently, the era of easy oil is over.
Kioton jälkeinen aika on siis käytettävä siihen, että toimitaan viimeinkin uskottavasti.
The post-Kyoto era must therefore be a time for credible action.
Tässä muuttuneessa tilanteessa emme kiistä sitä, että dogmaattisen työlainsäädännön aika on ohi.
In this changed situation, we do not dispute that the era of dogmatic labour legislation is over.
Ehdotin jo jokin aika sitten, että perustamme vähemmistökysymyksistä ja etenkin romaneihin liittyvistä kysymyksistä vastaavan komission jäsenen viran.
Some time ago, I proposed the appointment of a Commissioner with specific responsibility for minority issues and for the Roma’s problems in particular.
Mitä tulee huippuvirkoihin nimittämiseen, kollegani Tarand totesi jo, että uskomme vakaasti, että on aika nimittää nainen.
As far as appointments to the top jobs are concerned, my colleague, Mr Tarand, has already mentioned that we firmly believe that it is time that a woman is appointed.
aika (även: kausi, jakso, sirri)
volume_up
stint {substantiv}

Användningsexempel för "aika" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishNiiden valmistelu ei ole ollut systemaattista vaan käytännössä aika satunnaista.
Their preparation has not been systematic: in practice it has been quite random.
FinnishJa kun edistystä on tapahtunut, on aika puhua siitä, kuinka jatkossa menetellään.
And once we have made progress, then we can start talking about what to do next.
FinnishJuuri tämän elimen olisi tunnustettava, että imperialismin aika maailmassa on ohi.
This body above all should recognise that the world of imperialism is at an end.
FinnishKomission jäsen Patten vastasi aika yllättävästi, ettei asia ollut kiireellinen.
Commissioner Patten rather surprisingly replied that this was not a priority.
FinnishNyt on aika panostaa kunnianhimoiseen ja strategiseen jälleenrakennussuunnitelmaan.
Efforts are now needed to set up an ambitious and strategic reconstruction plan.
Finnish(PL) Arvoisa puhemies, toivon, että maidontuottajien pahin aika on nyt takana.
(PL) Mr President, I hope that the milk producers now have the worst behind them.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, sopimusta valmisteltaessa on perusteellisen arvioinnin aika.
(DE) Mr President, we need a thorough assessment in the run-up to an agreement.
FinnishEU:n olisi aika kantaa vastuunsa ja tarttua ohjaksiin tosimielessä ja puhtain käsin.
The EU should step up to the plate and provide real leadership and clean hands.
FinnishEsimerkiksi hyväksymismenettelyyn menevä aika lyhenisi ja menettely tehostuisi.
For example, the approval procedure would become shorter and more efficient.
Finnish   Arvoisa puhemies, minulle on sanottu, että on aika kääntää lehteä, joten teen sen.
   Mr President, I have been told that the page must be turned. I am turning it.
FinnishAika on ajanut sen ohi, ja nyt tarvitaan pikaisesti täydellistä uudelleenarviointia.
It has been superseded, and it is urgently in need of comprehensive evaluation.
FinnishMaahanmuuttokysymys on kuitenkin kiireellinen, ja kaksi vuotta on liian pitkä aika.
The issue of immigration is urgent, though, and a two-year period is too long.
FinnishTästä näkökulmasta olen aika samaa mieltä valiokunnan ja esittelijän kanssa.
I am absolutely in agreement with the committee and the rapporteur on this point.
Finnish5:42 Ensimmäisessä on kyse palautumisesta, mikä kuulostaa aika intuitiiviselta.
5:42 The first is sort of the restoration idea, and it's somewhat intuitive.
FinnishTämä on tärkeä aika hänen elämässään, mutta Hu Jia ei voi olla hänen rinnallaan.
This is a key period in her life but Hu Jia is not able to be at her side.
FinnishOn aika järkyttävää, että puheenjohtajavaltio ei kunnioita parlamentin kantaa.
It is quite worrying that the presidency does not respect the opinion of Parliament.
FinnishSe oli aika heikko esitys.
But it was a report made up solely of statistics - somewhat on the lean side.
FinnishMielestäni maanviljelijöidemme tulevaisuus näyttää aika synkältä tällä alueella.
I can see little hope for the future as far as our farmers in that area are concerned.
FinnishSe, kuinka paljon junamatkustajien oikeuksia vastustetaan, on oikeastaan aika erikoista.
The degree of resistance to rail passengers' rights is a somewhat curious thing.
FinnishToinen puute on se, että viiden vuoden siirtymäkausi muodostaa aika pitkän viipeen.
The second defect is that the grace period of five years creates rather a long delay.