"älkää!" - Engelsk översättning


Menade du alkaa
FI

"älkää!" på engelska

EN

FI älkää!
volume_up
{interjektion}

älkää! (även: älä!)
volume_up
don't {interj.}
Älkää pelätkö, herra puhemies, en halua käynnistää keskustelua uudelleen.
Don't worry, Mr President, I don't intend to re-open the debate.
Älkää kuunnelko Maailmanpankkia, kuunnelkaa paikallisia ihmisiä.
Don't listen to the World Bank, listen to the people on the ground.
Älkää kertoko minulle, ettei meillä ole siihen kapasiteettia.
Don't tell me that we don't have the capacity to do it.

Användningsexempel för "älkää!" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishÄlkää liioitelko tässä asiassa. Rahapolitiikan osalta olemme teidän puolellanne.
Do not overdo it here; where monetary policy is concerned, we are on your side.
FinnishTämä ei ole erikoisalaanne, joten älkää ajatelko, että yritän piikitellä teitä.
It is not your area of expertise, so please do not think that I am getting at you.
FinnishÄlkää siksi arvostelko minua siitä, että korostan liikaa taloudellista puolta!
Therefore, do not criticise me for placing too much emphasis on economic matters!
FinnishÄlkää ehdottako henkilöitä, jotka ovat sitä vastaan, mitä komissionne aikoo tehdä.
Do not propose people who go against what your Commission has it in mind to do.
FinnishÄlkää odottako minulta, että ryhdyn puhumaan Euroopan elokuva-alan tärkeydestä.
Do not expect me to launch into a speech on the importance of European cinema.
FinnishÄlkää ajatelko, että kansallisten talousstrategioiden löyhä koordinointi riittää.
Do not think that weak coordination of national economic strategies is sufficient.
FinnishÄlkää käsittäkö väärin, tämä direktiivi ei sulje pois kaatopaikkojen käyttöä.
Make no mistake about it, this directive does not rule out landfill as an option.
FinnishÄlkää sanoko meille, hyvä komission jäsen, että nämä tekstit tulevat myöhemmin.
And please do not tell us, Commissioner, that those texts will follow later.
FinnishÄlkää yrittäkö itsepintaisesti herättää henkiin menneisyyteen kuuluvaa federalismia.
Do not persist in trying to resurrect a federalism that is a thing of the past.
FinnishÄlkää teeskennelkö olevanne syytön, tiedätte varsin hyvin, mitä silloin tapahtui.
Do not pretend that you know nothing, you know perfectly well what happened.
FinnishÄlkää panko pahaksenne, mutta minusta tämä lopputulos ei vaikuta kovin onnistuneelta.
Please do not be offended if I say that the final result is not quite a success.
FinnishEurooppalaisena haluaisin pyytää teitä, älkää leimatko Itä-Saksaa alueena!
Speaking as a European, I beseech you not to write East Germany off as a region.
FinnishLopuksi, hyvä jäsen Mölzer, haluan sanoa teille, että älkää olko niin pessimisti.
Finally, Mr Mölzer, do not be so pessimistic, is what I want to say to you.
FinnishÄlkää luulko sen häiritsevän minua. Asia on päinvastoin, se on vain kannustavaa.
Please do not think that this bothers me; quite the reverse, I feel strengthened by it.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, älkää mainitko köyttä hirtetyn talossa.
Mr President, ladies and gentlemen, do not mention rope in the house of the hanged.
FinnishArvoisa neuvoston puheenjohtaja, älkää antako valmistaa mitään etukäteen!
Mr President-in-Office, do not let them fob you off with something ready-cooked.
FinnishTe ette halua sitä, joten älkää teeskennelkö, että jaamme samat tavoitteet.
You simply do not want it, so do not pretend you have the same ultimate objective.
FinnishÄlkää käyttäkö sitä syynä häiritä naapureitanne ja repiä auki vanhoja haavoja.
Do not use it as a reason to disturb your neighbours or open up old wounds.
FinnishHaluaisin ensinnä esittää pyynnön: älkää käyttäkö väärin adjektiivia "kestävä".
I should first like to make a request: please do not abuse the adjective 'sustainable'.
FinnishÄlkää panko pahaksenne, mutta en aio äänestää tällaisen päätöslauselman puolesta.
Please do not take it amiss, but I shall not be voting for a resolution of this nature.